magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de vanzare cumparare a unui imobil ipotecat

CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE IMOBIL IPOTECAT

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1. Dl./D-na. ..............., cetăţean ................ identificat cu B.I. seria .... nr. ....... domiciliat în ....., în calitate de vânzător
2. Dl./D-na. ..............., cetăţean ............ identificat cu B.I. seria ......, nr. ........., domiciliat (a) în ......, în calitate de cumpărător.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Vânzătorul transmite cumpărătorului dreptul de proprietate asupra imobilului situat în .............. având ca vecini pe: la N .........., V ............, E ..........., S ............., contra unui preţ.
Art. 3. MOMENTUL INTRĂRII ÎN POSESIE
Cumpărătorul va intra în posesia imobilului la data achitării de către vânzător a creditului pentru garantarea căruia s-a constituit ipoteca.
Cumpărătorul nu-şi asuma riscul insolvabilităţii vânzătorului la data scadenţei datoriilor garantate real cu ipoteca asupra imobilului ce face obiectul prezentului contract.
În cazul nerespectării obligaţiei vânzătorului de a achita datoria, cumpărătorul va putea achita el însuşi urmând a se subroga în drepturile creditorului, ori va putea denunţa unilateral contractul cu obligarea vânzătorului la plata unor daune reprezentând dublul sumei achitate de cumpărător pentru achiziţionarea imobilului.
Art. 4. PREŢUL
Preţul transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului sus-menţionat este de ........... lei, plătibili în momentul intrării în posesia imobilului de către cumpărător.
Art. 5. GARANŢII
Până la data intrării în posesie a cumpărătorului, vânzătorul va menţine bunul imobil în aceeaşi stare în care se află la momentul încheierii prezentului contract, continuând să se comporte cu diligenţa unui bun proprietar. Orice deteriorări ale imobilului ori fapte de natură să-i scadă acestuia valoarea constituie motive temeinice de rezoluţiune a contractului de către cumpărător.
Vânzătorul garantează pe cumpărător pentru evicţiune.
Vânzătorul declară pe proprie răspundere că imobilul nu a fost scos din circuitul civil, nu a fost trecut în proprietate publică, nu a fost înstrăinat unei alte persoane, nu face obiectul nici unei interdicţii legale de vânzare, nu există litigii pe rolul instanţelor de judecată privind dreptul de proprietate asupra acestuia şi nu există nici o persoană care să poată pretinde ori justifica în mod legal vreun drept real asupra imobilului, de natură să afecteze exerciţiul deplinei proprietăţi a cumpărătorului.
Vânzătorul îl garantează pe cumpărător pentru orice vicii ascunse, indiferent dacă au fost ascunse cu sau fără viclenie.
Art. 6. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE
Vânzătorul nu răspunde de viciile ascunse care au intervenit ulterior vânzării şi predării efective a posesiei imobilului către cumpărător şi care provin din fapta cumpărătorului sau din evenimente străine de voinţa unei persoane.
Vânzătorul nu răspunde de viciile ascunse existente la data încheierii prezentului contract şi care au fost aduse la cunoştinţa cumpărătorului în faţa notarului public.
Vânzătorul nu răspunde de viciile aparente ale imobilului vândut care puteau fi observate de un cumpărător diligent cel mai târziu la data intrării efective în posesia imobilului.
Art. 7. RISCURI
Riscurile legate de calitatea de proprietar asupra imobilului (pieirea fortuită, deteriorarea imobilului etc.) sunt şi rămân ale vânzătorului până la momentul remiterii efective a posesiei imobilului către cumpărător.
Art. 8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Cumpărătorul este îndreptăţit să ceară rezoluţiunea contractului cu daune în cazul în care imobilul nu este predat în posesie efectivă la termenul stabilit, dacă nu este respectată obligaţia de garanţie pentru evicţiune ori cea de garanţie pentru vicii ascunse.
Vânzătorul poate cere rezoluţiunea contractului dacă cumpărătorul refuză să ia în primire imobilul prin proces verbal de predare-primire la data convenită.

VÂNZĂTOR,
CUMPARATOR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de vanzare cumparare a unui imobil ipotecat.rtf11.33 KB1904în urmă cu 20 ore 56 minute
Contract de vanzare cumparare a unui imobil ipotecat.doc77 KB1926în urmă cu 4 zile 13 ore
Your rating: None Average: 10 (1 vote)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 9 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies