Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de transport auto de marfuri

CONTRACT DE TRANSPORT AUTO DE MĂRFURI

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
S.C. .............................. S.A. cu sediul în ............... str. ............ nr. ....., telefon ................ fax ................... cont de virament nr. ................ deschis la Banca ............................, înregistrată la Registrul Comerţului ............... sub nr. ................, având cod fiscal nr. ............., reprezentată prin ........................ director general şi .......................... contabil şef, în calitate de CĂRĂUŞ şi
Societatea Comercială ............................ cu sediul în ........... str. ................... nr. ..... telefon ................. fax .............. cont de virament nr. .............. deschis la Banca .........................., înregistrată la Registrul Comerţului ............... sub nr. ................, având cod fiscal nr. ............., reprezentată prin ......................... director general, în calitate de EXPEDITOR
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract constă în transportul cantităţii de ........... de către cărăuş la .............. de la ........ contra unui tarif de transport.
Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
Contractul se încheie pe perioada ...................................... şi poate fi prelungit de comun acord printr-un act adiţional la contract semnat de ambele părţi.
Art. 4. TARIFELE
Tarifele de transport sunt cele din Anexa nr. 1.
Art. 5. MODALITĂŢI DE PLATĂ
Plata se va efectua pe bază de factură cu dispoziţie de încasare emise înainte de sosirea la descărcare a convoiului pe baza cantităţilor înscrise în documentele de transport primite de la reprezentantul cărăuşului.
Termenul de scadenţă al facturilor este de .......... zile de la emitere.
Pentru neplată în termenul prevăzut a facturilor se percep penalizări de ......% pentru fiecare zi întârziere din suma datorată până la data efectuării plăţii, conform prevederilor din Codului comercial.
Pentru perioada cât autovehiculele staţionează încărcate drept garanţie de plată se vor percepe taxe de depozitare la nivel de .................. USD/Tonă capacitate şi zi.
Art. 6. OBLIGAŢIILE CĂRĂUŞULUI
Cărăuşul se obligă:
a) să asigure mijlocul de transport în stare corespunzătoare, la data şi ora fixată. Dacă autovehiculul nu corespunde cerinţelor expeditorului, prezentând defecţiuni tehnice, nu este propriu naturii mărfii sau nu are dotările necesare acesta este în drept să ceară înlocuirea cu un altul corespunzător.
b) să ia în primire marfa;
c) să întocmească după primirea mărfii, documentele de transport.
Art. 7. OBLIGAŢIILE EXPEDITORULUI
a) să asigure încărcarea/descărcarea autovehiculelor în timpul liber acordat, răspunzând de modul cum acestea sunt încărcate/descărcate.
b) să plătească taxa de staţionare pentru depăşirea timpului de staţionare acordat;
c) să confirme întreaga activitate a mijlocului de transport prin fişa de transport, bonul de transport, scrisoarea de transport.
Scrisoarea de transport auto se va întocmi în ..... exemplare repartizate după cum urmează:
- un exemplar se reţine de către cărăuş după prezentarea documentului de către expeditor;
- al doilea exemplar se reţine de către expeditor;
- celelalte două exemplare însoţesc transportul servind la confirmarea pe parcurs a tuturor fazelor de executare. La destinaţie un exemplar din cele două se reţine de către cărăuş, iar celălalt se remite expeditorului numai dacă s-au ivit unele diferenţe de plată faţă de calculul iniţial al tarifului.
Art. 8. Expeditorul beneficiază de un drept de retenţie până la plata taxelor care grevează transportul.
Art. 9. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
a) Răspunderea expeditorului în contractul de transport auto
Expeditorul răspunde pentru depăşirea timpului liber tarifar de încărcare prin plata unei taxe de transport. Suma ce trebuie plătită transportatorului reprezintă însă un tarif, nu o penalizare şi se calculează potrivit tabelelor pentru "timpul de utilizare" ale tarifului pe autovehicul, corespunzător capacităţii nominale a mijlocului auto folosit.
Expeditorul va răspunde pentru plata la termen a taxei de transport, orice întârziere ducând la plata de penalităţi.
Răspunderea expeditorului mai poate interveni şi în caz de deteriorare a autovehiculului cu ocazia încărcării sau pentru ambalarea necorespunzătoare şi nefixarea mărfii, cât şi pentru exactitatea menţiunilor din scrisoarea de transport.
b) Răspunderea cărăuşului
Cărăuşul răspunde pentru pierderea totală sau parţială a mărfii ori pentru avarierea ei, din momentul primirii la transport şi până în momentul eliberării la destinaţie.
Despăgubirea ce urmează să o plătească transportatorul pentru pierderi, se calculează după preţul prevăzut în factura care însoţeşte transportul, iar în lipsa acesteia după preţul oficial, dacă există, în caz contrar, după preţul curent al mărfii la locul şi data predării.
Pe lângă această despăgubire, cărăuşul va suporta şi taxa de transport precum şi alte cheltuieli făcute în legătură cu transportul mărfii pierdute.
În cazul avarierii mărfii în timpul transportului şi din culpa cărăuşului, despăgubirea la care va fi obligat constă în suma corespunzătoare deprecierii mărfii, fără alte daune.
Folosirea mărfurilor de către cărăuş, atrage răspunderea sa prin plata unei despăgubiri calculată la valoarea dublă a mărfurilor folosite.
Dacă marfa a ajuns la destinaţie cu deprecieri calitative, datorită depăşirii termenului de executare a transportului, cărăuşul va fi obligat la plata despăgubirilor corespunzătoare.
Cărăuşul va fi exonerat de răspundere dacă va putea dovedi că pierderea sau avaria mărfurilor au fost cauzate din motive de forţă majoră, lipsa sau defectuozitatea ambalajului, natura mărfii, încărcarea-descărcarea defectuoasă executate de expeditor (destinatar), faptul însoţitorului mărfii etc.
Art. 10. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE
Părţile sunt exonerate de răspundere pentru cazurile de forţă majoră, dovedite cu acte legale.
Prin forţa majoră se înţelege: fenomene naturale care împiedică derularea în condiţii de siguranţă a transportului; reglementări ale autorităţilor locale de tranzit; acţiuni militare; diversiuni, asediu; acţiuni organizate ale muncitorilor şi funcţionarilor.
Art. 11. Rezilierea prezentului contract se va putea produce în condiţiile prevăzute în contractul cu acordul ambelor părţi sau în mod unilateral în caz de neplată în termenul prevăzut.
Art. 12. Toate litigiile generate de derularea contract sunt de competenţa arbitrajului Camerei de Comerţ şi Industrie ...................... care este recunoscută de semnatarii contractului.
Art. 13. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare din care un exemplar la expeditor şi un exemplar la cărăuş.
Art. 14. Orice înţelegeri care nu sunt în formă scrisă şi semnate de ambele părţi nu sunt recunoscute.

BENEFICIAR,
CĂRĂUŞ,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de transport auto de marfuri.rtf18.21 KB6759în urmă cu 2 zile 19 ore
Contract de transport auto de marfuri.doc85.5 KB8636în urmă cu 13 ore 54 minute
Your rating: None Average: 7.8 (12 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies