magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de concesiune 2

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PRIVATIZARE
Nr. ....... din ....................

CONTRACT DE CONCESIUNE*)

*) Contract model din Metodologia Guvernului din 21.10.1990 privind concesiunea, închirierea şi locaţia de gestiune.

I. Părţile contractante
Între .................. statutul juridic ......................... actul de înfiinţare ............ cu sediul central în ................................... reprezentat prin .......................... funcţia ..........................în calitate de concedent, pe de o parte, şi .............................. statutul juridic ................. cu sediul central în ................ reprezentat prin ........... funcţia .............. în calitate de concesionar, pe de altă parte,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. ..... din ...... şi al Acordului nr. ... din ........ dat de Agenţia Naţională pentru Privatizare, privind adjudecarea la licitaţie a concesiunii, s-a încheiat prezentul contract de concesiune.
II. Obiectul contractului
Art. 1. - Obiectul contractului este cedarea şi preluarea în concesiune a (activităţii, serviciului public, unităţii, terenului) ....................... ................................................................................ ................................................................................ situat în ......................................................................
Obiectul concesiunii este detaliat prin caietul de sarcini - anexa nr. 1 la contract.
Art. 2. - Predarea-primirea obiectului concesiunii este consemnată în procesul-verbal - anexa nr. 3 la contract.
III. Termenul
Art. 3. - Durata concesiunii este de ... ani începând de la data predării-primirii.
IV. Preţul
Art. 4. - Preţul concesiunii este o redevenţă valorică de ....... anual şi redevenţa în natură, conform caietului de sarcini şi devizului - anexa nr. 2 la contract.
V. Plata preţului
Art. 5. - Plata redevenţei valorice se face prin conturile:
Contul concedentului nr. ......... deschis la Banca .........................
Contul concesionarului nr. ....... deschis la Banca .........................
Depunerea redevenţei în natură şi executarea celorlalte obligaţii care intră în preţ se fac conform devizului anexa nr. 2 la contract.
Neplata sau nepredarea, după caz, a redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la retragerea concesiunii cu consecinţele prevăzute în caietul de sarcini.
VI. Obligaţiile părţilor
Art. 6. - Condiţiile concrete de exploatare a bunului concesionat şi obligaţiile reciproce ale părţilor sunt prevăzute în caietul de sarcini.
Alte clauze şi obligaţii specifice stabilite de părţi sunt prevăzute în anexa nr. 4 la contract.
Art. 7. - Concesionarul se obligă să administreze şi să exploateze obiectul concesiunii cu diligenţă maximă pentru a conserva şi dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului şi să despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa, în condiţiile stabilite în caietul de sarcini. Obiectul concesionat cu toate instalaţiile, dependinţele şi anexele lui vor fi restituite concedentului, la încetarea concesiunii, gratuit şi libere de orice sarcini.
Prin semnarea contractului, concesionarul confirmă că a luat act de toate condiţiile impuse de concedent prin caietul de sarcini şi Acordul A.N.P. şi că le acceptă integral.
Concesionarul se obligă să pună la dispoziţia organelor de control toate evidenţele şi informaţiile solicitate.
Art. 8. - Concedentul se obligă să pună la dispoziţia concesionarului, la data începerii concesiunii, inventarul complet, liber de orice sarcini, şi să răscumpere plusurile valorice care apar la încetarea concesiunii, conform celor stabilite prin caietul de sarcini.
VII. Răspunderea contractuală
Art. 9. - Pentru nerespectarea obligaţiilor stabilite prin caietul de sarcini şi prin contract, părţile datorează penalităţi în limitele stabilite prin caietul de sarcini.
Daunele se plătesc în măsura în care nu sunt acoperite prin plata penalităţilor. Forţa majoră apără de răspundere.
VIII. Litigii
Art. 10. - Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de concesiune sunt de competenţa instanţei de drept comun sau arbitrajului.
IX. Alte cauze
Art. 11. - .................................................................. ................................................................................
X. Dispoziţii finale
Art. 12. - Modificarea sau adaptarea contractului se poate face prin acordul părţilor, cu excepţia clauzelor obligatorii prevăzute în caietul de sarcini.
Art. 13. - Contractul de concesiune nu se va încheia ori, deşi încheiat, nu va produce efecte decât după achitarea de către concesionar a garanţiei de 10% din preţul concesiunii.
Art. 14. - Anexele nr. 1 - caietul de sarcini, nr. 2 - devizul estimativ, nr. 3 - procesul-verbal de predare-primire şi, după caz, anexa nr. 4 - clauze speciale, fac parte integrantă din contract.
Prezentul contract de concesiune privind obiectul: .......................... s-a încheiat în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi câte unul pentru organele de control.

CONCEDENT,
..........
CONCESIONAR,
............

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de concesiune 2.rtf15.61 KB1599în urmă cu 6 săptămâni 4 zile
Contract de concesiune 2.doc81 KB1515în urmă cu 1 an 9 săptămâni
Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 3 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies