magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract pentru executarea unor lucrari prin subantreprenor

CONTRACT
Nr. ..... din ...............

privind executarea în acord global a unor lucrări pentru obiectivele de
investiţii, prin subantreprenor

I. Părţile contractante

Art. 1. - Între ............................................................. cu sediul în .......................... cod ................. str. ............. nr. ......... judeţul (sectorul) ................. cod ......................... cod poştal ............. nr. telefon ..................... fax ................. cont virament nr. .................. deschis la Banca.................. Filiala ...................... reprezentat(ă) prin director ........................ şi contabil şef .................................. în calitate de executant
şi
............................. cu sediul în .............. str. .............. nr. .............. judeţul (sectorul) ............................... cod poştal .......................... nr. telefon ................. fax ................... cont virament nr. ...................... deschis la Banca ...................... Filiala ................... reprezentat(ă) prin director .................... şi contabil şef ........................................... în calitate de antrenor general, s-a încheiat următorul contract:

II. Obiectul contractului

Art. 2. - Subantreprenorul se obligă să execute în acord global lucrările de construcţii-montaj de specialitate din profilul său, la obiectivele de investiţii din anexa, în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

III. Termen de execuţie

Art. 3. - Termenele de execuţie a lucrărilor contractate sunt prevăzute în anexă, conform graficelor de eşalonare a investiţiilor aprobate.

IV. Valoarea lucrărilor

Art. 4. - Valoarea lucrărilor de construcţii-montaj care fac obiectul prezentului contract este de .............. lei, conform anexei.
Volumul lucrărilor pe fiecare obiect din cadrul obiectivelor contractate este cuprins în contracte ferme şi în actele adiţionale încheiate între antreprenorul general şi beneficiar, care fac parte integrantă din prezentul contract, ca anexe.

V. Obligaţiile subantreprenorului

Art. 5. - Subantreprenorul are următoarele obligaţii:
a) executarea lucrărilor conform contractelor ferme (şi a actelor adiţionale la acestea) încheiate între antreprenorul general şi beneficiar;
b) executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standarde şi prescripţii tehnice;
c) coordonarea fronturilor de lucru între brigăzile sale şi celelalte antreprize care concură la realizarea lucrărilor;
d) înştiinţarea antreprenorului general despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepţiei;
e) respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii.

VI. Obligaţiile antreprenorului general

Art. 6. - Antreprenorul general are următoarele obligaţii:
a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru şi a finanţării lucrărilor;
b) asigurarea utilajelor, instalaţiilor tehnologice şi a materialelor speciale în sarcina beneficiarului, la termenele de predare la montaj prevăzute în contractul ferm şi în actele adiţionale;
c) coordonarea antreprizelor din subordine şi a subantreprenorilor care participă la realizarea lucrărilor;
d) întocmirea formelor pentru convocarea recepţiei la terminarea lucrărilor.

VII. Clauze speciale

Art. 7. - În cazul scoaterii din plan a unor lucrări, al sistării unor lucrări determinate de cauze legale, al modificării documentaţiilor tehnico-economice care stau la baza contractelor ferme, încheiate cu beneficiarii lucrărilor, al rezilierii acestora, al depăşirii valorii devizului general sau pentru orice alte motive care constituie impedimente legale în continuarea executării lucrărilor, prevederile prezentului contract se modifică în mod corespunzător, după caz.
În cazul sistării unor lucrări şi, prin consecinţă, al încetării contractului ferm încheiat cu beneficiarul, antreprenorul general va prelua pe bază de proces-verbal lucrările executate, aparatajele, materialele, prefabricatele, construcţiile şi confecţiile metalice, altele asemenea, în condiţiile prevăzute în contractul cu beneficiarul.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 8. - Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a acestor obligaţii, partea în culpă datorează celeilalte părţi penalităţile şi despăgubirile prevăzute în contractul ferm încheiat între antreprenorul general şi beneficiar. Anexa face parte integrantă din prezentul contract.
Prezentul contract s-a încheiat în ......... exemplare, din care ........ pentru beneficiar şi ........ pentru furnizor.
Actele adiţionale la contract se vor încheia în acelaşi număr de exemplare.

ANTREPRENOR GENERAL,
SUBANTREPRENOR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract pentru executarea unor lucrari prin subantreprenor.rtf16.4 KB2798în urmă cu 1 oră 14 minute
Contract pentru executarea unor lucrari prin subantreprenor.doc80.5 KB3613în urmă cu 1 oră 12 minute
Your rating: None Average: 7.6 (5 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 4 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies