magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de agentie comerciala 2

CONTRACT DE AGENTIE COMERCIALA

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE

Societatea Comerciala .......................... cu sediul in ............... telefon ....................... fax ............. inregistrata la .............. sub nr. ..................... avand cont curent nr. ........... deschis la Banca ........................................ si codul fiscal nr. ................. functionand potrivit legislatiei statului ......... ................ reprezentata legal prin ........................ avand functia de .............. cetatean ............................ legitimat cu act de identitate/pasaport nr. ................ in calitate de PRINCIPAL si

Societatea Comerciala .................................. cu sediul in ........................ telefon ................... fax ................. inregistrata la ......................... sub nr. ............ avand cont de virament .................. deschis la Banca .......................... si codul fiscal nr. ........................ functionand potrivit legislatiei statului ......................... reprezentata legal prin ........................ avand functia de .............. cetatean ................... legitimat cu act de identitate/pasaport nr. ................... in calitate de AGENT au convenit incheierea prezentului contract, cu urmatoarele clauze:

Principalul este o societate comerciala care desfasoara afaceri si si-a stabilit o buna reputatie in domeniul .............. dorind sa-si extinda afacerile in Teritoriu, iar Agentul doreste sa sprijine pe Principal in vederea promovarii produselor Principalului in Teritoriu.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul CONTRACT are drept obiect ............. (se trec urmatoarele variante de activitati de agentie comerciala, alternativ sau cumulativ:

1) incheierea de contracte de vanzare-cumparare privind Produsele Principalului cu persoane fizice sau juridice care isi desfasoara activitatea in teritoriul determinat;

2) negocierea de contracte prevazute la pct. 1) privind produsele inscrise in Anexa nr. 7 a prezentului CONTRACT, denumite in continuare Produse. Anexa poate fi modificata periodic (fie prin acordul ambelor parti, fie unilateral de catre Principal dar numai dupa consultarea prealabila a Agentului) in scopul adaptarii ei la cerintele pietei.

Art. 3. TERITORIU

Prezentul CONTRACT va fi executat in cadrul teritoriului delimitat de ......................... (se trec limitele geografice ale teritoriului).

Agentul este obligat sa nu negocieze si/sau sa incheie contracte legate de obiectul contractului care in mod evident vor fi executate in afara Teritoriului sau isi vor produce efectele in afara Teritoriului.

Art. 4. OBLIGATIILE AGENTULUI

Agentul este obligat sa actioneze in indeplinirea indatoririlor sale impuse de CONTRACT si de lege, cu buna credinta si cu grija manifestata in general in contractele de acest tip.

Agentul nu garanteaza principalului ca terta persoana contractata este solvabila. Dar daca agentul stia, la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, ca acea persoana este insolvabila, el va fi tinut raspunzator fata de principal. Agentul, fara acordul sau expres exprimat in scris, nu poate fi obligat sa participe la executarea contractului incheiat prin intermediul sau (exemplu sa depoziteze Produsele Principalului, sa primeasca plati in numele acestuia).

Agentul va informa tertele persoane cu care negociaza/incheie contracte asupra calitatii sale de agent (formulare care nu se folosesc in cazul agentului comercial).

Art. 5. INSTRUCTIUNI ADRESATE AGENTULUI

Agentul trebuie sa respecte instructiunile Principalului, in special cele privind strategia de marketing, daca aceste instructiuni sunt rezonabile, adica nu cauzeaza un prejudiciu Agentului si/sau Principalului si pot fi executate fara eforturi deosebite de catre Agent.

In cazurile in care o decizie trebuie luata fara intarziere de catre Agent si nu este posibila consultarea in timp util a Principalului, contractele incheiate de Agent cu terte persoane pot include conditii suplimentare sau deosebite fata de cele cuvenite initial intre Agent si Principal, daca aceste noi conditii sunt in acord cu interesele Principalului, asa cum rezulta ele din CONTRACT si din instructiunile anterioare ale Principalului.

Art. 6. COMENZI SI CERERI DE OFERTA

Agentul va informa pe Principal despre continutul comenzilor si/sau cererilor de oferta primite de Agent si adresate Principalului sau Agentului in aceasta calitate. Informarea va fi insotita de copii dupa comenzile/cererile de oferta si, la cererea Principalului, de acte si informatii care sa ateste bonitatea tertei persoane, pozitia sa pe piata, etc.

Daca o comanda/cerere de oferta ajunge direct la Principal iar acesta negociaza si incheie contractul direct cu terta persoana, Agentul este indreptatit la comisionul pe care l-ar fi primit in baza art. 10, daca cererea/comanda de oferta este rezultatul eforturilor depuse de el anterior. In orice caz, Agentul este indreptatit la un comision de ........% din valoarea contractului astfel incheiat.

Art. 7. INFORMAREA PRINCIPALULUI

Agentul va informa pe principal cat mai curand posibil cu privire la orice fapte care ajung la cunostinta Agentului in derularea activitatii sale si care pot prezenta relevanta pentru Principal in executarea obligatiilor deja contractate, in incheierea de noi contracte sau in stabilirea strategiei de productie si/sau marketing (se recomanda includerea intr-o anexa la CONTRACT a unui formular de raport adresat de Agent Principalului).

Art. 8. SECRETELE COMERCIALE SI KNOW HOW

Agentul este obligat sa protejeze toate secretele de comert si know-how-ul referitoare la Produsele Principalului (inclusiv cele legate de marketing-ul acestora) si de care are cunostinta in timpul derularii prezentului CONTRACT, mai putin cele care au intrat in domeniul public. Aceasta obligatie va inceta dupa expirarea a ...... ani de la data incetarii prezentului CONTRACT.

Art. 9. CONTABILITATE

Agentul este obligat sa aiba o evidenta separata privind actele si faptele sale in derularea prezentului CONTRACT. De asemenea, fondurile primite de la Principal in vederea sprijinirii activitatii Agentului trebuie inregistrate intr-un cont bancar special.

Art. 10. OBLIGATIILE PRINCIPALULUI

Principalul trebuie sa puna la dispozitia Agentului toate datele tehnice si comerciale necesare acestuia din urma pentru a-si indeplini obligatiile. In particular, Principalul trebuie sa notifice Agentului orice scadere semnificativa, initiata de Principal, a volumului desfacerii de Produse, cu minimum .......... zile inainte de data la care scaderea va avea loc.

Principalul este obligat sa pregateasca un numar de angajati ai Agentului in desfacerea Produsului. Pregatirea va avea loc la sediul Agentului, pe cheltuiala acestuia, exceptand costurile privind transportul, cazarea si salarizarea instructorilor Principalului.

Principalul va pune la dispozitia Agentului un numar de copii ale manualului de utilizare, manualul de service (se pot trece si alte documente care cuprind informatii privind buna folosire si intretinere a produsului).

Principalul este obligat sa indeplineasca intocmai obligatiile contractate in contul si/sau in numele sau de Agent daca:

- au fost aprobate de catre Principal inainte sau dupa momentul semnarii documentului in care sunt inserate, sau

- sunt in acord cu instructiunile Principalului, sau

- asigura un profit rezonabil Principalului (partile pot insa, prevedea marja minima de profit acceptabila pentru Principal) tinand cont de conditiile in care contractul care le include a fost incheiat, sau

- evita sau minimalizeaza o pierdere care a avut loc daca respectivul contract nu ar fi fost incheiat.

Art. 11. COMISIONUL

Principalul este obligat sa plateasca Agentului un comision care reprezinta .........% din valoarea fiecarui contract incheiat in contul si/sau in numele Principalului.

In cazul in care contractul prevazut la punctul anterior a fost incheiat dar nu sa trecut la executarea lui din cauze care nu sunt imputabile Principalului, Agentul este indreptatit la un comision de .......% din valoarea contractului respectiv.

Daca Agentul numai pune in contact pe principal cu terta persoana, el este indreptatit la un comision de ...% din valoarea contractului ulterior incheiat.

Art. 12. PLATA COMISIONULUI

Plata comisionului devine exigibila de indata ce una din urmatoarele imprejurari a avut loc:

- Principalul a executat contractul incheiat prin intermediul Agentului, sau

- Principalul trebuia, in baza contractului incheiat cu terta persoana, sa-si fi executat obligatiile contractuale, sau

- Terta persoana a executat contractul incheiat prin intermediul Agentului.

Plata comisionului va fi facuta nu mai tarziu de .... zile de la data la care obligatia de plata a devenit exigibila.

Daca, in cazul art. 11 alin. 2, plata comisionului a fost deja facuta, Agentul este obligat sa restituie Principalului comisionul primit nu mai tarziu de .......... zile de la data la care i-a fost notificata neexecutarea.

Intelesul acestui articol, plata va fi facuta .................... (se trece modalitatea si locul platii).

Art. 13. INFORMAREA AGENTULUI PRIVIND COMISIONUL DATORAT

Principalul va furniza Agentului o declaratie privind comisionul datorat, nu mai tarziu de data la care comisionul este efectiv platit agentului. Aceasta declaratie va cuprinde elementele avute in vedere la calcularea comisionului.

Principalul va fi obligat sa puna la dispozitia Agentului, la cererea acestuia, extrase din registrele comerciale ale Principalului in scopul verificarii corectitudinii calcularii comisionului (de la caz la caz, se poate prevedea pentru Agent dreptul de inspectie a registrelor Principalului).

Art. 14. DURATA

Prezentul CONTRACT va fi incheiat pe o durata de ........ (nu se recomanda incheierea contractului pe o durata nedeterminata, datorita complicatiilor care apar in momentul incetarii efectelor sale, prin vointa uneia din parti). Cu minimum ......... luni inainte de expirarea acestei date, partile pot negocia prelungirea prezentului CONTRACT. Daca la expirarea acestei date, ambele parti nu au cazut in mod expres de acord cu privire la prorogarea CONTRACTULUI, acesta inceteaza de plin drept.

(VARIANTA: Daca dupa expirarea perioadei prevazuta la punctul anterior, ambele parti continua sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul CONTRACT, acesta se considera prorogat in mod tacit pe o perioada nedeterminata.

In cazul prorogarii tacite pe o perioada nedeterminata, fiecare din parti va avea dreptul sa inceteze executarea obligatiilor contractuale notificand in acest sens celeilalte parti. Aceasta notificare va fi facuta cu minimum 1 luna inainte de data incetarii efective, in primul an al acestui CONTRACT, cu minimum 2 luni in al doilea an si cu minimum 3 luni in al treilea an si anii subsecventi.

[Prevederile de la ipoteza notificarii incetarii in cazul prorogarii tacite se aplica si in cazurile de incetare a CONTRACTULUI incheiat pe o durata nedeterminata].

Art. 15. RESTRICTII DE CONCURENTA

Agentul se obliga sa considere toate informatiile si documentele de care a luat cunostinta, ca informatii confidentiale, si sa nu le divulge unei terte persoane.

Agentul se obliga sa nu incheie contracte de agentie comerciala cu alti principali care isi desfasoara activitatea in Teritoriu, prin care sa-si asume obligatii de natura celor de la art. 2 si purtand asupra unor produse identice sau similare Produsului (se impune redactarea unei anexe cuprinzand produsele similare). Aceasta restrictie se aplica atat pe durata prezentului CONTRACT, cat si timp de ... ani de la data incetarii lui (se impune prelungirea restrictiei dupa incetarea CONTRACTULUI deoarece Agentul a luat cunostinta de anumite secrete comerciale ale Principalului pe durata executarii Contractului).

Principalul se obliga sa nu vanda, direct sau prin intermediul altor agenti (dar daca asemenea acte de vanzare si intermediere au loc fara incuviintarea Principalului, acesta din urma nu va fi raspunzator), Produsul in Teritoriu, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 6.

Principalul se obliga sa actioneze cu buna-credinta, sa aiba o conduita comerciala ireprosabila si sa pastreze secretul comercial, astfel sa nu-l prejudicieze pe agent.

Agentul se obliga sa actioneze in executarea contractului cu buna-credinta, sa aiba o conduita comerciala ireprosabila si sa pastreze secretul comercial, astfel incat sa nu-l prejudicieze pe principal.

Art. 16. FORTA MAJORA

Nici una dintre partile contractante nu raspunde pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, daca neexecutarea a fost cauzata de un eveniment imprevizibil la data incheierii CONTRACTULUI, cum ar fi: razboiul, calamitati naturale, grevele, restrictii legale si orice alt eveniment care este in afara controlului partii care il invoca.

Art. 17. INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul CONTRACT inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia unei instante judecatoresti, in cazul in care oricare dintre parti:

- nu isi executa obligatia considerata esentiala pentru acest CONTRACT;

- este declarata in stare de incapacitate de plata;

- a decedat;

- a fost pusa sub interdictie;

- cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara acordul celeilalte parti;

- isi incalca din nou obligatiile sale dupa ce a fost avertizata de cealalta parte ca o noua incalcare a obligatiilor sale duce la rezolutiunea si rezilierea contractului;

- in maxim ..... zile de la data cand a fost notificata ca si-a incalcat obligatiile asumate, nu executa sau executa necorespunzator respectiva obligatie;

Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare in minimum .... zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

Rezilierea nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

Prevederile acestui articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

Art. 18. COMPENSAREA AGENTULUI

In cazul in care prezentul CONTRACT inceteaza din vina Agentului, acesta este indreptatit la o compensatie din partea Principalului pentru pagubele suferite ca urmare a incetarii CONTRACTULUI, daca prin asemenea incetare:

- Agentul a fost lipsit de comisionul pe care l-ar fi obtinut in conditiile continuarii prezentului CONTRACT, tinand cont de beneficiile pe care Principalul le are si dupa terminarea contractului datorita cresterii volumului de afaceri si/sau clientelei aduse de agent, si/sau

- Agentul nu a avut posibilitatea sa-si amortizeze cheltuielile create prin executarea prezentului CONTRACT.

Agentul nu este indreptatit la compensatia prevazuta la punctul anterior daca inainte de incetare a cesionat CONTRACTUL unei terte persoane.

Art. 19. DIVIZAREA CONTRACTULUI

In cazul in care o clauza sau o parte din prezentul CONTRACT va fi declarata nula, clauzele ramase valabile vor continua sa-si produca efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza si partea anulata va contine o obligatie esentiala.

Sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii ..................... (se indica obligatiile respective).

Art. 20. CESIUNEA CONTRACTULUI

Partile contractante nu vor cesiona drepturile si obligatiile ce le revin in baza acestui contract unei terte persoane fara acordul scris al celeilalte parti.

Acordul va fi comunicat cedentului in termen de maximum ........ zile de la data cand i s-a cerut consimtamantul.

In cazul ca cedentul nu raspunde in termenul stabilit, se considera ca cedatul nu consimte la cedarea contractului.

Art. 21. RETURNAREA MATERIALELOR

(a se vedea art. 21 de la contractul de distributie exclusiva)

Art. 22. NOTIFICARI

(se foloseste clauza tip)

Art. 23. PREVEDERI FINALE

Prezentul contract are urmatoarele anexe:

- anexa 1 (produse, cantitati, calitati, garantie, preturi etc.) ............ ........................................;

- anexa 2 ................................................................... ....................................... .

Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre parti.

Completarile si/sau modificarile aduse la prezentul contract nu sunt valabile si opozabile decat daca aceasta rezulta expres din acte semnate de ambele parti. Cesionarea contractului este posibila numai cu acordul scris al ambelor parti contractante.

Prezentul contract a fost incheiat in limba ............................ in ....... exemplare, cu aceeasi putere valabila, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

PRINCIPALUL,

AGENTUL,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de agentie comerciala 2.rtf45.16 KB1562în urmă cu 6 zile 6 ore
Contract de agentie comerciala 2.doc102.5 KB1641în urmă cu 6 zile 6 ore
Your rating: None Average: 8 (1 vote)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies