magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de comodat 4

CONTRACT DE COMODAT

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Subsemnatul ______________________________________________ domiciliat în Bucureşti, ________________________________________________________________ identificat cu B.I. seria _____ nr. __________ , eliberat de ___________ ___________ la data de __________, în calitate de COMODANT, şi

Subsemnatul_______________________________________________domiciliat în Bucureşti, ________________________________________________________________ identificat cu B.I. seria _____ nr. __________ , eliberat de ___________ ___________ la data de __________, în calitate de COMODATAR,

am convenit încheierea prezentului contract de comodat (in continuare „Contractul”) cu respectarea următoarelor clauze :

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul contractului este obţinerea folosinţei apartamentului în suprafaţă de ............... m.p. situat în Bucureşti , ___________________________________.

Art.2. Predarea-primirea obiectului comodatului va fi consemnată în procesul verbal de predare-primire care se încheie până la data de ______________ şi constituie anexa nr. 1 la prezentul contract şI parte integrantă din acesta (în procesul verbal de predare -primire se va menţiona gradul de uzură al bunului fix şI stadiul în care se predă).

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Durata contractului este de ______________ cu începere de la data de __________ până la data de ____________.

IV. OBLIGAŢIILE COMODATARULUI

Art.4. Comodatarul se obligă:
a) să se îngrijească de conservarea lucrului împrumutat ca un bun proprietar şi chiar mai bine decât de lucrurile sale, pe care este obligat să le sacrifice la nevoie în vederea conservării lucrului împrumutat, întrucât contractul este încheiat în interesul său;
b) să întrebuinţeze lucrul numai la destinaţia determinată prin natura lui sub sancţiunea plăţii de daune interese;
c) să suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepţia întrebuinţării normale şi fără culpă din partea sa;
d) să suporte cheltuielile necesare folosinţei lucrului, neavând dreptul să ceară restituirea lor deoarece acestea sunt accesoriu al folosinţei;
e) să nu încredinţeze lucrul cu orice titlu unei terţe persoane;
f) să restituie la scadenţă lucrul împrumutat în natura sa specifică.

V. RĂSPUNDEREA COMODATARULUI

Art. 5. Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pieirea în tot sau în parte a lucrului, dacă nu dovedeşte că deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecinţa folosirii potrivit destinaţiei şi fără culpă din partea sa.

VI. STINGEREA EFECTELOR COMODATULUI

Art.6. Raporturile contractuale încetează prin restituirea lucrului în stare coerespunzătoare la termenul prevăzut în contract.
În cazul nerespectării obligaţiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului conform regulilor generale.
În caz de moarte a uneia dintre părţi obligaţiile trec asupra succesorilor în drepturi potrivit regulilor generale.
Moştenitorii comodatarului sunt obligaţi să restituie imediat bunul, chiar dacă termenul prevăzut în contract nu a ajuns la scadenţă.

VII. LITIGII

Art.7. Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de comodat, se vor soluţiona pe cale amiabilă.
În cazul în care acest lucru este imposibil, litigiul va fi dedus spre soluţionare instanţelor judecătoreşti de drept comun din Bucureşti.

Încheiat astăzi ......................... conform art. 1560 C.civ. într-un singur exemplar original pentru comodant (art. 1191 şi următoarele C.civ.)

COMODANT, COMODATAR,

................................. .................................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de comodat 4.rtf15.67 KB11130în urmă cu 11 ore 28 minute
Contract de comodat 4.doc77.5 KB15945în urmă cu 46 minute 11 sec
Your rating: None Average: 8.7 (18 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 17 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies