magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de vanzare cumparare imobil cu plata in rate

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU PLATA ÎN RATE

Nr. ......./............ din .....
Între
......................., reprezentat prin director şi contabil-şef ........., în calitate de vânzător, pe de o parte,
şi
Dl./D-na. ................., născut(ă) .............. în .................... sectorul (judeţul) .........., la data ........., fiul (fiica) lui ..........., legitimat cu buletin/carte de identitate seria ....... nr. .........., eliberat de la data de ........, domiciliat(ă) în ............... str. ............, nr. ........... bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ...., judeţ/sector ............... căsătorit(ă) cu ............. născut(ă) în ........... sector(judeţul) ............, la data de ........... fiul (fiica) lui ............ şi al ............, legitimat(ă) cu buletin/carte de identitate, seria ....... nr. ...., eliberat de ............ la data de ........, domiciliat(ă) în ........... str. ........... nr. ............ bl. ....., sc. ......, et. ...., ap. ..., judeţ/sector ........., în calitate de cumpărător, pe de altă parte, ca urmare a cererii nr. .......... şi poziţiei din lista de priorităţi, nr. ........., şi în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996, s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate.
Art. 1. Vânzătorul ..................... vinde şi cumpărătorul ......................... cumpără locuinţa situată în ....................... str. .................. nr. ....., bl. ......., sc. ...., et. ....., ap. ......, judeţ/sector ......., conform schiţei şi fişei de calcul a preţului, compusă din ......... camere de locuit, cu o suprafaţă utilă de ......... m2, în proprietate exclusivă, precum şi o cotă indiviză de .....% din suprafaţa părţilor comune ale imobilului.
Terenul aferent locuinţei, în suprafaţă de ...... m2, respectiv cota indiviză de ...............% din totalul suprafeţei se concesionează pe durata existenţei construcţiei, conform contractului de concesiune nr. ......./....... încheiat cu Consiliul Local ....................... .
Predarea-primirea locuinţei se va efectua pe bază de proces-verbal încheiat între vânzător şi cumpărător.
Art. 2. Preţul locuinţei este de ..................... lei.
La data prezentului contract, cumpărătorul a achitat suma de ........... lei, cu chitanţa nr. ............... din ....................., reprezentând un avans de ......% din preţul locuinţei, plus T.V.A., precum şi comisionul vânzătorului.
Art. 3. În baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 114/1996, cumpărătorul beneficiază de o subvenţie în sumă de .................................... lei.
Art. 4. Diferenţa dintre preţul locuinţei, din care s-a scăzut subvenţia în sumă de ....... lei, şi avansul achitat în sumă de .............. lei, precum şi dobânda totală de ........... lei, calculată cu ........% pe an, şi T.V.A. total de ................ lei vor fi achitate de cumpărător în rate lunare pe termen de ...... ani, astfel:
rată lunară ................ lei + dobânda lunară .............. lei + T.V.A. lunară ........ lei .............. lei;
ultima rată ................ lei + ultima dobândă .............. lei + T.V.A. ultimă ....................... lei .................... lei.
Rata, dobânda şi T.V.A., lunară de ............... lei, urmează a fi reţinute pe statul de plată al unităţii la care cumpărătorul (girantul plătitor) ........... are de încasat drepturi băneşti, conform dovezii nr. .............., începând cu data de ................ până la data de ........., şi vor fi virate în contul vânzătorului nr. .......... deschis la .................. .
Pentru perioada în care cumpărătorul nu are de încasat drepturi băneşti, ratele, dobânzile aferente şi T.V.A. se achită la casieria vânzătorului până la sfârşitul lunii curente.
În caz de neachitare la termen a ratelor lunare, cumpărătorul va plăti o dobândă de 10% anual, aplicată la suma nerambursată.
Toate cheltuielile ocazionate de urmărirea debitorului şi executarea acestuia, în caz de neplată, la data scadentă a ratelor vor fi suportate de cumpărător.
Art. 5. Până la restituirea integrală a sumelor datorate se instituie ipotecă asupra locuinţei conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 114/1996.
Art. 6. Locuinţa care face obiectul prezentului contract nu poate fi înstrăinată decât după ce cumpărătorul achită integral vânzătorului sumele actualizate, datorate, şi restituie suma actualizată, obţinută ca subvenţie de la bugetul de stat.
Eliberat la data de ....... în ...... exemplare, din care ..... se înmânează cumpărătorului.

VÂNZĂTOR,
CUMPĂRĂTOR,

GARANŢII CONTRACTUALE

Subsemnatul(a) .................. născut(ă) ............ în ......... la data de ..........., fiul (fiica) lui ............ şi al ................. domiciliat în ..........., str. .......... nr. ....., bl. ........., sc. ....., et. ......, ap. ......., judeţ/sector ............, legitimat cu Buletin/carte de identitate seria ...... nr. ....., emis(ă) de .......... la data de ........., mă oblig să garantez/să girez pe plătitor pentru .............. în cazul neachitării/până la achitarea sumei de ............ lei, reprezentând ratele şi dobânzile la care s-a angajat cumpărătorul, până la stingerea acestora.

Semnătură garantului solidar/garantului plătitor

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de vanzare cumparare imobil cu plata in rate.rtf13.71 KB1658în urmă cu 29 minute 6 sec
Contract de vanzare cumparare imobil cu plata in rate.doc80 KB1826în urmă cu 2 zile 8 ore
Your rating: None Average: 9 (3 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies