magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de ipoteca bancara

CONTRACT DE IPOTECA

Încheiat astăzi ................
la ....................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. Banca ............................................................., cu sediul în ........................................................, reprezentată legal prin ........................................, domiciliat în .................................................., str. ................................ nr. .........., bloc ..........., scara ............, etaj .........., apartament .........., judeţ/sector ..............., cu funcţia de ........................, în baza împuternicirii nr. ........................... din ......................................., în calitate de creditor ipotecar, pe de o parte, şi
1.2. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) .........................., str. ......................................... nr. ..................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ......................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ......................................., sub nr. ........................... din ................................., cod fiscal nr. ............................................ din ..................................., având contul nr. ........................................, deschis la .........................................., reprezentată de ..................................................., cu funcţia de ..........................................................., precum şi
1.3. D ........................................................................, domiciliat în ...................................................., str. .................................. nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ................................., născut la data de (ziua, luna, anul) ....................................... în (localitatea) ...... sector/judeţ ....................................., fiul lui ................................................... şi al .........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ........... nr. ......................, eliberat de .........................., cod numeric personal .................................., în calitate de debitori ipotecari, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de ipotecă, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prin convenţia de credit nr. ............................/............................, Banca ......................................... a acordat S.C. ......................................................... un credit revolving (plafon de lucru) în valoare de ................................................ rambursabili până la data de ...................................... .
2.2. S.C. ............................. şi ........................... în calitate de giranţi, sunt de acord să garanteze restituirea creditului revolving (plafon de lucru), în condiţiile din convenţia de credit sus-menţionată, al cărei conţinut se cunoaşte, până la concurenţa sumei de ..................... cu terenul şi imobilul situate în ............................................................... .
2.3. Banca în calitate de creditor, prin ...................................., în baza împuternicirii nr. ..................... din ........................... declară că acceptă drept garanţie pentru instituirea creditului revolving (plafon de lucru) acordat S.C. ........................................ în valoare de ......................, terenul în suprafaţă de ............................ mp şi imobilul ................................ situate în ............................, proprietatea S.C. ......................... conform ................................. autentificat sub nr. .................. la ................. şi, respectiv, a .............. şi este de acord cu toate clauzele prevăzute în acest contract.
III. GARANŢII ŞI RĂSPUNDERI
3.1. Terenul şi imobilul cu care se garantează nu sunt grevate de sarcini, servituţi sau urmărite în vreun fel nu au mai fost şi nu sunt ipotecate.
3.2. Terenul şi imobilul au o valoare de ........................... lei, conform Raportului de expertiză evaluare nr. ............................. din ............................ .
3.3. Taxele şi impozitele pentru terenul şi imobilul ce formează obiectul prezentului contract de ipotecă sunt achitate la zi, astfel cum rezultă din certificatul fiscal eliberat de administraţia financiară, ce constituie anexă la prezentul contract.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ............................. ani/luni/zile, începând cu data de ......................... până la data de ................... .
V. CLAUZE FINALE
5.1. Banca solicită, iar debitorii ipotecari se obligă ca până la achitarea integrală a împrumutului acordat S.C. ................................................. să nu înstrăineze terenul şi imobilul care fac obiectul prezentului contract, să nu le ipotecheze şi să nu le greveze de alte sarcini cu alte împrumuturi sau datorii.
5.2. Creditorul, declară că renunţă la cercetarea registrelor de înscriere şi transcriere în conformitate cu art. 716 din Codul de procedură civilă.
5.3. Părţile contractante solicită expres judecătoriei înscrierea ipotecii de rangul I în Registrul de inscripţiuni imobiliare.
5.4. Taxele de autentificare, timbrul judiciar şi onorariul notarial sunt suportate de debitorul S.C. ................................ .
5.5. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ..................... exemplare, din care .................. astăzi ............................., data semnării lui.

CREDITOR IPOTECAR,

DEBITORI IPOTECARI,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de ipoteca bancara.rtf7.61 KB1224în urmă cu 18 ore 6 minute
Contract de ipoteca bancara.doc75 KB986în urmă cu 1 săptămână 3 zile
Your rating: None Average: 1 (1 vote)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies