magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de know how 2

CONTRACT DE KNOW HOW

PĂRŢILE
1. S.C. ..................... cu sediul în ..........., str. ............, nr. ...., sector ......, tel. ..........., fax ..........., înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ..............., cod fiscal nr. .............., cont nr. ............., deschis la ................ reprezentată prin DIRECTOR GENERAL - ................ în calitate de FURNIZOR
2. S.C. ..................... cu sediul în ..........., str. ............, nr. ...., sector ......, tel. ..........., fax ..........., înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ..............., cod fiscal nr. .............., cont nr. ............., deschis la ................ reprezentată prin DIRECTOR GENERAL - ................ în calitate de BENEFICIAR.
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Furnizorul transferă beneficiarului cunoştinţele referitoare la tehnologia sau procedeul ........................... contra unui preţ.
Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe o perioadă de .... ani şi intră în vigoare la data semnării lui.
Art. 3. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI
- să asigure accesul beneficiarului la vizionarea procesului de fabricaţie ..........................;
- să permită beneficiarului să fotografieze fazele procedeului ce face obiectul prezentului contract;
- să ofere beneficiarului posibilitatea de a se documenta în uzina furnizorului de know how;
- să ofere beneficiarului informaţii tehnice, documentări tehnologice referitoare la tehnologia sau procedeul ce face obiectului prezentului contract;
- să desemneze reprezentanţi care să şcolarizeze personalul beneficiarului în vederea aplicării în practică a cunoştinţelor transmise;
Art. 4. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
- să asigure reprezentanţilor furnizorului condiţiile materiale pentru desfăşurarea activităţii lor;
- să nu încheie contracte similare cu societăţi comerciale cu acelaşi obiect de activitate cu furnizorul;
- să plătească furnizorului preţul stabilit în contract pentru serviciile sale.
Art. 5. PREŢUL
Preţul pe care beneficiarul se obligă să-l plătească furnizorului este de .............. lei.
Art. 6. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
Furnizorul se obligă prin prezentul contract să păstreze secretul cunoştinţelor transmise beneficiarului pe toată perioada desfăşurării prezentului contract şi pentru un termen de 3 ani de la încheierea raporturilor contractuale cu beneficiarul.
Art. 7. LITIGII
Litigiile de orice fel dintre părţile contractante vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti şi de drept comun.
Art. 8. FORŢA MAJORĂ
Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor contractante, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, calamităţi etc.
Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 10 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră.
După încetarea cazului de forţă majoră, partea care l-a invocat, îşi va relua obligaţiile contractuale în termen de 3 zile şi va anunţa cealaltă parte.
Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
Art. 9. LICENŢA
Dacă tehnologia sau procedeul la care se referă cunoştinţele transmise face obiectul unei licenţe sau brevet de invenţie, părţile pot stabili printr-un alt contract cesiunea de licenţă sau brevet.
Art. 10. REZILIEREA CONTRACTULUI
Se poate cere de către oricare dintre părţile contractante, în cazul neîndeplinirii culpabile a obligaţiilor de către cealaltă parte, cu o notificare prealabilă în termen de 15 zile.
Art. 11. DISPOZIŢII FINALE
Modificarea ulterioară a clauzelor stipulate în prezentul contract este admisă numai cu acordul ambelor părţi şi se va realiza prin act adiţional.
Prezentul contract a fost încheiat azi ................... în două exemplare câte unul pentru fiecare parte.

FURNIZOR,
BENEFICIAR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de know how 2.rtf12.49 KB1489în urmă cu 2 zile 7 ore
Contract de know how 2.doc78.5 KB1568în urmă cu 1 săptămână 1 zi
No votes yet

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 6 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies