magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de schimb mobiliar

CONTRACT DE SCHIMB

Încheiat astăzi ..............
la ..................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1.4. D .........................................................................., domiciliat în ................................................, str. .................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ .............................., născut la data de (ziua, luna, anul) ........................................... în (localitatea) ........................... sector/judeţ ............................, fiul lui ........................................ şi al .........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ......... nr. ........................., eliberat de ..................., cod numeric personal ................................... în calitate de copermutant (coschimbaş prim), pe de o parte, şi
1.2.4. D .........................................................................., domiciliat în ................................................, str. .................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ............................, născut la data de (ziua, luna, anul) ............................................. în (localitatea) .......................... sector/judeţ .........................., fiul lui .......................................... şi al ......................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ......... nr. ..........................., eliberat de ..................., cod numeric personal ................................., în calitate de copermutant (coschimbaş secund), pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de schimb, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Copermutantul prim declar că dau în deplină proprietate şi posesie copermutantului secund următoarele bunuri mobile:
a) tablou ................................................................., autor ................................................, pictură executată în ..............................., pe ............................................, dimensiuni ....................... cm;
b) tablou ............................................................., autor ................................................, pictură executată în ..............................., pe suport ................................ dimensiuni ....................... cm.
2.1.1. Am dobândit aceste bunuri de-a lungul timpului, prin cumpărare şi garantez că acestea s-au aflat în proprietatea şi posesia mea, de la data dobândirii şi până în prezent.
2.1.2. Valoarea bunurilor este de .................... U.S.D., echivalentul a ........................ lei, calculat la cursul de schimb valutar de ................. lei/U.S.D.
2.1.3. Declar că bunurile menţionate mai sus nu sunt scoase din circuitul civil, prin trecere în proprietatea publică, nu sunt grevate de sarcini, fiind în mod legal şi continuu în proprietatea şi posesia mea, de la data dobândirii şi până în prezent şi garantez că nu fac obiectul nici unui litigiu judecătoresc şi că nu există nici o terţă persoană care să ridice vreo pretenţie, de nici o natură, în legătură cu aceste bunuri.
2.1.4. În schimbul proprietăţii asupra acestor bunuri mobile, primesc de la copermutantul secund dreptul de proprietate asupra autoturismului marca .............................., tipul .............................., număr de identificare ......................................, înmatriculat în circulaţie sub nr. ........................ .
2.2. Copermutantul secund declar că dau în deplină proprietate şi posesie copermutantului prim autoturismul marca ..............................................................., tipul ........................................., număr de identificare ........................................................., serie motor .............................., capacitate cilindrică ..... cmc, culoare .............................., an de fabricaţie ....., înmatriculat în circulaţie sub nr. ......................................, potrivit certificatului de înmatriculare nr. ..................., din ..........................................., eliberat de ........................................... .
2.2.1. Deţin autoturismul în proprietate potrivit cărţii de identitate a vehiculului seria ...................... fiind dobândit prin cumpărare de la .............................., adresa .............................., în baza facturii nr. .............................. din data de .............................. .
2.2.2. Declar că autoturismul se află în circuitul civil, este liber de orice sarcini, nu este sechestrat sau urmărit, potrivit certificatului fiscal nr. ........................................., eliberat de ..............................., nu este grevat de sarcini şi garantez că autoturismul nu face obiectul nici unui litigiu judecătoresc şi că nu există nici o terţă persoană care să ridice vreo pretenţie, de nici o natură, în legătură cu acest bun.
2.2.3. Valoarea autoturismului este de ...... U.S.D., echivalentul a .............................. lei, calculat la cursul de schimb valutar de .............................. lei/U.S.D.
2.2.4. În schimbul proprietăţii asupra acestui autoturism, primesc de la copermutantul prim dreptul de proprietate asupra bunurilor menţionate la pct. 2.1. de mai sus.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Transmiterea deplinei proprietăţi şi posesie asupra bunurilor ce formează obiectul prezentului contract de schimb se face de astăzi, ................. data autentificării prezentului contract, fără îndeplinirea altei formalităţi.
3.2. Prezentul contract de schimb se face fără plata vreunei sulte între copermutanţi.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Copermutanţii au obligaţia să predea reciproc bunurile ce fac obiectul prezentului contract de schimb.
4.2. Copermutanţii au deplină proprietate asupra bunurilor după predarea-primirea lor.
V. CLAUZA PENALĂ
5.1. Partea care întârzie predarea-primirea bunurilor, în condiţiile şi la termenele prevăzute în prezentul contract este obligată la plata unei penalităţi de ..... % pe zi de întârziere, din valoarea bunurilor nepredate-neprimite, dar nu mai mult de ............. % din această valoare.
VI. FORŢA MAJORĂ
6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
6.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ................. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
6.3. Dacă în termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
VII. NOTIFICĂRI
7.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută în partea introductivă a prezentului contract.
7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
7.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
VIII. LITIGII
8.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
IX. CLAUZE FINALE
9.1. Acceptarea bunurilor se consideră efectuată, iar acestea trec, reciproc, în proprietatea părţilor, la data constatării stării lor tehnice, prin procesele-verbale semnate de ambele părţi.
9.2. Părţile garantează reciproc împotriva evicţiunii, cunosc situaţia juridică şi de fapt a bunurilor mobile ce formează obiectul prezentului contract de schimb, ca fiind cea descrisă, susţin că nu sunt grevate de sarcini şi declară că renunţă la cercetarea registrelor de publicitate mobiliară.
9.3. Părţile se obligă să îndeplinească formalităţile necesare pentru înscrierea autoturismului în evidenţele financiare şi pentru înmatricularea în circulaţie a acestuia pe numele noului proprietar.
9.4. Taxele pentru autentificare, timbrul judiciar şi onorariul notarial sunt în sarcina ambelor părţi, în cote egale.
9.5. Prezentul contract de schimb a fost încheiat într-un număr de .......... exemplare, din care ............. astăzi .............................. data semnării lui.

COPERMUTANT PRIM

COPERMUTANT SECUND

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de schimb mobiliar.rtf11.71 KB1235în urmă cu 1 zi 5 ore
Contract de schimb mobiliar.doc82 KB972în urmă cu 4 zile 4 ore
Your rating: None Average: 3 (1 vote)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies