magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de schimb 2

CONTRACT DE SCHIMB
Incheiat astăzi ………………….
la ………………………………

I. PĂRTILE CONTRACTANTE
1.1. D ……………………………………….., domiciliat în ………………………………………… str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de …………………………... (ziua, luna, anul) în ………………………….. (localitatea)sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ..……………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ……………………………………….. în calitate de copermutant prim, pe de o parte, si
1.2. D ……………………………………….., domiciliat în ………………………………………… str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ……………………………... (ziua, luna, anul) în ………………………….. (localitatea)sector/judet ………………………, fiul lui ………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ………………………………………. în calitate de copermutant secund, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de schimb, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului îl constituie schimbul următoarelor bunuri proprietatea copermutantilor (coschimbasilor)
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
2.2. Copermutantul prim si copermutantul secund procedează la schimbul bunurilor prevăzute la pct. 2.71. astfel:
Copermutantul prim predă în proprietate deplină copermutantului secund următoarele bunuri : ………………………………………… a căror valoare este de …………………. lei.
Copermutantul secund predă în proprietate deplină copermutantului prim următoarele bunuri: ……………………………….………... a căror valoare este de …………………. lei.
2.3. Starea tehnică a bunurilor a fost constatată prin procese-verbale, semnate de cätre părti.
Fată de valorile bunurilor, care fac obiectul prezentului contract de schimb, nu rezultă nici o diferentä si, ca atare, nu se datorează sultă; sau
Diferenta rezultată este minoră si copermutantul creditor nu are nici o pretentie fată de copermutantul debitor; sau
Rezultă o diferentă de ………………………………… (în cifre si în litere) lei, reprezentând sulta pe care trebuie să o plătească copermutantul (prim/secund) copermutantului (secund/prim) în termenul prevăzut de prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Transmiterea proprietătii asupra ………………………… are loc de azi, data autentificării prezentului contract.
3.2. Bunurile ……………………………… se predau liber, în posesia si spre folosinta fiecărui copermutant, la data plătii restului de sultă, respectiv până la data de ……………………………

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

Copermutantii au obligatia să predea reciproc bunurile care fac obiectul prezentului contract, astfel: copermutantul prim la ……………………………………………………………………………. (locul unde sc efectuează predarea bunurilor) în următoarele conditii ………………………………………………………………………………… si pe baza documentelor de mai jos .………………………… copermutantul secund la ………………………………………….. (locul unde se efectuează predarea bunurilor) în următoarele conditii ………………………………………………………………………………… si pe baza documentelor de mai jos …………………………
4.2. Copermutantii ……………………………… si ……………………………… au deplina proprietate asupra bunurilor după predarea - primirea lor si după plata sultei.
4.3. Ambele părti au obligatia de a garanta pentru evictiune si vicii ascunse ale bunnrilor care fac obiectul prezentului contract.

V. CLAUZA PENALA

5.1. Partea care întârzie predarea/primirea bunurilor, în conditiile si la termenele prevăzute în prezentnl contract este obligată la plata unei penalităti de …………………. % pe zi din valoarea bunurilor nepredate/neprimite, dar nu mai mult de …………………. % din această valoare.
5.2. Pentru orice întârziere de plată a su1tei, copermutantul debitor trebuie să plătească o penalitate de …………………. % din suma datorată, dar nu mai mult decât valoarea creantei.

VI. LITIGII

6.1. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile se vor adresa instantelor jndecătoresti competente.

VII. CLAUZE FINALE

7.1. Copermutantii pot preda bunurile care fac obiectul prezentului contract înainte de data prevăzntă în contract numai dacă partea interesată obtine acordul scris al celeilalte parti.
7.2. Acceptarea bunurilor se consideră efectuată, iar acestea trec, reciproc, în proprietatea părtilor, la data constatării stării lor tehnice, prin procesele-verbabe semnate de ambele parti.
7.3. Cheltuielile de predare-primire a bunurilor (de expediere, de încarcare-descărcare, manipulare, transport, precum si alte cheltuieli) se suportă astfel: …………………………………………………………………………………………………
7.4. Denuntarea unilaterală a contractului atrage, după sine, daune-interese astfel:
…………………………………………………………………………………………………………..
7.5. In cazul nerespectării, totale sau partiale, ori a executării necorespunzătoare a clauzelor contractuale, partea vinovată este obligată la plata următoarelor daune-interese: …………………………………………………………………………………..
7.6. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, reprezintă vointa ambelor părti si înlătură orice altă întelegere verbală - anterioarä sau ulterioară încheierii acestuia.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract de schimb, într-un număr de ………………………. exemplare, din care …………………. (destinatia exemplarelor) astăzi, data semnării lui.

COPERMUTANT PRIM COPERMUTANT SECUND

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de schimb 2.rtf18.78 KB1445în urmă cu 1 săptămână 5 zile
Contract de schimb 2.doc81 KB1123în urmă cu 4 zile 9 ore
No votes yet

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 6 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies