magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de know-how 3

CONTRACT DE KNOW-HOW

Incheiat astazi …………………….
La …………………………………..

I. PARTILE CONTRACTANTE
I.1. S.C. …………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. ,
Cu sediul social in …………………. , str. ……………………… nr. ………… , bloc …… , scara …… , etaj …… , apartament ……. , judet/sector…………….. , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………… , sub nr. …………………… din ……………………. , cod fiscal nr. …………………….. din …………………………. , avand contul nr. ………………………. , deschis la ………………………… existand si functionand potrivit legislatiei statului ……………………………… reprezentata de …………………………… cu functia de …………………………. , cetatean ……………………… , posesor act de iidentitate/pasaport ……………………….. , in calitate de furnizor/cedent si
I.2. S.C. …………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L.,
Cu sediul social in ……………………., str. ………………………. Nr. ……………. , bloc …….. , scara ………. , etaj ……… , apartament ………. , judet/sector ……………………. , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………… , sub nr. …………………………. Din ………………………… , cod fiscal nr. ………………………… din …………………………… , avand contul nr. ………………………………… , deschis la …………………………….. , existand si functionand potrivit legislatiei statului …………………….. , reprezentata de ………………………………. Cu functia de ………………………… , cetatean …………………………. , posesor act de identitate/pasaport ………………………………… , in calitate de beneficiar,
Au convenit sa incheie prezentul contract de know-how, in urmatoarele conditii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Obiectul prezentului contract se considera a fi transmiterea de catre
Titular, beneficiarului a ……………. (se descrie procedeul tehnic care se transmite, precum si datele necesare punerii sale in aplicare si, in functie de vointa partilor, si asistenta tehnica necesara).
II.2. De asemenea, titularul poate trimite specialisti sau sa primeasca
Personal de la beneficiar in vederea calificarii lui si sa furnizeze materialele necesare aplicarii tehnice sau procedeului transmis.

III. DURATA CONTRACTULUI
III.1. Contractul se incheie pe o durata de ……. Ani, incepand cu data de
………… pana la data de …………… .
III.2. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin
Incheierea, in scris, a unui act aditional, semnat de ambele parti contractante.

IV. PRETUL CONTRACTULUI
IV.1. Valoarea contractului este suma de ………….. lei/USD echivalenti
In lei la data platii, calculati la cursul de referinta al BNR, emisa
Catre beneficiar de furnizor/cedent.

V. MODALITATI DE PLATA
V.1. Plata se va efectua prin ……………………… , la data de ……………..
A fiecarei luni, pe toata durata desfasurarii contractului.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE
VI.1. Partile contractante au obligatia de a respecta prevederile prezentului
Contract si a le realiza la termenele stabilite, conform anexei la prezentul contract.

VII. ALTE CLAUZE
7.1. Locul executarii prezentului contract este la …………………………….. .
7.2. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si
documentelor ca urmare a aducerii la indeplinire a prezentului con-
tract, potrivit angajamentului-anexa.

VIII. INVALIDAREA PARTIALA
VIII.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un
Efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
VIII.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature
Raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.

IX. DIVIZAREA CONTRACTULUI
IX.1. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract
Vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide isi vor produce, in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate reprezinta o obligatie esentiala.
IX.2. In conditiile prevazute la alineatul precedent sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii:
…………………………………………………………………………… .

X. CESIUNEA CONTRACTULUI
X.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile
Prevazute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent.
Acordul prevazut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar in termen de ……… zile de la data cand cedentul I-a cerut acest acord; in caz contrar se prezuma ca cesionarul nu a consimtit cesiunea contractului.

XI. FORTA MAJORA
XI.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la
Termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
XI.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte
Parti, in termen de ……….. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
XI.3. Dac in termen de …………. (zile, ore) de la producere, evenimentul
Respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

XII. NOTIFICARI
XII.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una
Dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
XII.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa,
Prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
XII.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera
Primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
XII.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti,
Daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

XIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
XIII.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale
Amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, conform regulamentului sau.

XIV. INCETAREA CONTRACTULUI
XIV.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara
Interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. …..,
din prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul
contract fara acordul celeilalte parti;
- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata,
printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
Sau
- in termen de …… zile de la data primirii notificarii prin care I s-a
adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-I revin.
XIV.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului
Contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
XIV.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra
Obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
XIV.4. Prevederile prezentului ………………………………………………
Nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

XV. CLAUZE FINALE
XV.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional
Incheiat intre partile contractante.
XV.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte
Integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
XV.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexecutarea de
Partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
XV.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ……. Exemplare
Din care …………….. astazi …………………….. , data semnarii lui.

FURNIZOR/CEDENT BENEFICIAR

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre ……………………… si ………………………………….. si este conex contractului incheiat intre acestea si inregistrat sub nr. ………………. , din ……………….. .

I. Obiect
1. Informatiile pe care le obtine …………………………………………. .
Ca efect al executarii contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale.
2. Sunt confidentiale urmatoarele informatii:
a) situatia financiara;
b) proiectele de afaceri;
c) produsele nelivrate pietei;
d) procesele de fabricatie;
e) licentele sau brevetele de inventii;
f) alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a ……………………………………… .
3. De asemenea, sunt confidentiale si urmatoarele documente care
s-au pus sau se vor pune la dispozitia ………………………………………………………. .
II. Sfera circulatiei informatiilor
4. ………………………………………………………………………
poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus-mentionat.
5. Persoanele implicate in executarea contractului, respectiv
Managerii, contabilii, consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvalui informatiile confidentiale, cu exceptia cazului in care …………………………………………………………………….
Aproba in scris aceasta posibilitate.
6. ……………………………………………………………………………..
va folosi informatiile numai in scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului sus-mentionat, fiind tinute sa nu le utilizeze in nici un alt scop.

III. Durata angajamentului
7. Durata prezentului angajament este …………………….. , in afara
De cazul in care una dintre parti notifica in scris celeilalte incetarea lui inainte de termen.
8. Notificarea prevazuta la pct. 7 trebuie sa fie facuta cu ……………
Zile inainte de a deveni efectiva hotararea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.
IV. Sanctiuni pentru nerespectarea angajamentului
9. Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga
La plata unor despagubiri astfel: …………………………………………………………………………..
10. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:
a) daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute
de la …………………………… ;
b) informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala;
c) dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
d) informatia era de circulatie publica la data dezvalurii ei;
e) …………………………….. a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
V. Incetarea angajamentului
11. Incetarea angajamentului are loc la incheierea duratei lui.
12. La data incetarii lui, informatiile prevazute la pct. 2 si 3 nu mai au caracter confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.
Prezentul angajament s-a incheiat in ……………, din care
…………………, astazi ………………. .

SEMNATURILE PARTILOR

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de know-how 3.rtf52.58 KB1436în urmă cu 6 zile 21 ore
Contract de know-how 3.doc98 KB1551în urmă cu 1 săptămână 3 zile
Your rating: None Average: 1 (1 vote)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 16 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies