magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de concesiune

CONTRACT DE CONCESIUNE1)

Încheiat astăzi ..................
la ......................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. (ministerul, consiliul judeţean sau local ori instituţia publică de interes local) ......................................................................................................................................................, (localitatea) ............................................................, str. ........................................ nr. ................., judeţul/sectorul ........................................................, în calitate de concedent, pe de o parte, şi
1.2. S.C. .....................................................................................................S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ............................, str. ................................. nr. ........................., bloc ............, scara .............., etaj ..........., apartament ..........., judeţ/sector ......................................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ..........................................., sub nr. ...................... din ..................................., cod fiscal nr. .................................... din .............................., având contul nr. .................., deschis la ......................., reprezentată de ..........................................., cu funcţia de ........................................., în calitate de concesionar, pe de altă parte,
sau
1.2 Asociaţia/Fundaţia ......................................................................................................................., cu sediul în (localitatea) ................................................., str. ........................ nr. ........., bloc .........., scara ............, etaj ............, apartament ........, sector/judeţ ......................................., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ................................. din .........................., a Tribunalului ..........................., codul fiscal nr. ................................ din ........................., având contul nr. ..................................., deschis la ....................................................., reprezentată de ....................................., cu funcţia de .............................................., în calitate de concesionar, pe de altă parte
sau
1.2. Întreprinderea/Asociaţia .............................................................................................................., cu sediul în (localitatea) .............................................., str. ................... nr. ................, bloc ............, scara ............., etaj ..........., apartament ..........., sector/judeţ ......................................, posesoarea autorizaţiei nr. ................... din .................., eliberată de Primăria ........................., codul fiscal nr. ........................... din ........................, având contul nr. ..............................................., deschis la ......................................., reprezentată de ................................................................, cu funcţia de ........................................................, în calitate de concesionar, pe de altă parte,
sau
1.2. D ...................................................................., domiciliat în ........................................................, str. .................................. nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ .................................., născut la data de (ziua, luna, anul) ...................................... în (localitatea) .................................... sector/judeţ .............................., fiul lui ............................ şi al ............................, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ........... nr. ..................... eliberat de ........................, cod numeric personal ................................................., în calitate de concesionar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de concesiune, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie cedarea-preluarea, în concesiune, a (bunurile, activităţile sau serviciile publice) .................................................................................................................. .
2.2. a) Descrierea obiectului şi a concesiunii sunt stabilite în caietul de sarcini anexă, care face parte integrantă din prezentul contract şi pe care concesionarul îl acceptă integral.
b) Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de părţi2) .
2.3. Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe bază de proces-verbal care se va încheia până la data de ..................................... şi va constitui anexa care face parte integrantă din prezentul contract.
2.4. Categoriile de bunuri3) ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt următoarele:
a) Bunuri de retur4) care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune: ............................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. .
b) Bunuri de preluare5) care la expirarea contractului pot reveni concedentului, în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua, în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini: ............................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. .
c) Bunuri proprii6) care la expirarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. .
2.5. La încetarea contractului de concesiune, din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 2.4. se vor repartiza potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, concesionarul fiind obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat inclusiv investiţiile realizate.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata concesiunii este de ......................... ani începând de la data semnării prezentului contract.
3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult o jumătate din durata sa iniţială prin simplul acord de voinţă al părţilor care vor încheia un act adiţional cu cel puţin ..... ani/luni/zile înainte de încetarea lui.
IV. PREŢUL CONCESIUNII
4.1. Preţul concesiunii este de ........... lei indexabili în raport de rata inflaţiei, cu o redevenţă anuală în numerar/natură, în sumă/valoare de ....................... lei, care va fi plătită/predată de către concesionar concedentului, anual/semestrial/trimestrial/lunar, conform devizului desfăşurat în anexă, care face parte integrantă din prezentul contract.
4.2. Neplata/nepredarea redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la retragerea concesiunii, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta, aşa cum se prevede în caietul de sarcini.
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1. Relaţiile contractuale dintre concedent şi concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii, respectiv pe realizarea unei posibile egalităţi între avantajele care îi sunt acordate concesionarului şi sarcinile care îi sunt impuse.
5.2. În consecinţă, concesionarul nu este obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de executarea obligaţiilor sale, în cazul în care această creştere rezultă în urma:
a) unei acţiuni sau a unei măsuri dispuse de o autoritate publică;
b) unui caz de forţă majoră sau unui caz fortuit.
5.3. Concedentul se obligă să pună la dispoziţia concesionarului, la data începerii concesiunii, inventarul complet, liber de orice sarcini, aşa cum se prevede în caietul de sarcini.
5.4. Concesionarul îşi execută obligaţiile potrivit termenilor şi condiţiilor prevăzute în prezentul contract şi în acord cu normele legale specifice domeniului de activitate respectiv, elaborate de instituţiile legal abilitate în acest scop, precum şi cu cele prevăzute în caietul de sarcini.
5.5. Concedentul are dreptul să verifice, în perioada derulării contractului de concesiune, modul în care se respectă condiţiile şi clauzele acestuia de către concesionar, acesta din urmă având obligaţia de a pune la dispoziţia concedentului toate informaţiile, documentele şi evidenţele solicitate.
5.6. Responsabilităţile de mediu se împart între părţile contractante astfel:
a) concedentul răspunde de: ...................................................................................................;
b) concesionarul răspunde de: ............................................................................................... .
5.7. Concesionarul nu poate în nici un caz subconcesiona, în tot sau în parte, unei alte persoane, obiectul concesiunii.
VI. GARANŢII
6.1. Concesionarul se obligă ca în termen de 90 de zile de la data semnării prezentului contract să depună cu titlu de garanţie suma de ................... lei reprezentând cota-parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de activitate7).
VII. RĂSPUNDERI
7.1. În cazul nerespectării totale sau parţiale ori a executării necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în caietul de sarcini şi a clauzelor prezentului contract, partea în culpă este obligată la plata penalităţilor prevăzute în caietul de sarcini, iar dacă acestea nu acoperă paguba, pentru partea neacoperită este obligată la daune-interese.
7.2. Denunţarea unilaterală a contractului atrage, de asemenea, după sine, daune-interese, astfel: .................................................................................................................................................. .
VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI
8.1. Concedentul poate modifica, unilateral, partea reglementară a prezentului contract, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz.
8.2. a) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească în mod prompt o despăgubire adecvată şi efectivă.
b) În caz de dezacord între concedent şi concesionar cu privire la valoarea despăgubirii, aceasta va fi stabilită de instanţa judecătorească competentă.
c) Dezacordul dintre concedent şi concesionar cu privire la despăgubiri nu poate să constituie un temei pentru concesionar care să conducă la sustragerea obligaţiilor sale contractuale.
IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
9.1. Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei concesiunii;
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului;
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, cauză ce conduce la rezilierea unilaterală a contractului de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea unilaterală a contractului de către concesionar, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;
e) la dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri.
X. FORŢA MAJORĂ
10.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
10.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ................... (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
10.3. Dacă în termen de ....................... (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
XI. NOTIFICĂRI
11.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
11.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
11.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
11.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
XII. LITIGII
12.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
XIII. CLAUZE FINALE
13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
13.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
13.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
13.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare, din care ....................... astăzi ........................., data semnării lui.

CONCEDENT

CONCESIONAR

NOTE:
1. a) Contractul de concesiune se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naţionalitatea sau de cetăţenia concesionarului, pentru o perioadă care nu va putea depăşi 49 de ani, începând de la data semnării lui. Durata concesiunii se stabileşte în funcţie de perioada de amortizare a investiţiilor ce urmează să fie realizate de către concesionar.
b) Contractul de concesiune se încheie în termen de 30 de zile de la data la care concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale, dacă prin caietul de sarcini nu s-a stabilit altfel, nerespectarea termenului putând atrage plata de daune- interese de către partea în culpă.
c) Contractele de cesiune a terenurilor, de orice natură, se înregistrează de către concesionar în registrele de publicitate imobiliară, în termen de 30 de zile calendaristice de la data încheierii lor.
d) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune atrage după sine pierderea garanţiei depuse pentru participare şi, dacă este cazul, plata de daune-interese.
2. Clauzele convenite în completare nu pot contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute în caietul de sarcini.
3. În cazul concesionării de bunuri.
4. Bunuri de retur sunt bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum şi cele care au rezultat în urma investiţiilor impuse în caietul de sarcini.
5. Bunuri de preluare sunt bunurile care au aparţinut cesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii.
6. Bunuri proprii sunt bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii, cu excepţia bunurilor de preluare.
7. Dacă este necesar, din această sumă vor fi prelevate penalităţile şi sumele datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune. Concesionarul poate constitui drept garanţie şi titluri de credit, asupra cărora se va institui gaj, cu acordul concedentului. Se va constitui o garanţie similară, în funcţie de necesitatea acoperirii costurilor viitoare, pentru îndeplinirea obligaţiilor privind protecţia mediului, care pot apărea pe parcursul derulării concesiunii.

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de concesiune.rtf22.18 KB2412în urmă cu 6 săptămâni 4 zile
Contract de concesiune.doc99.5 KB3085în urmă cu 1 an 9 săptămâni
Your rating: None Average: 7.5 (2 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 9 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies