magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor

CONTRACT DE CESIUNE A DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR
Nr. ........ din data ..............

Incheiat in baza Legii nr. 8/1996 privind protectia dreptului de autor

Art. 1. Parti contractante:

1. S.C. ............... din ............, str. ............, nr. ......, bloc ...., ap. ..........., inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent ........., deschis la ............ reprezentata prin ............... in calitate de proprietar al bazei de date, continand ........................., denumita in continuare CEDENT
si
2. S.C. .................. din ..........., str. ............, nr. ....., ap. ...., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ........................ cont curent, deschis la ................., reprezentata prin ...................., in calitate de .............., denumita in continuare CESIONAR
Art. 2. Obiectul contractului il constituie cesiunea drepturilor patrimoniale si a drepturilor conexe asupra bazei de date ........................ Drepturile morale raman in continuare ale CEDENTULUI. Pentru operele derivate care vor rezulta CEDENTUL accepta expres ca numele operelor derivate sa fie ales de CESIONAR. De asemenea, CESIONARUL va hotari daca si in ce mod si cand vor fi aduse operele derivate la cunostinta publica si cum vor fi utilizate si exploatate.
a) Drepturile patrimoniale care se cedeaza si care nu mai necesita nici o alta autorizare ulterioara, in afara prezentului contract includ:
- Producerea oricarei opere derivate plecand de la aceasta baza de date
- Reproducerea integrala sau partiala a bazei de date, cu conditia ca ea sa se vanda sau doneze sub forma unui produs finit, ca de exemplu un program care opereaza asupra acestei baze de date;
- Difuzarea operelor derivate plecand de la baza de date se va face la latitudinea CESIONARULUI, incepand cu data la care acesta doreste;
- Prezentarea directa a oricarei opere derivate;
- Difuzarea secundara a oricarei opere derivate;
- Dreptul la comunicarea publica a operelor derivate.
- Dreptul de editare, pentru un numar nelimitat de exemplare, numarul minim fiind 1 exemplar, care revine gratuit CEDENTULUI.
b) Drepturile conexe pe care CEDENTUL le cedeaza CESIONARULUI, fara nici o alta autorizare ulterioara se refera la:
- dreptul la reproducere si difuzare a oricarei opere derivate;
- dreptul de a traduce, adapta, adnota baza de date
Art. 3. Teritorialitate, Cesionare neexclusiva cu conditie expresa
CEDENTUL cedeaza CESIONARULUI drepturile patrimoniale si drepturile conexe pe toate teritoriile, neexclusiv. Cu toate ca cedarea se face neexclusiv, partile convin expres ca CESIONARUL va putea ceda dreptul sau asupra oricarei opere derivate unei alte persoane, numai sub forma unui contract EULA (end user licence agreement). CESIONARUL nu are dreptul sa cesioneze baza de date in stare pura, asa cum o primeste de la CEDENT, decat intr-un produs finit.
Art. 4. Conditii de securitate a bazei de date, metode de exploatare
Oricare opera derivata din baza de date sau dintr-o selectie din baza de date trebuie sa respecte conditiile de siguranta si protectie a bazei de date impuse de CEDENT. Pentru a fi difuzata, CEDENTUL trebuie sa-si dea acceptul scris cu privire la indeplinirea conditiilor de siguranta, in termen de maximum 15 zile de la prezentarea operei derivate, in caz contrar raspunsul fiind considerat favorabil CESIONARULUI in vederea difuzarii. In cazul in care CEDENTUL considera ca masurile de protectie a bazei de date pe care CESIONARUL le asigura nu sunt suficiente trebuie sa-l notifice pe CESIONAR in scris in acelasi termen de 15 zile, de mai sus. Odata cu respectiva notificare, CEDENTUL va trebui sa specifice masurile suplimentare de siguranta pe care le cere, CESIONARULUI.
Art. 5. Remuneratia care se cuvine CEDENTULUI pentru baza de date pana la data de .............. este de ............. . Ea va fi platita numai dupa eliberarea din partea CEDENTULUI a acceptului cu privire la indeplinirea conditiilor de siguranta.
Art. 6. Termenul de cedare este nedeterminat
Art. 7. Prezentul contract se reziliaza de drept de catre oricare dintre parti in cazul neindeplinirii de catre cealalta parte a obligatiilor contractuale.
Art. 8. Notificari
In intelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresata de o parte celeilalte va fi considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa acestei ultime parti la adresa mentionata la inceputul prezentului contract. In cazul in care comunicarea/notificarea va fi facuta prin posta, ea va lua forma unei scrisori recomandate ce se considera ca a fost primita de destinatar in 5 zile de la data la care a fost predata serviciului postal. In cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax sau telex, comunicarea se considera primita de destinatar in prima zi lucratoare urmatoare celei in care a fost expediata. Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti, daca nu sunt confirmate prin una din modalitatile prevazute in acest articol.
Art. 9. Litigiile decurgand din interpretarea si executarea prezentului contract, care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, vor fi supuse instantelor judecatoresti competente.
Art. 10. Forta majora
Orice imprejurare independenta de vointa partilor contractante, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, calamitati. Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 10 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora.
Dupa incetarea cazului de forta majora, partea care l-a invocat, isi va relua obligatiile contractuale in termen de 3 zile si va anunta cealalta parte. Daca nu procedeaza la anuntarea, in termenele prevazute mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
Art. 11. Dispozitii finale
Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor parti.
Prezentul contract, impreuna cu modificarile si anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere orala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. Prezentul contract a fost incheiat in limba romana in doua exemplare, unul pentru CESIONAR, unul pentru CEDENT.

CEDENT,
CESIONAR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor.rtf12.99 KB3979în urmă cu 8 săptămâni 1 zi
Contract de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor.rtf12.99 KB2464în urmă cu 6 săptămâni 4 zile
Your rating: None Average: 8.5 (6 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 10 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies