magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de inchiriere

Nr. .................. din ...........................

CONTRACT DE INCHIRIERE

Între ....................................................................................., cu sediul în ................................, str. .............................................................., nr. .............., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. .................................................., având cont de virament nr. ................................................... Banca .................................................................................................................................................. reprezentată prin dl/d-na .................................................. în funcţia de ............................................... şi dl/d-na ................................................... în funcţia de .................................., în calitate de proprietari ai imobilului care face obiectul prezentului contract de închiriere, iar cealaltă parte ............................................................, cu sediul în ............................................, str. ..............................................., nr. ..........., telefon ........................, înmatriculată la registrul Comerţului sub nr. ..............................................., având cont de virament ......................................, Banca ................................., cod fiscal ..........................., reprezentată prin dl/d-na ...................................................., în calitate de chiriaş – administrator, preia spre utilizare spaţiul în suprafaţă de ................ mp, situate în complexul ....................................................... cu destinaţia ...............................................................................................................................................................

ART.1 Durata contractului de închiriere este de .............................., cu începere de la ................................... Acest contract poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional şi numai cu renegocierea chiriei.

ART. 2 Chiria lunară convenită între părţi şi negociată este de ............................. sumă ce se va achita anticipat la începutul fiecărei luni în curs până la data de 10 ale lunii. La suma de mai sus se va adăuga TVA-ul aferent.

ART. 3 Pentru fiecare zi de întârziere a plăţii chiriei părţile de comun acord consimt să fie percepută o dobândă penalizatoare de 10 % concomitent cu anunţarea rezilierii contractului de închiriere şi evacuarea silită a chiriaşului.

ART. 4 Chiriaşul – administrator, respectiv ..................................... consimte să efectueze pe cheltuiala proprie toate lucrările de întreţinere şi amenajare interioară a spaţiului fără însă a face modificări la structura de rezistenţă. Orice modificare presupune acordul proprietarului de imobil şi avizul organelor de specialitate abilitate să dea aceste avize.

ART: 5 Chiriaşul – administrator, respectiv ......................................... consimte să plătească toate cheltuielile lunare cauzate cu consumul de energie electrică şi termică, apă, canal, şi gunoi, asigurând totodată buna întreţinere a spaţiului în condiţii igienico- sanitare şi a normelor NTS şi PSI prevăzute de legislaţia în vigoare.

ART. 6 În funcţie de evoluţia creşterii preţurilor, părţile consimt de comun acord ca valoarea chiriei să fie renegociată la începutul fiecărui trimestru, întocmindu-se în acest scop act adiţional la prezentul contract de închiriere semnat şi ştampilat de părţi.

ART. 7 ................................................................. în calitate de proprietar al imobilului, are dreptul de a verifica modul în care cealaltă parte, chiriaşul – administrator, utilizează spaţiile preluate în administraţie, căruia i se interzice cu desăvârşire schimbarea destinaţiei spaţiilor de mai sus, ori subînchirierea acestora către alte persoane fizice ori juridice.

ART. 8 În caz de neexecutare contractul se consideră desfiinţat de drept fără a fi necesară punerea în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă.

ART. 9 ....................................................................... prin reprezentanţii săi va suporta din chiria lunară încasată, plata cheltuielilor de amortizare a imobilului, taxa teren, impozit pe clădiri, şi ASIROM cheltuieli ce vor fi virate în termen Organizaţiilor Administraţiei Financiare Publice.

ART 10 Pentru nerespectarea totală sau parţială sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune-interese.

ART. 11 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de închiriere, se vor soluţiona pe cale amiabilă.
În cazul în care acest lucru este imposibil, litigiul va fi dedus spre soluţionare instanţelor de judecată.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract de închiriere în două exemplare, pentru fiecare parte câte un exemplar.

PROPRIETAR, CHIRIAŞ-ADMINISTRATOR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de inchiriere.rtf17.16 KB16885în urmă cu 1 zi 18 ore
Contract de inchiriere.doc73 KB28434în urmă cu 5 ore 5 minute
Your rating: None Average: 6.8 (46 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 8 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies