magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de comodat

CONTRACT DE COMODAT

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Între
Art. 1. S.C. .............. S.R.L. cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., judeţul ............., în calitate de comodant, reprezentată prin ..............
şi
Art. 2. Dl/D-na ..................., domiciliat în ........, str. ........, nr. ...., judeţul ...... în calitate de comodatar

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3. Obiectul contractului îl constituie împrumutul tablourilor aflate în colecţia personală a d-lui/d-nei. .................., în calitate de comodant, pe care S.C. .............. S.R.L. se obligă să le utilizeze pentru expoziţia ce va avea loc în perioada .......... .

TERMEN

Art. 4. Împrumutul se acordă pe durata expoziţiei.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art. 5. Comodantul are dreptul:
- de a primi la scadenţă tablourile împrumutate comodatarului;
- de a exercita, în cazul refuzului de restituire a bunurilor de către comodatar, acţiunea reală în revendicare sau o acţiune personală derivată din contract.

Art. 6. Comodatarul are dreptul:

- de a reţine bunurile până la plata cheltuielilor extraordinare, necesare şi urgente făcute pentru conservarea tablourilor.

Art. 7. Comodantul se obligă:

- să remită tablourile la data începerii expoziţiei;
- să restituie cheltuielile făcute de comodatar în vederea conservării tablourilor pe durata expoziţiei;
- să suporte riscul pieirii fortuite a tablourilor.

Art. 8. Comodatarul se obligă:

- să asigure transportul în siguranţă a tablourilor;
- să conserve bunurile împrumutate;
- să folosească bunurile potrivit destinaţiei stabilite prin prezentul contract;
- să restituie la data încheierii contractului bunurile împrumutate.

RĂSPUNDEREA

Art. 9. Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pierderea - în tot sau în parte - a lucrului, dacă nu dovedeşte că deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecinţa folosirii potrivit destinaţiei şi fără culpă din partea sa.

FORŢA MAJORĂ

Art. 10. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă.
Partea contractantă care invocă forţă majoră, o poate face opozabilă celeilalte părţi cu condiţia informării despre apariţia cauzei de forţă majoră în cel mult 5 zile de la apariţia acesteia adăugând o confirmare a unor autorităţi competente care să certifice realitatea şi exactitatea cauzei.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 11. Raporturile contractuale încetează prin restituirea lucrului în stare corespunzătoare la termenul prevăzut în contract.
Art. 12. În caz de nerespectare a obligaţiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.

LITIGII

Art. 13. Litigiile dintre părţile contractante, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ....... în 3 exemplare originale, din care unul rămâne la comodant, unul la comodatar şi unul la notariat.

Semnăturile părţilor

COMODATANT,
S.C. .............. S.R.L. ...........
COMODATAR,
Dl./D-na ............

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de comodat.rtf12.1 KB23347în urmă cu 2 ore 19 minute
Contract de comodat.doc37 KB37208în urmă cu 13 ore 51 minute
Your rating: None Average: 6.3 (42 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies