magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract site web

CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII INFORMATICE
Nr. ……………….. din ……………………

Prezentul contract intră în vigoare începând cu data de ……………

între ........................................, cu sediul în ........................................, Nr. in Registrul Comertului, Cod unic de înregistrare.............................................., cont IBAN ................................................................. deschis la .................................................., Filiala ................................................, reprezentată de .........................., având funcţia de..................................., şi

……………… P.F.A., autorizaţia nr. ... din ......., Nr. Reg. Comertului F35/............................, CUI/CIF ......, cont IBAN ......................, deschis la Banca ......................... sucursala ........................

1. Termeni generali
1.1. Contractul se referă la prestarea de servicii informatice şi editarea de programe de către PFA în beneficiul ....................................................
1.2. Contractul este valabil până la terminarea sa în conformitate cu condiţiile incluse mai jos în prezentul document.

2. Relaţie contractuală
2.1. PFA va desfăşura activităţile aferente prezentului contract la sediul .................................... sau la sediul propriu cu acordul ....................................
2.2. PFA nu are autoritatea de a-şi asuma responsabilităţi sau obligaţii în locul ....................................... şi nu poate reprezenta ..................................... în nici un fel de situaţii.

3. Servicii
3.1. Serviciile pe care PFA se angajează să le efectueze în beneficiul ....................................... sunt specificate în “Planul de lucru – Anexa”, dar nu se limitează numai la acestea.
3.2. .............................................. şi PFA vor cădea de acord asupra serviciilor suplimentare care trebuie efectuate sau asupra celor care nu mai sunt necesare.
3.3. Calitatea serviciilor furnizate de PFA va fi conformă cu cerinţele ..........................................
1. PFA are obligaţia de a livra produsele şi de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
4.2. PFA este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit şi de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate pe toată durata contractului.
4.3. PFA va emite o factură cu valoarea serviciilor prestate.
4.4. Pentru sumele negociate în EUR se va factura echivalentul în RON calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României pentru ziua facturării.
4.5. PFA va ataşa facturii un proces verbal de predare-primire.

4. Responsabilităţile ....................................................
5.1. ........................................ are obligaţia de a pune la dispoziţia PFA toate informaţiile pe care PFA le consideră necesare în mod rezonabil pentru îndeplinirea contractului.
5.2. ........................................... are obligaţia de a efectua plata către PFA în termen de 10 zile de la emiterea facturii de către acesta.
5.3. Dacă ....................................... nu onorează facturile în termen de 20 zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 5.2, PFA are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestării. Imediat ce ....................................... onorează factura, PFA va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

5. Recepţie şi verificări
6.1. ....................................... are dreptul de a verifica modul de prestare şi calitatea serviciilor.
6.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu standardele şi regulile stabilite pentru fiecare proiect în parte.

7. Alte clauze
7.1. Pe timpul derulării acestui contract PFA va efectua la sediul .......................................doar activităţi legate de proiectele ........................................

8. Forţa majoră
8.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
8.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
8.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
8.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
8.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

9. Soluţionarea litigiilor
9.1. .......................................şi PFA vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului, conform procedurii concilierii directe reglementată de Codul de Procedură Civilă.
9.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative ....................................... şi PFA nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, litigiul va fi depus spre solutionare Curţii de Arbitraj de pe lângă CCIA Timiş în conformitate cu Regulile de procedură ale acestei Camere.

10. Modificări
10.1. Orice modificare a prezentului contract trebuie să fie făcută în scris, sub formă de act adiţional.

11. Legea aplicabilă contractului
11.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

....................................... PFA:

Plan de lucru - Anexa nr. 01 din ……………..
la CONTRACTUL DE PRESTARE DE SERVICII INFORMATICE
nr. ……………… din ………………

1. Durata: prezentul Plan de lucru acoperă perioada 20 de zile lucratoare de la data semnarii contractului.
2. Următoarele etape vor fi acoperite de Planuri de lucru - Anexă ulterioare.

3. Preţ de referinţă: ………………………

4. Locaţia proiectului: la sediul beneficiarului.

5. Servicii: Realizarea paginii de internet a ........................................

6. Specificaţii tehnice legate de servicii: sunt materializate în formă de pachete de lucru (Work Packages), mesaje e-mail, discuţii pe chat ce se arhivează.

7. Etape de derulare: conform cu mersul proiectului

8. Termene de livrare: 20 de zile lucratoare.
9. Livrabile: conform cu necesităţile proiectului.

....................................... PFA:

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract site web.rtf121.01 KB11464în urmă cu 6 ore 36 minute
Contract site web.doc108.5 KB7139în urmă cu 1 zi 3 minute
Your rating: None Average: 6.9 (7 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 12 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies