magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de vanzare-cumparare mobil

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Încheiat astăzi ................
la ....................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ........................................................................., domiciliat în ...................................................., str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ......................., născut la data de (ziua, luna, anul) ................................................... în (localitatea) .............................. sector/judeţ .................................., fiul lui ................................ şi al ........................, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ........, nr. ..........................., eliberat de ......................., cod numeric personal .................................., în calitate de vânzător, pe de o parte, şi
1.2. D ........................................................................., domiciliat în ......................................................, str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........., sector/judeţ ......................, născut la data de (ziua, luna, anul) .................................................... în (localitatea) ................................ sector/judeţ ............................., fiul lui ................................... şi al ..........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria .......... nr. ........................ eliberat de .........................., cod numeric personal .............................................., în calitate de cumpărător, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de vânzare-cumpărare cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Eu, vânzătorul vând cumpărătorului următorul bun (se descrie bunul sau bunurile ce formează obiectul vânzării pentru a nu exista nici o neclaritate).
Bunul pe care îl vând este proprietatea mea (dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare, donaţie, schimb. etc., autentificat sub nr. .................................... din .......................... la ...................... şi transcris în registrul de transcipţiuni şi inscripţiuni sub nr. ................................ din ........................ la ................................ sau înscris în cartea funciară ................................. .
III. PREŢUL CONTRACTULUI
3.1. Preţul vânzării este de ........................... lei, care a fost achitat integral astăzi, data autentificării prezentului contract (sau se va plăti în modul următor: ........................).
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Vânzătorul garantează pe cumpărător împotriva oricărei evicţiuni, cât şi împotriva viciilor ascunse.
4.2. De asemenea, vânzătorul garantează pe cumpărător că bunul vândut nu este sechestrat, ipotecat sau gajat, aşa cum reiese din certificatul nr. ...................... din data de ....................... eliberat de grefa judecătoriei ......................... .
4.3. Cumpărătorul declară că a cumpărat bunul descris mai sus la preţul de .........................................
şi se obligă a-l plăti integral (sau în condiţiile descrise mai sus).
V. CLAUZE FINALE
5.1. Taxele cu privire la cheltuielile vânzării (autentificarea actului, taxe de timbru, transport etc.), vor fi achitate potrivit acordului încheiat între părţi.
5.2. Prezentul contract de vânzare-cumpărare a fost încheiat într-un număr de ................... exemplare, din care ...................... astăzi ........................ data semnării lui.

VÂNZĂTOR

CUMPĂRĂTOR

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de vanzare-cumparare mobil.rtf5.1 KB3891în urmă cu 2 ore 21 minute
Contract de vanzare-cumparare mobil.doc70.5 KB5192în urmă cu 16 ore 28 minute
Your rating: None Average: 8.3 (10 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 14 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2007 - 2017 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Acte - Gazduire web Sibiu

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Familia 2004 - Web design - Servicii funerare internationale


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies