magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de schimb imobiliar

CONTRACT DE SCHIMB

Încheiat astăzi ..............
la ..................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D .............................................................................., domiciliat în ................................................, str. ..................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........ sector/judeţ .............................., născut la data de (ziua, luna, anul) ............................................ în (localitatea) ......................... sector/judeţ .........................., fiul lui ............................................. şi al .........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ........, nr. ..........................., eliberat de ..................., cod numeric personal ..................................... în calitate de copermutant prim, pe de o parte, şi
1.2. D ..............................................................................., domiciliat în ................................................, str. ...................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........ sector/judeţ ..............................., născut la data de (ziua, luna, anul) ............................................ în (localitatea) ....................... sector/judeţ .............................., fiul lui ........................................... şi al .........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ........, nr. .........................., eliberat de ..................., cod numeric personal .................................... în calitate de copermutant secund, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de schimb, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Copermuntantul prim declar că dau în deplină proprietate copermutantului secund imobilul proprietatea mea, situat în .................................., format din teren în suprafaţă de ................... mp şi construcţia din ......................, compusă din .................... anexe gospodăreşti ........................, astfel cum sunt identificate în schiţa de plan ce face parte integrantă din prezentul contract.
2.1.1. Am dobândit acest imobil prin ............................................. şi mi-a revenit în baza sentinţei civile nr. ..........................., dată în Dosarul nr. .............................. de Judecătoria .............................., transcrisă sub nr. ............................................ de Judecătoria .....................................................
2.1.2. Evaluez acest imobil la suma de ....................................... lei.
2.1.3. În schimbul proprietăţii asupra acestui imobil, primesc de la copermutantul secund, dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. .........................., situat la etajul ....., scara ....., blocul ....., din .............................. .
2.2. Copermutantul secund declar că dau în deplină proprietate copermutantului prim, apartamentul nr. ....., situat la etajul ....., scara ....., blocul ..... din .............................., compus din ..... camere şi dependinţe .................., împreună cu dreptul de coproprietate asupra părţilor şi dependinţelor comune din imobil, care, prin natura şi destinaţia lor, sunt în folosinţa comună a tuturor proprietarilor.
2.2.1. O dată cu proprietatea se transmite şi dreptul de folosinţă asupra terenului aferent apartamentului în suprafaţă de .... mp atribuit pe durata existenţei construcţiei.
2.2.2. Am dobândit acest apartament prin contractul de .............. nr. ..... încheiat cu ........................., transcris sub nr. .............................. de .............................. .
2.2.3. Evaluez acest apartament la suma de .............................. lei.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Transmiterea proprietăţii asupra imobilului situat în .............................. are loc de azi, data autentificării prezentului contract.
3.2. Transmiterea proprietăţii asupra apartamentului nr. ....... situat la etajul ....., scara ....., blocul ....., din .............................., are loc de astăzi, .............................. data autentificării prezentului contract.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Copermutanţii (coschimbaşii) au obligaţia să predea reciproc bunurile1) care fac obiectul prezentului contract.
4.2. Imobilul menţionat mai sus este liber de orice sarcini, nu este scos din circuitul civil, prin trecere în proprietatea publică, fiind, în mod legal şi continuu, în proprietatea şi posesia copermutantului prim, de la data dobândirii şi până în prezent.
4.3. Apartamentul menţionat mai sus este liber de sarcini, nu este scos din circuitul civil, prin trecere în proprietatea publică , fiind în mod legal şi continuu, în proprietatea şi posesia copermutantului secund de la data dobândirii şi până în prezent.
V. RĂSPUNDEREA PENTRU EVICŢIUNE ASUPRA BUNULUI IMOBIL
5.1. Copermutanţii cunosc situaţia juridică şi de fapt a acestor imobile, ce formează obiectul prezentului contract de schimb, ca fiind cea descrisă mai sus şi garantează că nu sunt grevate de sarcini şi răspund reciproc împotriva evicţiunii, conform art. 1337 Cod civil.
5.2. Transmiterea proprietăţii şi posesiunii fiecăruia dintre cele două imobile are loc, fără îndeplinirea altor formalităţi, de astăzi, ...................... data autentificării prezentului contract.
VI. CLAUZE FINALE
6.1. Impozitele şi taxele aferente imobilelor sunt achitate, la zi, conform certificatelor nr. .................... şi nr. .............................., ambele eliberate de .............................., urmând ca de astăzi, ............ data autentificării, să treacă în sarcina noilor proprietari.
6.2. Prezentul contract de schimb se face fără plata vreunei sulte între copermutanţi.
6.3. Taxa de autentificare, timbrul judiciar şi onorariul notarial sunt suportate de copermutanţi, în părţi egale.
6.4. Părţile declară, potrivit art. 45 alin. 3 din Legea nr. 36/1995, că vor îndeplini formalităţile necesare pentru efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară.
6.5. Prezentul contract de schimb a fost încheiat într-un număr de ....... exemplare, din care ............. astăzi, data semnării lui.

COPERMUTANT PRIM

COPERMUTANT SECUND

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de schimb imobiliar.rtf8.1 KB1630în urmă cu 3 zile 21 ore
Contract de schimb imobiliar.doc75.5 KB1465în urmă cu 8 ore 52 minute
Your rating: None Average: 10 (1 vote)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 3 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies