magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de prestari servicii - conventie civila

Societatea Comercială .........................
Sediul ........................................
Codul fiscal ..................................
Telefon .......................................

CONVENTIE CIVILA DE PRESTARI DE SERVICII

I. Părţile contractante:
1. ................., cu sediul în ..............., str. ..................., nr. ......, telefon ............... cont de virament nr. ......................, deschisă la ......................., reprezentată prin ........................, în calitate de ................., numită în prezentul contract angajator (beneficiar)
şi
2. .........................., domiciliat în ......................, str. ....................... nr. ...... judeţul ..................., născut în localitatea ....................., la data de .................., posesor al actului de identitate seria ...... nr. ..........., eliberat de ................ la data de ..................., codul numeric personal ....................., în calitate de prestator de servicii (executant), am încheiat prezenta convenţie civilă în următoarele condiţii stabilite de comun acord:
II. Obiectul convenţiei civile
- activitatea/lucrarea care urmează să fie prestată .......................
- remuneraţia brută stabilită pentru prestaţie ............. lei
- data efectuării plăţii remuneraţiei .....................
III. Drepturile şi obligaţiile părţilor
1. Angajatorul se obligă:
- să-l remunereze pe prestator pentru rezultatul muncii sale;
- să creeze prestatorului condiţii corespunzătoare de muncă, cu respectarea normelor de protecţia muncii;
- să reţină şi să vireze impozitul prevăzut de lege pentru venitul realizat de prestator.
2. Prestatorul se obligă:
- să presteze activitatea sau să predea lucrarea la termenul convenit, în condiţiile şi de calitatea cerute de beneficiar;
- să respecte secretul lucrărilor şi regulile disciplinare stabilite de beneficiar pentru salariaţii săi;
- să respecte normele de protecţie a muncii specifice activităţii.
IV. Durata convenţiei civile
- Durata nedeterminată/determinată ........................, timpul de lucru .......... ore pe zi pentru activitate cu caracter de regularitate, conform art. 3 lit. a) din Legea nr. 130/1999.
- Durata executării lucrării ........................ pentru activităţi prestate la asociaţiile de locatari sau de proprietari, conform art. 3 lit. b) din Legea nr. 130/1999.
V. Modificarea convenţiei civile
Modificarea oricărei clauze a convenţiei civile se poate face numai prin înţelegere între părţi, convenită în scris, prin act adiţional.
VI. Încetarea convenţiei civile
Prezenta convenţie civilă încetează:
1. prin acordul scris al părţilor;
2. din iniţiativa temeinic motivată a uneia dintre părţi, cu un preaviz de 15 zile lucrătoare.
3. la sfârşitul perioadei pentru care a fost încheiată convenţia
VII. Răspunderea părţilor
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie civilă atrage răspunderea părţii în culpă, în afară de cazurile de exonerare prevăzute de lege. Litigiile ivite în derularea prezentei convenţii civile se soluţionează pe cale amiabilă sau de către judecătorie, în cazul în care nu s-au soluţionat pe cale amiabilă.
Prezenta convenţie civilă a fost încheiată în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar al treilea exemplar pentru inspectoratul teritorial de muncă ....................... .

Angajator (Beneficiar)
........................
L.S.

Prestator (Executant) ..........................

Avizat
Funcţionarul Inspectoratului Teritorial de Muncă
Numele şi prenumele .............................
Semnătura .......................................
L.S.

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de prestari servicii - conventie civila.rtf12.81 KB11224în urmă cu 1 zi 10 ore
Contract de prestari servicii - conventie civila.doc78 KB18806în urmă cu 4 zile 57 minute
Your rating: None Average: 7 (19 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 10 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies