magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de vanzare cumparare cu plata in rate

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU PLATA ÎN RATE

Art. 1. - Părţile
Între
Societatea Comercială ................................... cu sediul în .................. str. ....................., nr. .........., reprezentată prin ............................ în calitate de vânzător
şi
Dl. (d-na) ..................................... cu domiciliul în localitatea ..............., str. ................., nr. ......, bl. ...., ap. ...., judeţul ................................ având funcţia de .............................. legitimat cu BI seria ....... nr. ................... eliberat de .............. la data de .................., în calitate de cumpărător, a intervenit prezentul contract de vânzare-cumpărare, în următoarele condiţii:
Art. 2. - OBIECTUL CONTRACTULUI
Societatea Comercială ............................... vinde cumpărătorului un frigider marca .............. în valoare de ............................... lei.
La semnarea prezentului contract, cumpărătorul a achitat vânzătorului un avans de ..............% din preţul vânzării, conform chitanţei nr. ............... din ........... .
Cumpărătorul se obligă a plăti restul de ............. lei, societăţii vânzătoare în ................ rate lunare, după cum urmează:
1) - lei ................... la .......................,
2) - lei ................... la .......................,
3) - lei ................... la .......................,
4) - lei ................... la .......................,
5) - lei ................... la .......................,
6) - lei ................... la ...................... .
În cazul în care ratele datorate nu vor fi achitate la termenele stabilite, societatea vânzătoare va include şi dobânda legală de ....% la restul de plată, plus cota legală de întârziere pe care o percepe banca la împrumuturile restante.
Ratele datorate se vor putea reţine şi prin lista de plată din remuneraţie cuvenită cumpărătorului.
Art. 3. - Cumpărătorul garantează plata integrală a frigiderului, constituind în acest scop doi giranţi în persoana lui:
- .................................................................
- .................................................................
Art. 4. - Vânzătorul acordă cumpărătorului pentru produsul cumpărat (frigider marca ................) o garanţie de ..... ani.
Art. 5. - Cumpărătorul se obligă să achite plata ratelor, personal şi direct, la casieria vânzătorului, sub sancţiunea urmăririi încasării ratei scadente, prin reţinerea pe stat, în caz de neplată a unei rate.
Art. 6. - În cazul în care cumpărătorul îşi va schimba domiciliul, acesta se obligă ca, în termen de trei zile de la data când a intervenit schimbarea, să comunice, în scris, vânzătorului, noul domiciliu cunoscând că, în caz contrar, este pasibil de sancţiunile prevăzute de lege.
Art. 7. - Marfa vândută cu plata în rate devine proprietatea cumpărătorului din momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare. Marfa nu va fi înstrăinată, de către cumpărător, prin vânzare, donaţie sau alte moduri de înstrăinare, mai înainte de a se fi plătit integral preţul lor.
În caz de înstrăinare, împotriva acestei interdicţii, societatea vânzătoare va urmări pentru ratele datorate pe cumpărător.
Art. 8. - Transportul mărfii de la sediul vânzătorului până la sediul/domiciliul cumpărătorului, cade în sarcina primului.
Art. 9. - Litigiile ce decurg din interpretarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil vor fi deferite instanţei competente.
Art. 10. - Prezentul contract a fost încheiat azi .............. în ....... exemplare.

VÂNZĂTOR,
CUMPĂRĂTOR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de vanzare cumparare cu plata in rate.rtf12.57 KB3694în urmă cu 11 ore 40 minute
Contract de vanzare cumparare cu plata in rate.doc77 KB5137în urmă cu 11 ore 42 minute
Your rating: None Average: 7.8 (9 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 3 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2007 - 2017 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Acte - Gazduire web Sibiu

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Familia 2004 - Web design - Servicii funerare internationale


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies