magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de prelucrare in lohn

CONTRACT DE PRELUCRARE ÎN LOHN

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ........................., str. ........................................... nr. ..................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ......................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ........................................., sub nr. ......................... din ............................., cod fiscal nr. ............................. din ..................................., având contul nr. ......................................................, deschis la ......................................................, existând şi funcţionând potrivit legislaţiei statului ....................., reprezentată de ........................................., cu funcţia de ...................................................., cetăţean ..................................., posesor act de identitate/paşaport .............................................., în calitate de producător, şi
1.2. S.C. ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ............................., str. ................................................ nr. .........., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ......................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ........................................, sub nr. .......................... din ................................., cod fiscal nr. ................................. din ..........................., având contul nr. ................................................., deschis la .........................................................., existând şi funcţionând potrivit legislaţiei statului ......................, reprezentată de ........................................, cu funcţia de .........................................., cetăţean ............................................., posesor act de identitate/paşaport .............................................., în calitate de beneficiar,
au convenit să încheie prezentul contract de prelucrare în lohn, în următoarele condiţii:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prin prezentul contract, beneficiarul se angajează să pună la dispoziţia producătorului materii prime şi materiale, cu scopul de a fi prelucrate corespunzător cu documentaţia şi prescripţiile tehnice pe care beneficiarul le pune la dispoziţia producătorului.
2.2. Se vor produce, pe bază de lohn, produsul/produsele finite: ....................................................... ...................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se încheie pe o durată de ............. ani, începând cu data de ......................... până la data de ........................... .
3.2. Părţile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin încheierea în scris a unui act adiţional, semnat de ambele părţi contractante.
IV. PREŢUL CONTRACTULUI
4.1. Valoarea prezentului contract este de ............. USD/lei, sumă ce îi revine producătorului. (Această valoare se obţine astfel: preţul x total unităţi = valoarea contractului) .
4.2. Preţul - contravaloarea operaţiunii de producţie este de ............. USD/lei pe unitate de produs finit EXW. INCOTERMS 1990. În preţ se vor introduce atât operaţiunile de prelucrare, cât şi toate cheltuielile plus beneficiul producătorului, toate acestea formând obiectul fişei, anexă nr. 1 la prezentul contract.
V. MODALITĂŢI DE PLATĂ
5.1. Beneficiarul se obligă să plătească producătorului în ...................... zile de la semnarea contractului, ............. % la vedere, contra garanţie bancară sau ipotecă, prin care se va acoperi atât valoarea avansului, cât şi valoarea materialelor livrate de beneficiar, plătibil în ............. zile de la data semnării contractului.
5.2. Beneficiarul va plăti producătorului ............. % la livrare contra factură, certificat de calitate şi documente de transport, documente ce descarcă şi garanţia bancară, plătibili la livrare prin acreditiv irevocabil, transferabil, deschis la Banca ............., plătibil şi încasabil în .................... .
5.3. Dacă plata se face în natură, producătorul va reţine o parte, echivalentul a ............. %, din materiile prime şi materialele primite spre prelucrare.
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
6.1. Obligaţiile producătorului sunt următoarele:
a) să asigure toate aprobările necesare privind importul materiilor prime, materialelor, pieselor brute, accesoriilor, trimise spre prelucrare pentru îndeplinirea obiectului prezentului contract;
b) să asigure exportul produselor finite către beneficiar sau către un mandatar ori împuternicit al acestuia;
c) să respecte prescripţiile tehnice, documentaţia, schiţele, proiectele şi desenele puse la dispoziţie de către beneficiar;
d) să respecte termenele de livrare, stabilite de comun acord cu beneficiarul, conform anexei nr. 1 la prezentul contract, pentru produsele rezultate din prelucrare;
e) să asigure mijloacele de transport corespunzătoare efectuării livrării produselor finite, pe costul şi pe cheltuiala beneficiarului (în cazul în care aceste cheltuieli nu au fost incluse în preţul operaţiunii de lohn);
f) să asigure un ambalaj corespunzător, care să protejeze marfa pe parcursul transportului, de la producător şi până la beneficiar şi care să nu încarce costul transportului;
g) să asigure, pentru produsele care prin natura lor se livrează fără ambalaj, transportul în mijloace adecvate, care să nu le afecteze calitatea şi cantitatea;
h) să respecte cantitatea, pentru fiecare livrare, stabilită în anexa nr. 2 la prezentul contract;
i) să respecte parametrii tehnici şi de calitate, în procesul de producţie, descrişi în anexa nr. 3 la prezentul contract;
j) să accepte dreptul de control sau supravegherea permanentă din partea beneficiarului a întregului proces de prelucrare.
k) alte obligaţii care revin producătorului: .................................................................................. .............................................................................................................................................. .
6.2. Obligaţiile beneficiarului sunt următoarele:
a) se obligă să trimită în termen de ............... zile materiile prime, materialele pentru procesul de producţie;
b) se obligă, în termen de ............... zile, să asigure producătorului documentaţia, schiţele, proiectele şi desenele după care vor fi executate produsele;
c) să asigure producătorului un avans de ............... USD/lei, pentru a putea permite acestuia să organizeze şi să efectueze operaţiunea de producţie;
d) să accepte instituirea dreptului de gaj al producătorului asupra bunurilor primite spre prelucrare, ca o garanţie a plăţii preţurilor prelucrării;
e) asigurarea plăţii potrivit clauzelor din prezentul contract;
f) să asigure asistenţă de specialitate producătorului pe tot parcursul operaţiunii de prelucrare în lohn;
g) să suporte toate cheltuielile legate de licenţe de import, plata de taxe etc., pentru ţările unde va fi livrată marfa;
h) să asigure plata asigurărilor şi a transportului;
i) alte obligaţii care incumbă beneficiarului: ............................................................................. ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. .
VII. GARANŢII
7.1. Producătorul garantează produsele conform termenelor de garanţie stipulate în anexele 1-3 la prezentul contract.
7.2. Pentru produsele la care contractul nu acordă un termen de garanţie, producătorul va elibera un certificat de calitate sau un buletin de analiză, în funcţie de natura produsului.
7.3. În perioada de garanţie, producătorul continuă să fie răspunzător pentru remedierea defecţiunilor, chiar dacă transferarea riscurilor de la producător la beneficiar a avut deja loc, prin livrarea mărfii.
VIII. ALTE CLAUZE ASUPRA CĂRORA CONVIN PĂRŢILE
8.1. Preţurile şi termenele de livrare, prevăzute de prezentul contract, pot fi renegociate de către părţi, pentru fiecare lot de produse finite, dar nu mai târziu de ........... zile înainte de terminarea lotului anterior.
8.2. În acest scop, părţile contractante vor încheia un act adiţional la prezentul contract.
IX. INVALIDAREA PARŢIALĂ
9.1. Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
9.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea părţii care, din vina sa, a determinat încetarea contractului.
X. DIVIZAREA CONTRACTULUI
10.1. În cazul în care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide îşi vor produce, în continuare, efectele, cu excepţia cazurilor în care clauza/clauzele anulate reprezintă o obligaţie esenţială.
10.2. În condiţiile prevăzute la alineatul precedent sunt considerate esenţiale următoarele obligaţii: ................................................................................................................................................ *).
XI. RENUNŢAREA LA DREPTURI
11.1. Faptul că (una dintre părţi) ................................ nu insistă pentru îndeplinirea strictă a clauzelor prezentului contract sau nu-şi exercită vreuna dintre opţiunile la care are dreptul în baza prezentului contract nu înseamnă că renunţă la drepturile pe care urmează să le dobândească în temeiul prevederilor sale.
XII. CESIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Părţile contractante nu vor putea cesiona drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract unei terţe persoane fără acordul expres, dat în scris de cedent.
12.2. Acordul prevăzut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar în termen de ................. zile de la data când cedentul i-a cerut acest acord; în caz contrar se prezumă că cesionarul nu a consimţit cesiunea contractului.
XIII. FORŢA MAJORĂ
13.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
13.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de .................. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
13.3. Dacă în termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
XIV. CLAUZA PENALĂ
14.1. În cazul în care beneficiarul nu va livra producătorului materiile prime, materialele, conform termenului contractual, beneficiarul va plăti producătorului penalităţi de ........... % pe zi de întârziere, din valoarea contractului, în primele ........... zile, iar în următoarele ........... zile, ........... % pe zi din valoarea acestuia.
14.2. În cazul nerespectării celor menţionate la pct. 14.1., în termen de ........... zile, înăuntrul căruia se percep penalităţi, producătorul are dreptul să denunţe contractul din culpa beneficiarului şi să solicite daune în funcţie de pagubele ce i-au fost produse.
14.3. În cazul în care producătorul nu-şi respectă obligaţiile contractuale, acesta va plăti beneficiarului penalităţi de ........... % pe zi de întârziere din valoarea contractului, în primele ........... zile, ........... % pe zi de întârziere, în următoarele zile, din valoarea acestuia.
14.4. Pentru nerespectarea prevederilor pct. 14.3., în termen de ........... zile, beneficiarul are dreptul să denunţe contractul din culpa producătorului şi să solicite daune în funcţie de pagubele ce i-au fost produse.
XV. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
15.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care le vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. ........ .
15.2. Părţile contractante, de comun acord, convin să nu împiedice şi/sau să nu intre în alte combinaţii care ar putea întârzia pe una dintre părţi la realizarea obiectivelor prezentului contract.
XVI. NOTIFICĂRI
16.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
16.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.), şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
16.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
16.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
XVII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
17.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, conform regulamentului său.
XVIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
18.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
•nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. ............., din prezentul contract;
•este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
•cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
•îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
•în termen de ........ zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.
18.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ......... zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
18.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.
18.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.
XIX. CLAUZE FINALE
19.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
19.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
19.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
19.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare, din care .................... astăzi ........................., data semnării lui.

PRODUCĂTOR,
REPREZENTANŢI LEGALI,

BENEFICIAR,
REPREZENTANŢI LEGALI,

____________
*) Ex: obligaţia vânzătorului de a livra produsele, obligaţia cumpărătorului de a plăti preţul.

Anexă

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor a fost încheiat între ....................................... şi .............................................. şi este conex contractului încheiat între acestea şi înregistrat sub nr. ............., din ......................... .
I. Obiect
1. Informaţiile pe care le obţine (numele persoanei fizice sau, după caz, juridice) ............................................................................... ca efect al executării contractului sus-menţionat sunt strict confidenţiale.
2. Sunt confidenţiale următoarele informaţii:
a) situaţia financiară;
b) proiectele de afaceri;
c) produsele nelivrate pieţei;
d) procesele de fabricaţie;
e) licenţele sau brevetele de invenţii;
f) alte informaţii care reprezintă poziţia pe piaţă a (numele/denumirea) ......................................
3. De asemenea, sunt confidenţiale şi următoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispoziţia (numele, denumirea) ..................................................................................................... .
II. Sfera circulaţiei informaţiilor
4. (numele/denumirea) ........................................................................................................................ poate dezvălui informaţii sau poate pune la dispoziţie documente dintre cele menţionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate în executarea clauzelor contractului sus-menţionat.
5. Persoanele implicate în executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici şi alte categorii de persoane, nu vor putea dezvălui informaţiile confidenţiale, cu excepţia cazului în care (numele/denumirea) ........................................................................................................... aprobă în scris această posibilitate.
6. (numele/denumirea) ....................................................................................................................... va folosi informaţiile numai în scopul luării unor decizii cu privire la executarea contractului sus-menţionat, fiind ţinute să nu le utilizeze în nici un alt scop.
III. Durata angajamentului
7. Durata prezentului angajament este ..................................., în afară de cazul în care una dintre părţi notifică în scris celeilalte încetarea lui înainte de termen.
8. Notificarea prevăzută la pct. 7 trebuie să fie făcută cu ............ zile înainte de a deveni efectivă hotărârea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.
IV. Sancţiuni pentru nerespectarea angajamentului
9. Partea care încalcă prevederile prezentului angajament se obligă la plata unor despăgubiri astfel: ...................................................................................................................................................... .
10. Exonerează de răspundere următoarele situaţii:
a) dacă informaţiile erau cunoscute înainte de a fi fost obţinute de la ..................................;
b) informaţia a fost primită dintr-o sursă neconfidenţială;
c) dezvăluirea informaţiei s-a făcut după ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
d) informaţia era de circulaţie publică la data dezvăluirii ei;
e) .............................................. a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
V. Încetarea angajamentului
11. Încetarea angajamentului are loc la încheierea duratei lui.
12. La data încetării lui, informaţiile prevăzute la pct. 2 şi 3 nu mai au caracter confidenţial, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta.
Prezentul angajament s-a încheiat în ........... exemplare, din care ................, astăzi ................ .

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de prelucrare in lohn.rtf26.41 KB2359în urmă cu 4 săptămâni 3 zile
Contract de prelucrare in lohn.doc107.5 KB4317în urmă cu 44 săptămâni 6 zile
Your rating: None Average: 8.2 (5 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies