magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de locatie de gestiune 2

CONTRACT DE LOCAŢIE A GESTIUNII

*) Conform Metodologiei Guvernului din 21.11.1990 privind concesiunea, închirierea şi locaţia de gestiune.

I. Părţile contractante
Între ................ statutul juridic ................. actul de înfiinţare ............. cu sediul în ............. reprezentat prin ............. funcţia .......... în calitate de locator al gestiunii şi ...........statutul juridic ....... actul de înfiinţare ......... cu sediul în ............ reprezentat prin ............. funcţia ............ în calitate de locatar al gestiunii, s-a încheiat prezentul contract de locaţie a gestiunii:
II. Obiectul contractului
Art. 1. - Obiectul contractului constă în predarea, respectiv preluarea, gestiunii (secţiei, uzinei, fabricii, subunităţii economice - după caz) din structura locatorului ...................... amplasată în .................. .
Art. 2. - Predarea-primirea obiectului locaţiei se consemnează în procesul-verbal încheiat între părţi.
III. Termenul
Art. 3. - Termenul locaţiei gestiunii este de ... ani (luni) cu începere de la ................... .
IV. Obligaţiile părţilor
Art. 4. - Obligaţiile reciproce ale părţilor sunt:
A. Locatorul
a) să pună la dispoziţie gestiunea secţiei, uzinei, fabricii, subunităţii economice în stare de funcţionare cu tot inventarul de spaţiu, echipament industrial, mijloace fixe şi obiecte de inventar, mijloace circulante existente la data predării, în stoc, aşa cum rezultă din procesul-verbal de evaluare încheiat conform legii;
b) să efectueze înainte sau după predare, conform convenţiei părţilor, contra cost, lucrări de amenajare, reparaţii capitale;
c) să asigure, la cererea locatarului, contra cost, servicii ca:
- aprovizionarea tehnico-materială, comercializarea produselor, transportul, recrutarea şi formarea personalului;
- livrarea de utilităţi, efectuarea de reparaţii curente;
- evidenţe contabile şi alte servicii financiare;
- asistenţa tehnică de specialitate.
d) în cazul în care locatarul înţelege să-şi desfăşoare activitatea de gestionare în mod independent, cu mijloace proprii, aceasta se va stipula în mod expres;
e) să precizeze cu claritate condiţiile puse locatarului în ce priveşte preţurile pe care acesta urmează a le practica.
B. Locatarul
a) să verifice, la preluarea gestiunii, integritatea şi starea de folosinţă a patrimoniului;
b) să conserve patrimoniul primit şi să îl dezvolte ca un bun gospodar;
c) să crească eficienţa activităţii prin mijloace de organizare, investiţii, politică de personal;
d) să respecte şi să crească nivelul calităţii produselor şi serviciilor;
e) să livreze către locator cantitatea de produse şi mărfuri, să presteze serviciile convenite;
f) să respecte preţurile convenite;
g) să gospodărească raţional mijloacele materiale şi financiare, să sporească fondurile gestiunii prin mijloace legale.
Locatarul poate practica un adaos la preţurile de livrare pentru acoperirea unor cheltuieli proprii suplimentare sau stimularea personalului;
h) să plătească la timp sumele convenite cu locatorul ca preţ pentru prestaţiile acestuia, cote de amortisment pentru mijloace fixe, chirie pentru spaţiu şi obiecte de inventar, echivalentul dobânzilor pentru credite nerambursate şi altele asemenea;
i) locatarul îşi poate constitui fonduri proprii de dezvoltare, premiere, fonduri cu scop social din veniturile realizate prin gestiunea secţiei, uzinei, fabricii, subunităţii economice luată în locaţie;
j) locatarul poate prelua integral sau parţial personalul salariat existent la data predării gestiunii sau să încadreze personal nou;
k) în funcţie de gradul de integrare a gestiunii în economia locatorului, locatarul gestiunii participă la administraţia locatorului.
V. Plăţile
Art. 5. - Plăţile se fac prin conturile:
al locatorului ........................ deschis la ........................
al locatarului ........................ deschis la ........................
VI. Alte clauze
Art. 6. - La sfârşitul perioadei de locaţie prevăzută în contract se restituie gestiunea în bună stare de funcţionare şi în condiţiile de eficienţă stabilite.
Art. 7. - Locatarul nu are dreptul să cedeze locaţia gestiunii în tot sau în parte, fără acordul scris al locatorului.
Art. 8. - Clauze speciale: ................................................................................ ................................................................................
VII. Răspunderea contractuală
Art. 9. - Neexecutarea următoarelor obligaţii contractuale este sancţionată cu rezilierea de plin drept a contractului şi plata de daune:
- Neplata unei singure rate a obligaţiei băneşti convenite;
- ...........................................................
- ...........................................................
Art. 10. - Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă.
VIII. Litigii
Art. 11. - Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract sunt de competenţa instanţei de drept comun sau arbitrajului.
Prezentul contract s-a încheiat în 4 exemplare, câte 2 pentru fiecare parte contractantă.

LOCATORUL GESTIUNII,
...................
LOCATARUL GESTIUNII,
....................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de locatie de gestiune 2.rtf19.04 KB1279în urmă cu 4 zile 5 ore
Contract de locatie de gestiune 2.doc82 KB1241în urmă cu 6 zile 23 ore
Your rating: None Average: 4 (1 vote)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies