magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de comodat 3

CONTRACT DE COMODAT

PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art. 1. Dl./D-na. ................, cu domiciliul în ........., str. ......., nr. ...., judeţul ............., identificat cu B.I. seria ....... nr. .......... în calitate de COMODANT,
şi
Art. 2. Dl./D-na. ................, cu domiciliul în ........., str. ......., nr. ...., judeţul ............., identificat cu B.I. seria ....... nr. .......... în calitate de COMODATAR,

OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3. Obiectul contractului îl constituie folosinţa de către comodatar a apartamentului aflat în proprietatea d-lui/d-nei. .................., în calitate de comodant, situat în ............ str. ................, nr. ......, pe care comodatarul se obligă să îl folosească potrivit destinaţiei sale.

TERMEN
Art. 4. Comodantul acordă comodatarului folosinţa apartamentului pe o durată de ...... ani, cu începere de la data semnării contractului.

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 5. Comodantul se obligă:
- să dea comodatarului spre folosinţă apartamentul ce face obiectul prezentului contract;
- să restituie comodatarului cheltuielile făcute cu întreţinerea apartamentului;
Art. 6. Comodatarul se obligă:
- să folosească şi să întreţină apartamentul ca un bun proprietar;
- să folosească apartamentul potrivit destinaţiei stabilite prin prezentul contract;
- să restituie la data încheierii contractului bunul împrumutat.

RĂSPUNDEREA
Art. 7. Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pierderea - în tot sau în parte - a lucrului, dacă nu dovedeşte că deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecinţa folosirii potrivit destinaţiei şi fără culpă din partea sa.

DAUNE COMINATORII
Art. 8. În cazul în care comodatarul nu eliberează apartamentul la sfârşitul contractului, acesta este obligat să plătească comodantului, daune cominatorii în valoare de ............. lei pentru fiecare zi de întârziere.

FORŢA MAJORĂ
Art. 9. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă.
Partea contractantă care invocă forţă majoră, o poate face opozabilă celeilalte părţi cu condiţia informării despre apariţia cauzei de forţă majoră în cel mult 5 zile de la apariţia acesteia adăugând o confirmare a unor autorităţi competente care să certifice realitatea şi exactitatea cauzei.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 10. Raporturile contractuale încetează prin restituirea lucrului în stare corespunzătoare la termenul prevăzut în contract.
Art. 11. În caz de nerespectare a obligaţiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.

LITIGII
Art. 12. Litigiile dintre părţile contractante, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ....... în 3 exemplare originale, din care unul rămâne la comodant, unul la comodatar şi unul la notariat.

Semnăturile părţilor

COMODATANT,
COMODATAR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de comodat 3.rtf11.29 KB21177în urmă cu 2 zile 1 oră
Contract de comodat 3.doc76.5 KB34361în urmă cu 12 ore 51 minute
Your rating: None Average: 7.4 (45 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies