magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de vanzare cumparare import pe baza de comision

CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE
(IMPORT PE BAZĂ DE COMISION)

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTULUI
Societatea Comercială .................... cu sediul social în ..........., str. ..............., nr. ....., bl. ...., et. ..., ap. ..., telefon ........... fax ................ înregistrată la .................................., sub nr. ................., având cont de virament nr. ....................., deschis la Banca ........................ şi codul fiscal nr. ............................. funcţionând potrivit legislaţiei statului .............. reprezentată legal prin .................... având funcţia de .......................... cetăţean ............. posesor al actului de identitate, paşaport nr. ................. în calitate de COMITENT şi
Societatea Comercială .................... cu sediul social în ..............., str. .............., nr. ...., bl. ..., et. ..., ap. ..., telefon ............. fax ................ înregistrată la ................ sub nr. ............ având cont de virament nr. ................... deschis la Banca ...................... şi codul fiscal nr. ................... funcţionând potrivit legislaţiei statului .............. reprezentată legal prin .................... având funcţia de .................................... cetăţean ................ posesor al actului de identitate, paşaport nr. .............., în calitate de COMISIONAR au convenit încheierea prezentului contract, în baza căruia COMISIONARUL este de acord să procure şi să livreze, iar COMITENTUL este de acord să cumpere o cantitate de ........./tonă CIF ........./România în termenii şi condiţiile următoare:
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
COMISIONARUL se obligă să cumpere, să importe şi să-i livreze COMITENTULUI cantitatea de ............/tonă CIF .................... solicitată prin cererea adresată comisionarului în urma ..................... (adjudecării licitaţiei de cumpărare) din data de .................. .
Art. 3. DENUMIREA MĂRFII
Denumirea mărfii (produsului) este ...................... conform specificaţiei prevăzute la art. 6 din prezentul contract.
Art. 4. ORIGINE
Originea produsului descris la art. 2 din prezentul contract este .........., acesta fiind disponibil la vânzare pentru România şi nefiind supus vreunei restricţii guvernamentale sau a unei alte organizaţii.
Art. 5. CANTITATE
Cantitatea contractată pentru procurare şi vânzare este de ................%, la opţiunea furnizorului.
Art. 6. SPECIFICAŢII
Specificaţiile produsului (indicii fizici şi calitativi): ...............
Art. 7. CALITATE
Calitatea produsului oferit spre vânzare este conform specificaţiilor menţionate la art. 6 din contract, verificate şi acceptate de către comitent, bun pentru ..................... (destinaţia care se cere).
Art. 8. TRANSPORTORUL
Produsul va fi transportat cu ............ a căror vechime nu depăşeşte ..... ani şi sunt clasificate ............. .
Art. 9. LIVRARE - PARITATE
Livrarea se va efectua în ...... zile de la data acceptării în bună regulă a scrisorii de credit L/C, în banca furnizorului extern.
Paritatea de vânzare este CIF port Constanţa şi/sau frontiera română, conform regulilor INCOTERMS 1990. Marfa va fi liberă de orice taxe, gata pentru descărcare.
Art. 10. AMBALAJUL MĂRFII
Marfa va fi ambalată în .............................. .
Art. 11. RECEPŢIA MĂRFII
Recepţia cantitativă finală se efectuează la încărcare conform conosamentului semnat de comandantul vasului (agentul din portul de încărcare) şi certificatului de greutate emis de o societate de control autorizată, oficial recunoscută, conform contractului extern.
În cazul unor lipsuri cantitative, peste lipsurile uzuale, prevăzute la art. 5 constatate la destinaţia port Constanţa şi dovedite cu acte opozabile, comisionarul se obligă să recupereze prejudiciul cauzat, în limitele competenţei sale, înaintând reclamaţia la partenerul extern, urmărind rezolvarea acesteia şi informându-l corespunzător şi în timp util pe comitent, pentru luarea de măsuri ce se impun. Cheltuielile de control calitativ/cantitativ în Portul ..........., inclusiv emiterea certificatelor de greutate, sunt în sarcina comitentului.
Calitatea este finală la încărcare, conform certificatelor oficiale de control emise de un organ/societate de control autorizată, oficial recunoscută, de prim rang şi prevăzută în contractul extern.
Marfa va fi însoţită de următoarele certificate: ....................... şi orice alte documente emise de laboratoarele oficiale, recunoscute, care să ateste că marfa este corespunzătoare reglementărilor, normelor şi legilor din România. La destinaţie, comitentul va executa recepţia calitativă la parametrii prevăzuţi la art. 6 din prezentul contract, după metodologia normele şi standardele internaţionale, printr-o societate de specialitate agreată de comisionar, cheltuielile aferente fiind suportate de comitent.
Pentru diferenţele calitative astfel constatate la destinaţie şi dovedite cu acte opozabile, comisionarul se obligă să recupereze prejudiciul în limitele competenţei sale, înaintând reclamaţia la furnizorul extern şi va informa corespunzător şi, în timp util, pe comitent pentru luarea măsurilor ce se impun. Cheltuielile de control calitativ, inclusiv emiterea certificatelor de calitate sunt în sarcina comitentului.
Art. 12. PREŢ, CONDIŢII DE PLATĂ
Preţul de vânzare pentru întreaga cantitate este de ............ (valuta) plătibil şi încasat în lei, la cursul oficial al valutei în care s-a încheiat contractul extern, din momentul plăţii creditului extern în valută de către banca ..........., pe baza facturilor emise de comisionar la condiţiile de calitate şi cantitate prevăzute în prezentul contract.
Cursul de referinţă este cel la care s-a încheiat contractul extern. Comisionarul va factura marfa în termen de 5 zile de la data buletinului vamal şi va încasa contravaloarea mărfii în baza următoarelor documente: ........... .
Diferenţa de curs la intern se va factura separat.
Neplata la termen a facturilor atrage după sine, suportarea de către partea în cauză, a dobânzilor legale bancare în vigoare, la data respectivă, precum şi a celorlalte daune pretinse de către partea prejudiciată pe baza documentelor opozabile.
Art. 13. CONDIŢII DE LIVRARE/DESCĂRCARE
Comitentul va asigura dana/dane libere.
Navele navlosite pentru destinaţia port ............... vor îndeplini următoarele condiţii:
a) lungimea maximă ............
b) lăţimea maximă .............
etc.
La terminarea încărcării navei, comisionarul va comunica în scris comitentului date privind livrarea mărfii, cantitatea totală, pescajul la sosire şi data estimativă a sosirii în portul ......... la trecerea .......... .
Norma de descărcare ................../zi lucrătoare vremea permiţând. Sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale, fiind exceptate, chiar dacă sunt folosite. Timpul de stalii nu contează, de la orele 12,00 ale zilelor ce preced sărbătorile până la orele 08,00 ale următoarei zile lucrătoare, chiar dacă este folosit.
Fiecare navă va putea fi descărcată la cel mult două dane, situaţie în care manevra şi timpul folosit pentru manevră va fi în contul navei.
Comisionarul este obligat să transmită portului ................, direct sau prin comitent, cu 24 ore înaintea sosirii navelor, următoarele documente:
- originalele de conosament;
- certificatul de calitate;
- certificatul de origine;
- certificatul de greutate;
- certificatul de iradiere;
- cargomanifestul;
- licenţa de import;
- factura externă;
- declaraţia de valoare în vamă.
Orice întărire a acestor documente va fi în sarcina comisionarului.
Art. 14. CONTRASTALII
La extern, contrastaliile la ratele stabilite la contractul extern în ..../zi/navă se reglementează de importator/comisionar pe baza documentelor furnizate de comitent, în numele şi contul .......................... prin comitent, cu excepţia cazului când se constată că acestea s-au produs din cauza comisionarului sau clauzelor contractului extern, situaţie în care contrastaliile sunt în contul său.
Contravaloarea în lei pentru plata contrastaliilor se stabileşte la cursul oficial al valutei în care se plătesc contrastaliile, la data plăţii acestora şi se recuperează conform reglementărilor legale în vigoare, de la părţile care participă la operaţiune, proporţional cu aportul fiecăruia.
Art. 15. CUANTUMUL COMISIONULUI
Comisionarul va încasa de la comitent un comision net de ......% din valoarea externă a mărfii, calculat şi plătit în lei, la cursul oficial al valutei în care s-a încheiat contractul extern la data emiterii buletinului vamal pentru acoperirea cheltuielilor generate de încheierea şi derularea contractului. Toate cheltuielile efectuate cu derularea importului, decontate de terţi la comisionar vor fi plătite de comitent în termen de 5 zile lucrătoare, pe bază de note de debit şi, respectiv, facturi.
Art. 16. ALTE OBLIGAţII ALE PĂRŢILOR
Comitentul este obligat:
a) să asigure asistenţa şi sprijinul de care are nevoie comisionarul pentru rezolvarea reclamaţiilor externe sau a litigiilor externe.
b) să comunice răspunsul în 5 zile de la primirea solicitărilor comisionarului cu privire la problemele legate de executarea contractului extern, în caz contrar, comisionarul este exonerat de orice răspundere, iar consecinţele care decurg din această omisiune cad automat în sarcina comitentului.
Comisionarul este obligat:
a) să comunice comitentului elementele esenţiale ale contractului extern sau copia acestora, în termen de 10 zile de la data când se află în posesia lui.
b) să informeze firmele şi organismele competente pentru transportul şi vămuirea mărfurilor la destinaţia indicată de comitent.
c) să efectueze, parţial sau total, plata mărfii la furnizorul extern, în termenii şi condiţiile acreditivului.
d) să transmită furnizorului extern reclamaţiile comitentului şi va urmări rezolvarea lor, susţinând şi apărând drepturile şi interesele comitentului rezultate din contractele externe.
e) să corespondeze cu furnizorul extern.
În cazul neexecutării sau a executării necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea care a cauzat daune celeilalte părţi va fi obligată la repararea prejudiciului.
Art. 17. LITIGII
Neînţelegerile care ar putea să apară în timpul executării prezentului contract, atât la extern, cât şi la intern, se vor rezolva pe cale amiabilă.
Neînţelegerile nerezolvate pe cale amiabilă se vor soluţiona de instanţa competentă română, potrivit dreptului român.
Art. 18. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Denunţarea unilaterală a contractului este interzisă sub sancţiunea de daune, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de prezentul contract.
Pentru nerespectarea, totală sau parţială, sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele contractuale, partea în culpă se obligă să plătească daune.
În cazul în care, comitentul nu efectuează plata la termenele contractuale, va plăti comisionarului, penalităţi de întârziere de ....% din suma datorată, pe zi de întârziere, dar nu mai mult decât suma datorată.
În cazul în care comisionarul nu asigură comitentului produsele în cantităţile, calitatea, termenele de livrare şi specificaţiile, prevăzute în prezentul contract, comisionarul va plăti comitentului penalităţi de ........%.
Art. 19. DISPOZIŢII FINALE
Prezentul contract se completează cu legislaţia în vigoare cu privire la încheierea şi executarea contractelor de import pe bază de comision.
Orice alte documente referitoare la prezentul contract, agreate şi semnate de ambele părţi, vor face parte integrantă din acest contract şi vor prevedea explicit acest lucru. Cesionarea prezentului contract este posibilă numai cu acordul scris al părţilor.
Contractul intră în vigoare la plata semnării lui de către părţi.
Încheiat în ţara ................. oraşul .................... în limba ................. în două exemplare, cu aceeaşi valabilitate, câte un exemplar pentru fiecare parte.

COMITENT,
COMISIONAR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de vanzare cumparare import pe baza de comision.rtf25.71 KB1448în urmă cu 1 săptămână 1 zi
Contract de vanzare cumparare import pe baza de comision.doc97 KB1291în urmă cu 2 zile 9 ore
Your rating: None Average: 8 (1 vote)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 9 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies