magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de ipoteca 3

CONTRACT DE IPOTECĂ

Art. 1. Între:
Dl./D-na ..................., domiciliat(ă) în .........., judeţul ........, str. ..........., nr. ...., ap. ...., identificat(ă) cu actul de identitate seria .......... nr. ............, în calitate de CREDITOR IPOTECAR
şi
Dl./D-na ..........................., domiciliat(ă) în .............judeţul ..........., str. ..........., nr. ...., ap. ...., identificat(ă) cu actul de identitate seria ......... nr. ............., în calitate de DEBITOR IPOTECAR.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie garantarea împrumutului în valoare de ............ lei cu o dobândă de ......% pe an, acordat de creditorul ipotecar debitorului ipotecar în baza contractului nr. ........ din data de ..................
Art. 3. Imobilul ipotecat cu care se garantează împrumutul este situat în ............... str. ..........., nr. ....... şi este compus din ........, în suprafaţă totală de ......... mp.
Imobilul este proprietatea debitorului ipotecar, dovada fiind contractul de vânzare-cumpărare nr. ........ din ............. transcris în Cartea funciară nr. ..........
Imobilul se află în circuitul civil şi este liber de orice sarcini aşa cum rezultă din certificatul fiscal nr. .......... din ..........
Art. 4. OBLIGAŢIILE DEBITORULUI
Debitorul ipotecar se obligă:
a) să nu înstrăineze imobilul a cărui ipotecă constituie obiectul prezentului contract până la rambursarea împrumutului şi a dobânzilor aferente la scadenţă.
b) să transcrie ipoteca în Cartea funciară nr. ......... Transcrierea constituie actul în baza căruia creditorul ipotecar poate trece la executare silită, în cazul în care debitorul ipotecar nu-şi lichidează datoria la scadenţă.
Art. 5. LITIGII
Litigiile ce decurg din îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor rezolva de instanţa competentă.
Art. 6. FORŢA MAJORĂ
Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
În cazul când împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de şase luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.
Art. 7. CLAUZE FINALE
Modificarea dispoziţiilor prezentului contract se realizează doar prin act adiţional la prezentul contract.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi .................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

CREDITOR IPOTECAR,
DEBITOR IPOTECAR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de ipoteca 3.rtf13.9 KB1197în urmă cu 5 zile 2 ore
Contract de ipoteca 3.doc69 KB1038în urmă cu 1 săptămână 6 zile
No votes yet

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 14 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies