magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de vanzare cumparare locuinta cu plata in rate

Înregistrat la ........
Nr. ... din ...........

CONTRACT
de vânzare-cumpărare cu plata în rate
nr. ..............................

Între subscrişii: Consiliul Local al ..... (Consiliul General al Municipiului Bucureşti), prin ....*), reprezentat prin director ... şi contabil-şef ....., în calitate de vânzător, pe de o parte,
şi
..............................., născut/născută ............ în ............, judeţul/sectorul ....., la data de ...., fiul/fiica lui ....... şi al/a ......., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ........., eliberat/eliberată de ............ la data de ......., domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. ........ nr. ...., bl. ......, et. ...., ap. ......, judeţul/sectorul ...., căsătorit/căsătorită cu ......, născut/născută în ......, judeţul/sectorul ........, la data de ....., fiul/fiica lui ..... şi al/a ....., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria ..... nr. ........, eliberat/eliberată de .......... la data de ........., domiciliat/domiciliată în localitatea ..........., str. .......... nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ....., în calitate de cumpărător, pe de altă parte,
ca urmare a cererii nr. ........ şi a poziţiei din lista de priorităţi nr. ........... şi în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate.
Art. 1. - ........*) vinde şi .................. cumpără locuinţa situată în localitatea ......., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......, conform schiţei şi fişei de calcul al preţului, compusă din .......... camere de locuit, cu o suprafaţă utilă de .... m2 în proprietate exclusivă, precum şi o cotă indiviză de ....% din suprafaţa părţilor comune ale imobilului.
Terenul aferent locuinţei, în suprafaţă de .... m2, respectiv cota indiviză de ....% din totalul suprafeţei, se concesionează pe durata existenţei construcţiei, conform Contractului de concesiune nr. ...., încheiat cu Consiliul Local .... .
Predarea-preluarea locuinţei se va efectua pe bază de proces-verbal încheiat între vânzător şi cumpărător.
____________
*) Agentul economic specializat pentru vânzarea de locuinţe.

Art. 2. - Preţul locuinţei este de .............................. lei.
La data prezentului contract cumpărătorul a achitat suma de .... lei, cu chitanţa nr. .... din ...., reprezentând un avans de ....% din preţul locuinţei, plus T.V.A., precum şi comisionul vânzătorului.
Art. 3. - În baza prevederilor art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cumpărătorul beneficiază de o subvenţie în sumă de .... lei.
Art. 4. - Diferenţa dintre preţul locuinţei, din care s-a scăzut subvenţia în sumă de .... lei, şi avansul achitat în sumă de .... lei, precum şi dobânda totală de .... lei, calculată cu .... % pe an şi T.V.A. total de .... lei, vor fi achitate de cumpărător în rate lunare pe termen de .... ani, astfel:
- rată lunară .... lei + dobânda lunară .... lei + T.V.A. lunară .... lei = .... lei;
- ultima rată .... lei + ultima dobândă .... lei + ultima T.V.A. .... lei = .... lei.
Rata, dobânda şi T.V.A. lunară de .... lei urmează să fie reţinute pe statul de plată al unităţii la care cumpărătorul (girantul plătitor) .... are de încasat drepturi băneşti, conform dovezii nr. ...., începând cu data de .... până la data de ...., şi vor fi virate în contul vânzătorului nr. ..., deschis la .... .
Pentru perioada în care cumpărătorul nu are de încasat drepturi băneşti ratele, dobânzile aferente şi T.V.A. se achită la casieria vânzătorului până la sfârşitul lunii curente.
În cazul neachitării la termen a ratelor lunare, cumpărătorul va plăti o dobândă de 10% anual, aplicată la suma nerambursată.
Toate cheltuielile ocazionate de urmărirea debitorului şi de executarea acestuia în caz de neplată la data scadentă a ratelor vor fi suportate de cumpărător.
Art. 5. - Până la restituirea integrală a sumelor datorate se instituie ipotecă asupra locuinţei conform prevederilor art. 18 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată.
Art. 6. - Pentru locuinţa dobândită în condiţiile prezentului contract titularul contractului beneficiază de prevederile art. 10 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu privire la scutirea de plata impozitului pe clădiri. Scutirea de plata impozitului pe clădiri se aplică după recepţia de la terminarea lucrărilor, de la data consemnată în procesul-verbal de predare-preluare a locuinţei, în care titularul contractului se constituie parte. În condiţiile înstrăinării locuinţei prin acte între vii, începând cu data predării-preluării acesteia şi după această dată noul proprietar nu mai beneficiază de scutirea de impozit pe clădiri.
Art. 7. - Locuinţa care face obiectul prezentului contract nu poate fi înstrăinată înainte de termenele contractuale decât cu acceptul vânzătorului şi după ce cumpărătorul achită integral vânzătorului sumele actualizate datorate şi restituie suma actualizată obţinută ca subvenţie de la bugetul de stat.
Eliberat la data de ........ în .... exemplare, din care .... exemplare se înmânează cumpărătorului.

Vřinzator, Cumparator,
............... ...................
Director, Contabil-Sef,
.............. ....................

Vizat Oficiul juridic Vizat C.F.P.

GARANŢII CONTRACTUALE

Subsemnatul/subsemnata ..............., născut/născută în .........., la data de .........., fiul/fiica lui ........ şi al/a ........., domiciliat/domiciliată în localitatea ........, str. ......... nr. ..., bl. ....., sc. ..... et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ......., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ..........., eliberat/eliberată de ......... la data de ......, mă oblig să garantez solidar sau plătitor pentru ................, în cazul neachitării/până la achitarea sumei de .......... lei, reprezentând ratele şi dobânzile la care s-a angajat cumpărătorul, până la stingerea acestora.

Semnătura garantului solidar sau plătitor

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de vanzare cumparare locuinta cu plata in rate.rtf15.35 KB1305în urmă cu 2 zile 7 ore
Contract de vanzare cumparare locuinta cu plata in rate.doc82.5 KB1300în urmă cu 18 ore 21 minute
No votes yet

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 12 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies