magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de imprumut de folosinta comodat 2

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ
(COMODAT)
Încheiat astăzi ………….…..
la ……………………………..

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D …………………………………………….., domiciliat în ………………………..,
str. ….……………….…………………... nr. ………..………., bloc ……….., scara ..…..…., etaj …….., apartament ……......, sector/judeţ ……………………..……, născut la data de ………….……………………….., în …………………………….
(ziua, luna, anul) (localitatea)
sector/judeţ ………………..….…………, fiul lui …….……………………………... şi al …….…...…………………………..., posesorul buletinului/cărţii de identitate seria ………….., nr. …………….….., eliberat de ……………….……………, cod numeric personal ……………………..……….………., în calitate de comodant, pe de o parte, şi

1.2. D …………………………………………….., domiciliat în ………………………..,
str. ….……………….…………………... nr. ………..………., bloc ……….., scara ..…..…., etaj …….., apartament ……......, sector/judeţ ……………………..……, născut la data de ………….……………………….., în …………………………….
(ziua, luna, anul) (localitatea)
sector/judeţ ………………..….…………, fiul lui …….……………………………... şi al …….…...…………………………..., posesorul buletinului/cărţii de identitate seria ………….., nr. …………….….., eliberat de ……………….……………, cod numeric personal ………………………….….………., în calitate de comodatar, pe de altă parte,
sau
1.2. S.C. ………...………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L.,
cu sediul social în ……………………….., str. ….……………….………….……...
(localitatea)
nr. ………..………., bloc ……….., scara ….……., etaj ……., apartament …....., sector/judeţ ………………..………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………. ………………..……, sub nr. ………..………. din …….....………….,
cod fiscal nr. …………………...……….. din …….....…………., având contul nr.
…………………………………..., deschis la …………….………...………………., reprezentată de ………………………., cu funcţia de …………………………., în calitate de comodatar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă (comodat), cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Comodantul acordă comodatarului, sub formă de împrumut următoarele bunuri: ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………… .
2.2. Bunurile prevăzute la pct. 2.1. se acordă de către comodant comodatarului pe termen de ………… ani/luni/zile, adică pe perioada de la ……………………….. până la ……………………….. în mod gratuit.

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele:
a) să conserve bunurile, adică să se îngrijească de ele ca un bun proprietar;
b) să folosească bunurile conform destinaţiei lor;
c) să restituie bunurile la termenul stabilit prin prezentul contract comodantului, reprezentantului său ori moştenitorilor săi.
3.2. Obligaţiile comodantului sunt următoarele:
a) să nu-l împiedice pe comodatar să folosească bunurile până la termenul cuvenit;
b) să restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea bunurilor;
c) să plătească despăgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaşte, dar nu le-a adus la cunoştinţă comodatarului.

IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen de ………………. ani.
4.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de …………………, dată la care începe executarea contractului a cărui durată se încheie la data de ………………….. .
4.3. Prin acordul părţilor, prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitrar/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
- nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. ……… din prezentul contract;
- este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
- cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
- îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
- în termen de ……… zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.
5.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ……… zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.
5.4. Prevederile prezentului ……………………………………………………………….
(capitol, articol, alineat)
nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.
VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORŢĂ MAJORĂ
6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
6.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ……….. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
6.3. Dacă în termen de ………. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
6.4. Cazul fortuit sau de forţă majoră exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, dacă nu a folosit bunurile contrar destinaţiei şi dacă nu le-a restituit comodantului la termenul prevăzut de prezentul contract.

VII. NOTIFICĂRI
7.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
7.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

VIII. LITIGII
8.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate, pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

IX. CLAUZE FINALE
9.1. Prezentul contract s-a încheiat într-un singur exemplar care rămâne la comodant.

COMODANT COMODATAR

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de imprumut de folosinta comodat 2.rtf52.08 KB1253în urmă cu 6 zile 21 ore
Contract de imprumut de folosinta comodat 2.doc87 KB1152în urmă cu 1 zi 14 ore
No votes yet

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 2 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies