magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de vanzare cumparare bunuri mobile sau imobile

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Între subsemnaţii:
1. ........... domiciliat în ..........., identificat cu B.I. seria ..... nr. ........, în calitate de VÂNZĂTOR şi
2. ........... domiciliat în ..........., identificat cu B.I. seria ..... nr. ........, în calitate de CUMPĂRĂTOR, a intervenit astăzi, ..........., prezentul contract în următoarele condiţii:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. VÂNZĂTORUL vinde CUMPĂRĂTORULUI următoarele bunuri (tipul, marca, seria, cantitatea etc.): ....................

II. PREŢUL
Art. 2. Preţul produselor specificate la art. 1 este de ............. lei.
Art. 3. Preţul va fi plătit de CUMPĂRĂTOR astfel:
a) ........ lei la data încheierii prezentului contract;
b) diferenţa de ......... lei va fi achitată către VÂNZĂTOR în rate lunare de câte lei, ultima rată fiind de lei, scadenţă la data de ................
Art. 4. Ratele prevăzute la art. 3 se plătesc cel mai târziu în ziua de .......... a fiecărei luni.

III. OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI
Art. 5. VÂNZĂTORUL se obligă:
a) să predea bunurile prevăzute la art. 1:
b) să garanteze pe CUMPĂRĂTOR pentru folosinţa liniştită a bunului (împotriva evicţiunii);
c) să garanteze timp de ......... luni pentru viciile ascunse ale bunurilor vândute, în condiţiile utilizării normale a acestora de către CUMPĂRĂTOR.

IV. OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI
Art. 6. CUMPĂRĂTORUL se obligă:
a) să plătească preţul în suma şi cu eşalonările stabilite la cap. II;
b) să utilizeze în condiţii normale bunurile cumpărate, pe toată perioada de garanţie acordată de VÂNZĂTOR conform art. 5, lit. c).

V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art. 7. Nerespectarea obligaţiei de plată a preţului în condiţiile stabilite la cap. II de către CUMPĂRĂTOR duce la plata de penalităţi de ........... ă din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere.

VI. ALTE CLAUZE
Art. 8. CUMPĂRĂTORUL confirmă că pe data prezentului contract bunurile cumpărate au fost recepţionate şi primite şi sunt sigilate, nefolosite, în stare foarte bună şi fără vicii aparente, iar VÂNZĂTORUL confirmă că, pe aceeaşi dată, a primit de la CUMPĂRĂTOR suma prevăzută la art. 3, lit. a).
Art. 9. Eventualele litigii născute din executarea prezentului contract sunt de competenţa instanţei de drept comun.
Art. 10. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care a invocat-o în condiţiile legii.
Art. 11. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale în localitatea ............., câte unul pentru fiecare parte.

VÂNZĂTOR,
..........
CUMPĂRĂTOR,
...........

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de vanzare cumparare bunuri mobile sau imobile.rtf13.29 KB5846în urmă cu 1 zi 20 ore
Contract de vanzare cumparare bunuri mobile sau imobile.doc75.5 KB8069în urmă cu 8 ore 16 minute
Your rating: None Average: 8.2 (14 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 3 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2007 - 2017 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Acte - Gazduire web Sibiu

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Familia 2004 - Web design - Servicii funerare internationale


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies