magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de intermediere

CONTRACT DE INTERMEDIERE

Încheiat azi .......... în localitatea ........... de către ............. şi între următoarele părţi:
.............., cu sediul în ............... Director General şi ............ Contabil şef, numită în continuare COMISIONAR
pe de o parte
Şi
............., cu sediul în ..............., reprezentată prin .............. Director General şi ................ Director Economic, numită în continuarea COMITENT
pe de altă parte.

I. PREAMBUL
Având în vedere interesul COMITENTULUI pentru promovarea produselor sale la export şi creşterea volumului de export;
Având în vedere experienţa COMISIONARULUI în operaţiunile de export, precum şi relaţiile sale cu parteneri externi tradiţionali;
Părţile din prezentul contract stabilesc următoarele condiţii de cooperare:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor în activităţile de prospectare, contractare şi derulare a operaţiunilor de export pentru mărfurile COMITENTULUI
2. Încheierea contractelor comerciale externe se face de către COMISIONAR în nume propriu, dar pe seama COMITENTULUI şi în limitele împuternicirii scrise date de acesta pentru fiecare contract în parte sau cu participarea directă la negocieri a reprezentanţilor împuterniciţi ai COMITENTULUI.
3. Prevederile contractelor comerciale de export încheiate de COMISIONAR în condiţiile prevăzute de la paragraful anterior, ca şi anexele convenite în aceleaşi condiţii sunt opozabile COMITENTULUI.

III. OBLIGAŢIILE COMISIONARULUI
1. Să acţioneze pentru promovarea şi contractarea produselor prevăzute în OFERTA GENERALĂ DE EXPORT şi ofertele tehnico-economice transmise de COMITENT.
2. Să prospecteze pieţele externe, antrenând după caz COMITENTUL, pentru stabilirea posibilităţilor de comercializare a produselor COMITENTULUI.
3. La cererea expresă a COMITENTULUI, să întocmească studii de piaţă pentru stabilirea condiţiilor şi posibilităţilor de comercializare a unor produse ale COMITENTULUI pe anumite pieţe externe.
4. Să prezinte COMITENTULUI cererile de ofertă primite de la clienţii externi.
5. Să întocmească şi să transmită clienţilor externi ofertele tehnico-comerciale întocmite în baza ofertelor tehnico-economice ale COMITENTULUI.
6. Să negocieze şi să încheie contracte externe în limitele şi condiţiile ofertelor COMITENTULUI, cu clauze privind preţurile externe, modalităţile de plată, recepţia mărfurilor, calitatea acestora, garanţia acordată, modul de raportare şi soluţionare a reclamaţiilor, penalităţi pentru nerespectarea termenului de livrare stabilit etc., stabilite de COMITENT.
7. Să obţină licenţele de export necesare.
8. Să transmită COMITENTULUI traducerea în limba română a contractelor comerciale externe şi a anexelor aferente în termen de 5 zile de la semnarea acestora.
9. Dacă este cazul, să încheie contracte de transport extern, în condiţii avantajoase.
10. Să transmită COMITENTULUI, pe măsura îndeplinirii de către partenerul extern a obligaţiilor legate de asigurarea mijloacelor de plată şi de asigurarea mijloacelor de transport extern a următoarelor:
- COMANDA FERMĂ, în baza căreia COMITENTUL va executa şi pregăti marfa pentru livrare la export;
- DISPOZIŢIA DE LIVRARE, pentru încărcarea de către COMITENT a mărfii pe mijlocul de transport extern şi expedierea la extern.
11. Să sprijine pe COMITENT în rezolvarea problemelor externe legate de executarea contractelor externe.
12. Să reprezinte interesele COMITENTULUI în faţa organelor jurisdicţionale şi arbitrale internaţionale, COMITENTUL fiind obligat să acorde sprijinul necesar în problemele tehnice, de producţie etc.
13. Să întocmească formalităţile pentru vămuire şi transport necesare livrării mărfurilor la extern, precum şi pentru asigurările externe în conformitate cu uzanţele interne şi internaţionale. În cazul în care expedierea la extern se face de la COMITENT, COMISIONARUL va transmite COMITENTULUI formalităţile pentru vămuire şi transport extern odată cu DISPOZIŢIA DE LIVRARE.
14. Să întocmească toate formalităţile necesare încasării de la partenerii externi a sumelor rezultate din vânzări.
15. Să transmită COMITENTULUI comunicările clienţilor externi legate de derularea contractelor externe, în termen de 5 zile de la primire.
16. Să apere interesele COMITENTULUI prin obţinerea de condiţii de preţ, comerciale şi juridice favorabile COMITENTULUI şi în general să susţină interesele COMITENTULUI ca şi cum ar fi propriile sale interese.
17. Să transmită COMITENTULUI reclamaţiile externe în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea lor de la partenerii externi şi să urmărească rezolvarea acestora potrivit prevederilor contractuale externe.
18. Să facă modificări ale clauzelor contractuale externe referitoare la preţuri, calitate, recepţie, garanţie, reclamaţii numai cu acordul scris al COMITENTULUI
19. După încasarea de la partenerii externi a valorii mărfurilor exportate să întocmească formele pentru decontarea la COMITENT a contravalorii mărfurilor exportate conform actelor normative în vigoare. Să achite COMITENTULUI contravaloarea mărfurilor exportate după reţinerea comisionului, a comisioanelor bancare, a eventualelor cheltuieli efectuate de COMISIONAR în numele COMITENTULUI pentru pregătirea/încărcarea pe mijlocul de transport şi transportul intern al mărfurilor de la locul de încărcare până la frontiera română, precum şi a celorlalte cheltuieli în legătură cu realizarea exportului respectiv.
20. Să întocmească formele pentru trimiterea produselor COMITENTULUI la testări, la târguri şi expoziţii internaţionale, precum şi pentru vânzarea acestora pe piaţa respectivă sau returnarea în ţară. Cheltuielile pentru rezervarea de spaţii de expunere la târguri şi expoziţii vor fi suportate de COMITENT.
21. În cazul nerealizării contractului extern din motive neimputabile COMITENTULUI, COMISIONARUL va sprijini COMITENTUL pentru asigurarea desfacerii pe piaţa externă sau internă a produselor ce au făcut obiectul comenzilor ferme date de COMISIONAR în cadrul contractului respectiv.
22. COMISIONARUL răspunde pentru culpa proprie.

IV. OBLIGAŢIILE COMITENTULUI
1. COMITENTUL va asigura creşterea permanentă şi diversificarea producţiei pentru export pusă la dispoziţia COMISIONARULUI şi va asigura realizarea de produse competitive la un înalt nivel tehnic, adaptarea operativă a producţiei la cerinţele pieţii externe.
2. Să întocmească şi să transmită COMISIONARULUI cu 30 de zile înainte de începerea anului sau la semnarea prezentului contract, OFERTA GENERALĂ DE EXPORT formată din:
- PROGRAMUL ANUAL DE EXPORT conţinând denumirea şi codul produselor, cantităţile disponibile pentru export şi eşalonarea pe trimestre, preţul intern de export în lei şi valută convertibilă (în condiţiile de livrare franco frontiera română, ambalat şi încărcat în mijlocul de transport, comision COMISIONAR inclus) etc.;
- INFORMAŢII privind termenele de livrare (de la data comenzii ferme a COMISIONARULUI), controlul calităţii, condiţiile de garanţie (inclusiv modul de soluţionare: înlocuirea gratuită a produselor defecte şi plata contravalorii), modalităţi de ambalare (variante posibile, dimensiuni, greutate, acces la cale ferată etc.), recepţia produselor la sosirea acestora la partenerul extern, condiţii pentru acceptarea reclamaţiilor externe, service-ul şi asistenţa tehnică (dacă este cazul) etc.;
- prospecte, broşuri, desene etc. (în limba română şi/sau o limbă de circulaţie internaţională pentru prezentarea produselor.
3. Să analizeze cererile de ofertă externe primite de la COMISIONAR pentru produsele şi/sau cantităţile necuprinse în OFERTA GENERALĂ DE EXPORT şi să transmită acestuia ofertele tehnico-economice în termen de 5 zile. Aceste oferte tehnico-economice trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru OFERTA GENERALĂ DE EXPORT.
4. Să participe împreună cu COMISIONARUL la prospectarea pieţelor externe prin specialiştii săi şi să ia măsurile necesare de adaptare a produselor la cerinţele pieţii, adică în condiţiile de calitate, preţ şi timp de livrare comparabile cu cele de pe piaţa respectivă.
5. Să pună la dispoziţia COMISIONARULUI, ori de câte ori este necesar, delegaţi sau împuterniciţi pentru tratativele cu partenerii externi în vederea semnării contractelor externe.
6. Să confirme COMISIONARULUI comenzile ferme în 2 zile de la primirea acestora.
7. Să execute întocmai prevederile contractelor externe, comenzilor ferme şi dispoziţiilor de livrare.
8. Să comunice COMISIONARULUI punctul de vedere asupra reclamaţiilor partenerilor externi în termen de 5 zile de la primirea acestora.
9. Să rezolve împreună cu COMISIONARUL toate problemele şi reclamaţiile izvorâte din realizarea contractelor externe, în termenele şi condiţiile prevăzute în acestea. Să pună la dispoziţia COMISIONARULUI toate actele şi documentele necesare soluţionării de către organele jurisdicţionale şi arbitrale competente a litigiilor ce eventual se vor ivi în derularea contractelor externe.
10. Să pună la dispoziţia COMISIONARULUI în termen de 48 de ore de la livrarea mărfii, documentele de livrare şi facturare stabilite prin contractele externe pentru încasarea de la partenerii externi a contravalorii mărfurilor livrate (document de transport, certificate de calitate etc.).
11. Să asigure transportul pe parcursul intern şi să suporte toate cheltuielile interne în lei pentru punerea la dispoziţie a mărfii în condiţii franco frontiera română, ambalat, protejat şi încărcat pe mijlocul de transport.
12. Să asigure transportul pe parcursul extern şi să suporte toate cheltuielile externe pentru punerea la dispoziţie a mărfii în condiţii franco la frontiera română, potrivit facturilor externe, a mărfurilor exportate. Acest comision va fi reţinut de COMISIONAR în momentul plăţii către COMITENT a contravalorii mărfurilor încasate de la partenerul extern.
13. Cota de comision stabilită la paragraful IV,12 se poate modifica la cererea COMISIONARULUI şi cu acordul COMITENTULUI, dar nu mai mult de o dată pe an.
14. Să asigure pe cheltuiala sa asistenţa tehnică, service-ul şi, dacă este cazul, înlocuirea produselor exportate găsite neconforme în perioada de garanţie în condiţiile prevăzute în contractele externe.
15. Dacă este prevăzut în contractul extern, să trimită în străinătate specialişti cunoscători ai unei limbi de circulaţie internaţională pentru asigurarea asistenţei tehnice, service-ului şi/sau înlocuirii produselor defecte. COMITENTUL coordonează şi răspunde de activitatea acestor specialişti.
16. Să comunice COMISIONARULUI imposibilitatea executării obligaţiilor contractuale datorate unor cauze de forţă majoră în termen de 5 zile de la apariţia acestor cauze şi să transmită actele doveditoare în termen de 1O zile de la aceeaşi dată. COMISIONARUL va elabora documentaţia de notificare a partenerului extern conform prevederilor din contractul extern.
17. Să comunice COMISIONARULUI în termen util data exactă la care COMISIONARUL trebuie să asigure mijlocul de transport pe parcursul extern pentru livrările maritime, fluviale şi în camion. Pentru celelalte modalităţi de livrare, COMITENTUL trebuie să asigure mijlocul de transport pe parcursul extern pentru încadrarea în termenul de livrare contractual.
18. Să suporte comisioanele şi spezele bancare legate de încasarea de la extern şi plata către COMITENT a contravalorii mărfurilor exportate, iar dacă este cazul, cele legate de mărfurile comandate COMITENTULUI şi nelivrate la export din vina COMITENTULUI.
19. Să anunţe partenerul extern prin intermediul COMISIONARULUI, înainte de eventualele modificări constructive ale unor repere şi să transmită buletinele de modificări.
V. ALTE PREVEDERI
1. Drepturile de proprietate asupra bunurilor formând obiectul contractelor externe ca şi riscurile privind aceste bunuri trec de la COMITENT direct la partenerul extern, la data şi în condiţiile şi modalităţile prevăzute în contractele externe.
2. Corespondenţa cu partenerul extern se va purta de către COMISIONAR.
3. COMITENTUL acordă COMISIONARULUI dreptul exclusiv pentru exportul produselor sale către partenerii externi prezentaţi de COMISIONAR.
4. Pentru fiecare propunere concretă a COMISIONARULUI pentru exportul produselor COMITENTULUI pe o piaţă, COMITENTUL va informa COMISIONARUL asupra eventualelor sale exporturi sau negocieri directe sau prin intermediul unor terţi în vederea elaborării unei politici comerciale comune în interesul reciproc al părţilor pe piaţa respectivă.
5. Alte condiţii specifice nestipulate în prezentul contract vor fi menţionate în contractele externe sau/şi comenzile ferme transmise de COMISIONAR.
6. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării şi este valabil până la ............., după care valabilitatea lui se prelungeşte automat pe perioade de câte un an prin tacita reconducţie, dacă nici una din părţi nu-l denunţă cu cel puţin 90 de zile înainte de începerea următoarei perioade de un an.
7. Prezentul contract este valabil pe toată durata derulării contractelor externe încheiate în timpul de valabilitate a acestui contract.
8. Clauzele contractului pot fi modificate numai pe baza acordului comun scris al părţilor.
Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, fiecare fiind considerat original, câte unul pentru fiecare parte, pentru a fi semnat de reprezentanţii autorizaţi ai părţilor.

PENTRU COMISIONAR PENTRU COMITENT
.................... ....................
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL,
.................... ....................
CONTABIL SEF, DIRECTOR ECONOMIC,
.................... ....................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de intermediere.rtf29.56 KB2649în urmă cu 16 ore 20 minute
Contract de intermediere.doc98 KB4560în urmă cu 2 zile 37 minute
Your rating: None Average: 10 (3 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies