magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de vanzare cumparare cu livrare succesiva si rezerva proprietatii

CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE COMERCIALĂ CU LIVRARE SUCCESIVĂ ŞI REZERVA PROPRIETĂŢII
Nr. .... data .............

I. PĂRŢILE CONTRACTULUI
Art. 1. Societatea Comercială ....................... cu sediul social în ..........................., str. ............, nr. ...., bl. ..., et. ...., ap. ...., telefon .........., fax ..............., înmatriculată în Registrul Comerţului ............... sub nr. ............., având contul curent nr. ............... deschis la Banca ............................ şi codul fiscal nr. ..................... reprezentată prin ...................... având funcţia de ....................... în calitate de VÂNZĂTOR şi
Art. 2. Societatea Comercială ............................. cu sediul social în ....................., str. .............., nr. ....., bl. ...., et. ..., ap. ...., telefon ............., fax ................, înmatriculată în Registrul Comerţului ....................., sub nr. .................., având contul curent nr. ................, deschis la Banca ...................... şi codul fiscal nr. ................... reprezentată prin .................... având funcţia de ................. în calitate de CUMPĂRĂTOR
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3. Mărfurile care fac obiectul livrărilor succesive se determină numai generic prin prezentul contract şi anexele sale, urmând să fie individualizate prin avizele de expediţie.
IV. TERMENE DE LIVRARE
Art. 4. Termenele de livrare sunt prevăzute pentru fiecare poziţie în anexele contractului. Vânzătorul poate livra mărfurile în avans faţă de termenele prevăzute, cu acordul cumpărătorului.
Data livrării este data semnării avizului de expediţie de către delegatul cumpărătorului.
V. CLAUZA DE REZERVARE A PROPRIETĂŢII
Art. 5. Mărfurile livrate, chiar şi după facturare, rămân în proprietatea vânzătorului până la revânzarea lor de către cumpărător, vânzătorului revenindu-i obligaţia asigurării mărfurilor livrate.
Art. 6. Vânzătorul se obligă să nu retragă marfa livrată înainte de a expira termenul prevăzut de art. 4.
Art. 7. Cumpărătorul va lua pentru mărfurile ce fac obiectul prezentului contract, aceleaşi măsuri de pază, ca şi pentru propriile sale mărfuri.
V. PREŢUL ŞI VALOAREA CONTRACTULUI
Art. 8. Preţul produselor va fi determinat în factură pentru fiecare poziţie prin:
a) negocierea făcută de părţi, pe baza cererii şi a ofertei, plecând de la preţul de catalog;
b) listele de preţuri pentru produsele comercializate ca agent economic unic;
c) de către vânzător.
Art. 9. Preţul produsului se înţelege franco-depozit, exclusiv ambalajul de transport.
Art. 10. Valoarea totală a contractului este de lei .................. .
Art. 11. Modificările de preţuri se aplică de la data indicată în actul modificator. Preţurile vor fi modificate corespunzător indicelui de inflaţie.
VI. PLATA PREŢULUI
Art. 12. Plata preţului se va efectua de cumpărător după primirea şi recepţia produselor, în cel mult ... zile de la primirea facturii de către cumpărător, certificate prin ştampila băncii.
Art. 13. Plata se va efectua prin virament.
Art. 14. Preţul de revânzare va fi determinat de cumpărător.
VII. RECEPŢIA ŞI FACTURAREA
Art. 15. Recepţia se va efectua cantitativ şi calitativ la depozitul vânzătorului.
Art. 16. Cheltuielile privind deplasarea mărfii până la acest depozit sunt în sarcina vânzătorului.
Art. 17. Mărfurile livrate vor fi însoţite de delegatul vânzătorului, de avizele de expediţie, copia documentelor de provenienţă şi de certificate de calitate şi de garanţie corespunzătoare.
Art. 18. Absenţa delegatului vânzătorului nu împiedică efectuarea recepţiei de către cumpărător, dacă acesta din urmă primeşte marfa.
Art. 19. Vânzătorul acceptă ca valabilă şi opozabilă recepţia efectuată de cumpărător, dacă marfa nu a fost însoţită de delegatul său, fără a mai fi necesară prezenţa unui delegat neutru.
Art. 20. Cumpărătorul are dreptul să refuze recepţia mărfii neînsoţită de actele menţionate la art. 17, precum şi în cazul absenţei delegatului vânzătorului.
Art. 21. Vânzătorul facturează marfa livrată numai după ce a primit un exemplar al procesului-verbal de recepţie.
VIII. CLAUZA REZOLUTORIE
Art. 22. Contractul se consideră rezoluţionat de drept, prin notificare în următoarele cazuri:
a) Dacă marfa livrată de vânzător nu a fost vândută de cumpărător în termen de ......... zile de la primirea facturii originale;
b) În caz de neplata preţului la termenul stabilit.
Art. 23. Termenele de mai sus pot fi prelungite pentru mărfurile determinate prin acordul scris al părţilor.
Art. 24. La expirarea termenului de la art. 22 lit. a), cumpărătorul va notifica vânzătorului să-şi retragă marfa, precizând termenul în care trebuie să fie retrasă. Acest termen nu va putea fi mai scurt de ........ zile, calculate de la primirea notificării de către vânzător.
IX. CLAUZA PENALĂ
Art. 25. Neîndeplinirea la termenul stabilit în contract a obligaţiei de livrare a mărfii sau a obligaţiei de retragere a mărfii în termenul stabilit la pct. VIII, art. 24, obligă pe vânzător să plătească cumpărătorului o penalitate de ...% din preţul facturat al mărfii pentru fiecare zi de întârziere, fără a se depăşi preţul facturat.
În tot acest timp, riscurile rămân în sarcina vânzătorului în baza clauzei de rezervare a proprietăţii.
Art. 26. Plata penalităţii se va putea acoperi şi prin compensare cu obligaţia cumpărătorului de plată a preţului.
X. CLAUZĂ SPECIALĂ
Art. 27. Dacă retragerea nu a fost efectuată în termen de 20 de zile de la primirea notificării prevăzute la pct. VIII, art. 25, părţile convin ca marfa să poată fi vândută de cumpărător la preţul convenabil oferit de piaţă, pentru degajarea spaţiului comercial, dar nu mai mic de 30% din preţul facturat de vânzător. Această opţiune aparţine exclusiv cumpărătorului.
Art. 28. Determinarea acestui preţ o va face în mod independent cumpărătorul prin procesul verbal întocmit de comisia proprie.
Art. 29. Preţul poate fi modificat repetat în condiţiile alineatelor precedente.
Art. 30. Neîndeplinirea la termenul stabilit în contract a obligaţiei de plată de către cumpărător atrage obligaţia acestuia la plata unei penalităţi de ...% din preţul de vânzare al mărfii pentru fiecare zi de întârziere, fără a se depăşi preţul facturat.
X. GARANŢII
Art. 31. Marfa are o garanţie asigurată de vânzător pentru o perioadă de ........... luni, care se calculează de la data revânzării şi se transmite în favoarea persoanei care achiziţionează această marfă de la cumpărător.
Art. 32. Vânzătorul preia integral şi exclusiv sarcinile acestei garanţii, inclusiv pentru vicii ascunse în raport cu persoana care a dobândit marfa de la cumpărător, iar despăgubirea va fi acordată numai dacă mărfurile cu vicii ascunse depăşesc ...% din totalul mărfurilor cumpărate.
Art. 33. Constatarea viciilor mărfurilor se va face de către delegaţii părţilor sau de către un expert desemnat de vânzător, pe cheltuiala cumpărătorului, cu condiţia de a fi reclamate în 3 zile de la descoperirea lor (de către cumpărător sau de către persoana căreia i s-a vândut bunul).
XI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art. 34. Vânzătorul răspunde în perioada de garanţie pentru calitatea mărfurilor vândute şi defecţiunile rezultate din culpa sa.
Art. 35. Forţa majoră exonerează de răspundere pe vânzător dacă o notifică cumpărătorului în termen de 5 zile de la apariţia ei şi dacă a fost constatată în 15 zile de la notificare în condiţiile punctului precedent; contractul se desfiinţează, în această situaţie, fără a putea pretinde daune interese.
XII. LITIGII
Art. 36. Pentru orice litigii izvorite din executarea prezentului contract sunt competente instanţele judecătoreşti cu sediul în ..........................
XIII. DURATA CONTRACTULUI
Art. 37. Contractul intră în vigoare la data semnării şi are o durată de ... ani, cu posibilitatea prelungirii prin acord scris.
Art. 38. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare din părţi, la data de ......... la sediul vânzătorului ............... .

VÂNZĂTOR,

CUMPĂRĂTOR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de vanzare cumparare cu livrare succesiva si rezerva proprietatii.rtf26.76 KB1520în urmă cu 17 ore 1 min
Contract de vanzare cumparare cu livrare succesiva si rezerva proprietatii.doc88 KB1992în urmă cu 17 ore 10 minute
Your rating: None Average: 10 (2 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 12 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies