magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de prestari servicii de distributie ziare

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Încheiat între:
1. S.C. .................. S.R.L., cu sediul în ......................, str. .........., nr. ........, bl. ......., sc. .... ap. ...., sector ........., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., având codul fiscal nr. .......... şi contul nr. ........... deschis la ............, reprezentată prin dl. ......... în calitate de Director, denumită în continuare PRESTATOR
şi
2. S.C. .................. S.R.L., cu sediul în ......................, str. .........., nr. ........, bl. ......., sc. .... ap. ...., sector ........., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., având codul fiscal nr. .......... şi contul nr. ........... deschis la ............, reprezentată prin dl. ......... în calitate de Director, denumită în continuare BENEFICIAR.
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Distribuirea cotidienelor ....................... pe bază de abonament la sediul BENEFICIARULUI prin reţeaua proprie de curieri.
PRESTATORUL oferă BENEFICIARULUI posibilitate de a-şi efectua publicitate gratuită, putând distribui materiale publicitare primite de la acesta (fluturaşi, pliante, broşuri), celorlalţi beneficiari ai serviciilor sale.
Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe o durată de 1 an, cu posibilitatea prelungirii, prin act adiţional.
Art. 3. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
PRESTATORUL se obligă:
a) să nu modifice tarifele stabilite de către editori în detrimentul BENEFICIARULUI;
b) să distribuie publicaţiile prin reţeaua sa proprie de curieri, care vor le preda sub semnătura persoanei desemnată de BENEFICIAR în acest sens;
c) să distribuie publicaţiile în ziua difuzării lor de către edituri;
Art. 4. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
BENEFICIARUL se obligă:
a) să desemneze din rândul personalului său, un reprezentant care va primi publicaţiile pe bază de semnătură;
b) să achite factura emisă de PRESTATOR reprezentând contravaloarea abonamentelor la publicaţiile enunţate mai sus;
c) să indice adresa la care doreşte să primească publicaţiile. În cazul în care aceasta va fi modificată, va informa PRESTATORUL în scris în maximum 48 de ore înainte de schimbarea adresei.
Art. 5. PREŢUL ŞI MODALITATEA DE PLATĂ
Preţul abonamentelor este de ........... pe an. Plata se face prin ordin de plată în termen de 5 zile de la primirea facturii emise de PRESTATOR.
Art. 6. FORŢA MAJORĂ
Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor contractante, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, calamităţi. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 10 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră.
După încetarea cazului de forţă majoră, partea care l-a invocat, îşi va relua obligaţiile contractuale în termen de 3 zile şi va anunţa cealaltă parte. Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
Art. 7. LITIGII
Toate litigiile care ar putea apărea între părţile prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi deduse spre soluţionare instanţelor de drept comun competente.
Art. 8. CLAUZE FINALE
PRESTATORUL va sesiza BENEFICIARULUI expirarea perioadei de abonament prezentând totodată materialele necesare prelungirii acestuia.
BENEFICIARUL poate solicita daune materiale în cazul în care PRESTATORUL nu-şi va respecta obligaţiile contractuale din vinovăţie dovedită.
Prezentul contract a fost încheiat azi ................, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR,
BENEFICIAR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de prestari servicii de distributie ziare.rtf13.19 KB1287în urmă cu 2 ore 12 minute
Contract de prestari servicii de distributie ziare.doc28 KB1445în urmă cu 2 zile 4 ore
Your rating: None Average: 8 (1 vote)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 15 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies