magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de concesiune 3

CONTRACT DE CONCESIUNE
Incheiat astăzi ………………….
la ……………………….……

I. PĂRTILE CONTRACTANTE
1.1. …………………………………………………………………………………………………….. (ministerul, consiliul judetean sau local ori institutia publică de interes local), ………………………………….(localitatea), str. …………………………...….…...…. nr. ………, judetul/sectorul ………………………………...………….., în calitate de concedent, pe de o parte, si

1.2. S.C. …………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social în …………………………………… (localitatea), str. ………………….……. nr. ………… bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………... înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. ………………………… din …...…………..….., având contul nr. ……………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata de …………………………………………….…, cu functia de …………………….. în calitate de concesionar, pe de altă parte,

sau

1.2. Asociatia/Fundatia ……………………………………………………………………… cu sediul în …………..………(localitatea), str. ………………...……………., nr. ……., bloc ……., scara ……., etaj ……. , apartament ……., sector/judet …………………….…………, înregistrată în Registrul asociatiilor si fundatiilor prin Sentinta civilă nr. …………………………. din ….………… a Tribunalului ……………………………….., codul fiscal nr. …………..……... din …….….…….., având având contul nr. ………………...………., deschis la ……………………………, reprezentată de ………………….……., cu functia de ……………….., în calitate de concesionar, pe de altă parte

sau

1.2. Intreprinderea/Asociatia ……………………………………………………, cu sediul în …………………………...…………. (localitatea), str. ………………….……. nr. ………… bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………... posesoarea autorizatiei nr. ……………… din ……………, eliberată de Primăria …………………., cod fiscal nr. ………………………… din ………………..….., având contul nr. ……………….…., deschis la …………………..…………., reprezentata de ……………………………………………, cu functia de ………………….…….…….., în calitate de în calitate de concesionar, pe de altă parte

sau

1.2. D ……………….………………………….., domiciliat în …………………………………, str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………... (ziua, luna, anul) în …………………………..(localitatea) sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………………..……...…., cod numeric personal ………………………….………, în calitate de concesionar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de concesiune, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie cedarea-preluarea, în concesiune, a ……………………………………………………… (bunurile, activitătile sau serviciile publice)
2.2. a) Descrierea obiectului si a concesiunii sunt stabilite în caietul de sarcini anexă, care face parte integrantă din prezentul contract si pe care concesionarul îl acceptă integral.
b) Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de părti.
2.3. Predarea - primirea obiectului concesiunii se va efectua pe bază de proces-verbal care se va încheia până la data de ………………. si va constitui anexa care face parte integrantă din prezentul contract.
2.4. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt următoarele:
a) Bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
b) Bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni concedentului, în măsura în care acesta din urmă îsi manifestã intentia de a le prelua, în schimbul plătii unei compensatii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini:
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
c) Bunuri proprii care la expirarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
2.5. La încetarea contractului de concesiune, din orice cauză, bunurile prevãzute la pct. 2.4. se vor repartiza potrivit destinatiilor arătate la acest punct, concesionarul fiind obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat inclusiv investitiile realizate.

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata concesiunii este de ………. ani începând de la data semnării prezentului contract.
3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult o jumătate din durata sa initială prin simplul acord de vointă al părtilor care vor încheia un act aditional cu cel putin ………. ani/luni/zile înainte de încetarea lui.

IV. PRETUL CONCESIUNII
4.1. Pretul concesiunii este de ……………… lei indexabili în raport de rata inflatiei, cu o redeventă anuală în numerar/natură, în sumä/valoare de ……………… lei, care va fi plătită/predată de către concesionar concedentuuui, anual/semestrial/trimestrial/lunar, conform devizului desfăsurat în anexă, care face parte integrantă din prezentul contract.
4.2. Neplata/nepredarea redeventei sau executarea cu întârziere a acestei obligatii conduce la retragerea concesiunii, cu toate consecintele ce decung din aceasta, asa cum se prevede în caietul de sarcini.

V. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. Relatiile contractuale dintre concedent si concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii, respectiv pe realizarea unei posibile egalităti între avantajele care îi sunt acordate concesionarului si sarcinile care îi sunt impuse.
5.2. In consecintă, concesionarul nu este obligat să suporte cresterea sarcinilor legate de executarea obligatiilor sale, în cazul în care această crestere rezultă în urma:
- unei actiuni sau a unei măsuri dispuse de o autoritate publică;
- unui caz de fortă majoră sau unui caz fortuit.
5.3. Concedentul se obligă să pună la dispozitia concesionarului, la data începerii concesiunii, inventarul complet, liber de orice sancini, asa cum se prevede în caietul de sarcini.
5.4. Concesionarul îsi execută obligatiile potrivit termenilor si conditiilor prevăzute în prezentul contract si în acord cu normele legale specifice domeniului de activitate respectiv, elaborate de institutiile legal abilitate în acest scop, precum si cu cele prevăzute în caietul de sarcini.
5.5. Concedentul are dreptul să verifice, în perioada derulării contractului de concesiune, modul în care se respectă conditiile si clauzele acestuia de către concesionar, acesta din urmă având obligatia de a pune la dispozitia concedentului toate informatiile, documentele si evidentele solicitate.
5.6. Responsabilitătile de mediu se împart între părtile contractante astfel:
concedentul răspunde de: …………………………………………………………………………
concesionarul răspunde de: ………………………………………………………………………..
5.7. Concesionarul nu poate în nici un caz subconcesiona, în tot sau în parte, unei alte persoane, obiectul concesiunii.

VI. GARANTII
6.1. Concesionarul se obligă ca în termen de 90 de zile de la data semnării prezentului contract să depună cu titlu de garantie suma de ………………….. lei reprezentând cota-parte din suma obligatiei de plată către concedent, stabilită de acesta si datorată pentru primul an de activitate).

VII. RASPUNDERI
7.1. In cazul nerespectării totale sau partiale ori a executării necorespunzătoare a obligatiilor stabilite în caietul de sarcini si a clauzelor prezentului contract, partea în culpă este obligată la plata penalitătilor prevăzute în caietul de sarcini, iar dacă acestea nu acoperă paguba, pentru partea neacoperită este obligată la daune-interese.
7.2. Denuntarea unilaterală a contractului atrage, de asemenea, după sine, daune-interese, astfel:
…………………………………………………………………………………………………………

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI
8.1. Concedentul poate modifica, unilateral, partea reglementară a prezentului contract, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, după caz.
8.2. a) In cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească în mod prompt o despăgubire adecvată si efectivă.
b) In caz de dezacord între concedent si concesionar cu privire la valoarea despăgubirii, aceasta va fi stabilită de instanta judecătorească competentă.
c) Dezacordul dintre concedent si concesionar cu privire la despăgubiri nu poate să constituie un temei pentru concesionar care să conducă la sustragerea obligatiilor sale contractuale.

IX. INCETAREA CONTRACTULUI
9.1. Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situatii:
a) la expirarea duratei concesiunii;
b) în cazul în care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile în sarcina concedentului;
c) în cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către concesionar, cauză ce conduce la rezilierea unilaterală a contractului de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
d) în cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea unilaterală a contractului de către concesionar, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;
e) la disparitia dintr-o cauzã de fortă majoră a bunului concesionat sau în cazul imposibilitătii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fără plata unei despăgubiri.

X. FORTA MAJORA
10.1. Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod necorespunzător - total sau partial - a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forta majore, asa cum este definită de lege.
10.2. Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti, în termen de ……………. (zile, ore), producerea evenimentului si să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecintelor lui.
10.3. Dacă în termen de …………….. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părtile au dreptul să-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XI. NOTIFICARILE INTRE PARTI
11.1. In acceptiunea părtilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
11.2. In cazul în care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) si se consideră primită de destinatar la data mentionată de oficiul postal primitor pe această confirmare.
11.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex san telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
11.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părti, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitătile prevăzute la alineatele precedente.

XII. LITIGII
12.1. In cazul în care rezolvarea neîntelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a României.

XIII. CLAUZE FINALE
13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între părtile contractante.
13.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă vointa părtilor si înlătură orice altă întelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
13.3. In cazul în care părtile îsi încalcă obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligatiei respective nu înseamnă că ea a renuntat la acest drept al său.
13.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ……… exemplare din care ……… astăzi ……………….., data semnării lui.

CONCEDENT CONCESIONAR

NOTE:

- Bunuri de retur sunt bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum si cele care au rezultat în urma investitiilor impuse în caietul de sarcini.
- Bunuri de preluare sunt bunurile care au apartinut cesionarului si au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii.
- Bunuri proprii sunt bunurile care au apartinut concesionarului si au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii, cu exceptia bunurilor de preluare.

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de concesiune 3.rtf32.49 KB1578în urmă cu 6 zile 13 ore
Contract de concesiune 3.doc96 KB1553în urmă cu 1 an 9 săptămâni
No votes yet

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 7 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies