magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de inchiriere 5

CONTRACT DE INCHIRIERE

Incheiat între:

(1) ______ cu sediul în ______, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. ____, cod unic de înregistrare _____, cod fiscal ____, reprezentatã de _____, denumit în cele ce urmeazã LOCATOR

şi

(2) ______ cu sediul în ______, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. ____, cod unic de înregistrare _____, cod fiscal ____, reprezentatã de _____, denumit în cele ce urmeazã LOCATAR

1. Definiţii
Complex: complexul ____, amplasat în _____, prezentat în planul de amplasare din Anexa 1, având destinaţie comercialã;
Spaţiul în locaţie: spaţiul din complexul ____ care este închiriat de lacator locatarului conform termenelor şi condiţiilor din prezentul contract de închiriere;
Suprafaţa închiriatã: suprafaţa în metrii pãtraţi a spaţiului în locaţie;
Proces verbal de predare – primire: procesul –vebal încheiat între locator şi locatar la predarea, respectiv primirea spaţiului în locaţie;
Chiria: preţul pe care locatarul îl plãteşte locatorului în schimbul folosinţei spaţiului în locaţie

2. Titlul locatorului
Titlul locatorului este constituit din urmãtoarele documente:_______. Copiile acestor documente sunt anexate la prezentul contract constituind Anexa 2 care face parte integrantã din prezentul contract.

3. Obiectul contractului
Obiectul prezentului copntract îl constituie închirierea spaţiului în suprafaţã de ___ mp pentru ______ conform Anexei 3. Spaţiul în locaţie din complex are num¬ãrul ___. Supafaţa închiriatã, amplasarea generalã şi poziţia acesteia în complex sunt prezentate sub forma unei schiţe de amplasare în Anexa 4 care face parte integrantã din prezentul contract.

4. Durata contractului
Prezentul contact intrã în vigoare la data predãrii spaţiului în locaţie şi expirã la data _______.
Contractul de închiriere poate fi prelungit numai cu acordul expres al ambelor pãrţi. Prelungirea contractului va fi solicitatã de locatar cu cel puţin 30 zile înainte de expirarea sa.
Locatorul va notifica locatarul cu cel puţin 60 zile înainte de expirarea contractului refuzul sãu de a prelungi contractul de închiriere.
In cazul în care contractul de închiriere nu a fost prelungit, locatarul se angajeazã sã evacueze imediat spaţiul fãrã a mai fi nevoie de o hotãrâre judecãtoreascã. In caz contrar, locatarul va plãti ______mp peste chiria lunarã pe mp pentru fiecare zi în care a rãmas în spaţiu dupã expirarea prezentului contract.

5. Preţul contractului
Chiria lunarã este ___ USD pentru mp la care se adaugã TVA-ul aferent şi se va plãti în fiecare lunã în primele 5 zile ale lunii în curs pe baza unei facturi emise de locator la sfârşitul lunii anterioare. Chiria se va plãti în lei la cursul oficial al BNR din ziua plãţii. In cazul în care apar diferenţe în ceea ce priveşte cursul de schimb, locatorul va emite o facturã separatã pentru a acoperi diferenţa, pentru contabilitate.
Chiria lunarã se plãteşte în avans pentru luna urmãtoare. Locatarul va beneficia de o reducere a chiriei astfel:
- 25% din chiria lunarã dacã plãteşte in avans chiria pentru o perioadã de 7 luni;
- 15% din chiria lunarã dacã plãteşte in avans chiria pentru o perioadã de 4 luni;
- 10% din chiria lunarã dacã plãteşte in avans chiria pentru o perioadã de 3 luni;
- 5% din chiria lunarã dacã plãteşte in avans chiria pentru o perioadã de 2 luni.
Locatarul va plãti locatorului o cotã parte proporţionalã cu mãrimea spaţiului aflat în locaţie a locatarului din cote pentru supafaţa comunã(aşa cum este definitã la 7.2.4.). Plata acestor costuri se va face în termen de cinci zile de la emiterea facturii de cãtre locator.
La data semnãrii prezentului contract, locatarul va plãti o garanţie egalã cu chiria datoratã pe o perioadã de douã luni. Garanţia se va plãti în lei la cursul oficial al B.N.R. din ziua plãţii.
Chiria datoratã, precum şi toate celelalte costuri datorate de locatar cãtre locator, conform prezentului contract, se vor plãti în contul locatorului, indicat în scris locatarului.
Dacã se produce o întârziere la plata de cãtre locatar a chiriei, acesta va fi obligat sã plãteascã penalitãţi de ____ pe zi, calculate la suma datoratã în USD. Aceste penalitãţi se vor plãti în lei la cursul oficial al BNR din ziua plãţii. Locatorul va emite o facturã separatã pentru a acoperi diferenţa, pentru contabilitate.
Dacã se produce o întârziere la plata de cãtre locatar a costurilor pentru suprafeţele comune, acesta va fi obligat sã plãteascã penalitãţi de ____ pe zi.

6. Drepturile şi obligaţiile locatorului
6.1. Drepturile locatorului
6.1.1. Locatorul poate proceda la evacuarea administrativã imediatã a locatarului dacã locatarul nu respectã obligaţiile prevãzute prin prezentul contract.
6.1.2. In cazul evacuãrii administrative a locatarului, mãrfurile gãsite în spaţiu de locator vor putera fi preluate de acesta şi va avea drept de retenţie asupra lor pãnã la plata obligaţiilor calculate conform prevederilor prezentului contract.
6.1.3. Locatorul va aproba proiectul de amenajare a spaţiului în locaţie. Toate amenajãrile efectuate cu aprobarea locatorului trec în proprietatea sa, valoarea acestor amenajãri scãzându-se din chirie.

6.2. Obligaţiile locatorului
6.2.1. Locatorul are obligaţia de a preda locatarului spaţiul închiriat la termenul convenit de pãrţi. Predarea spaţiului închiriat se va face pe baza unui proces-verbal de predare, respectiv primire intocmit în dou¬ã exemplare, care dupã ce va fio semnat va face parte integrantã din prezentul contract – Anexa 5.
6.2.2. Locatorul va menţine imobilul în stare de a servi la întrebuinţarea pentru care a fost închiriat.____ Pe parcursul derulãrii contractului, locatorul este obligat: a) sã ia mãsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţ¬ã în exploatare şi de funcţionare a clãdirii pe toatã durata contractului; b) sã întreţinã în bune condiţii elementele structurii de rezistenţã a clãdirii, precum şi spaţiile comune din interiorul clãdirii; c) sã întreţinã în bune condiţii instalaţiile proprclãdirii; d) sã efectueze reparaţiile determinate de un caz de forţã majorã.
6.2.3. _____

7. Drepturile şi obligaţiile locatarului
7.1. Drepturile locatarului
7.1.1. Locatarul va realiza pe propria sa cheltuialã toate amenajãrile necesare în spaţiul în locaţie în mod corespunzãtor, cu aprobarea prealabilã a locatorului. Locatarul va prezenta un proiect de amenajãri care va fi aprobat de cãtre locator, iar la sfârşitul lucrãrilor de amenajare va prezenta locatorului cheltuielile efectuate cu amenajarea spaţiului în locaţie, inclusiv facturile aferente.
7.1.2. Toate amenajãrile efectuate de locatar cu aprobarea locatorului se vor scade din chirie.
7.1.3. Locatarul poate solicita instalarea unuei linii telefonice, de fax. Acestea se vor instala pe cheltuiala locatarului şi se vor scade din chirie.
7.1.4. Locatarul poate solicita montarea unui contoar pentru energia electricã, apã____. Acestea se vor instala pe cheltuiala locatarului şi se vor scade din chirie.

7.2. Obligaţiile locatarului
7.2.1. Locatarul are obligaţia de a primi spaţiul închiriat la termenul convenit de pãrţi. Predarea spaţiului închiriat se va face pe baza unui proces-verbal de predare, respectiv primire intocmit în dou¬ã exemplare, care dupã ce va fi semnat va face parte integrantã din prezentul contract – Anexa 5.
7.2.2. Locatarul are obligaţia sã foloseascã spaţiul în locaţie potrivit destinaţiei şi ca un bun proprietar.
7.2.3. Locatarul nu are dreptul de a schimba destinaţia spaţiului în locaţie fãrã acordul scris al locatorului.
7.2.4. Locatarul are obligaţia de a achita la termen toate obligaţiile prevãzute în prezentul contract.
7.2.5. Locatarul este obligat sã plãteascã cotele ce îi revin din cheltuielile sau obligaţiile financiare, care sunt legate de folosinţa comunã sau care nu pot fi înregistrate pe fiecare spaţiu în locaţie. Locatarul va plãti locatorului cota parte proprţionalã cu mãrimea spaţiului aflat în locaţie a locatarului din toate costurile care decurg pentru locator sau managementul efectuat pentru întreţinerea, repararea, înlocuirea, îmbunãtãţirile, exploatarea, conducerea, administrarea, pentru toate spaţiile din complex care sunt în responsabilitatea locatorului conform prezentului contract, denumite în continuare cote pentru supafaţa comunã, inclusiv şi fãrã a se limita la: costul total de exploatare, reparare curentã, iluminare, amenajãri spaţii verzi, întreţinere, vopsitorie, pazã, conducere, aer condiţionat, ventilaţie, încãlzire etc. ale complexului. Plata acestor costuri se va face în termen de cinci zile de la emiterea facturii de cãtre locator.
7.2.6. Locatarul trebuie sã respecte normele P.S.I. şi normele de protecţia muncii.
7.2.7. Locatarul este obligat sã respecte legislaţia în vigoare privind activitatea desfãşuratã şi rãspunde pebntru pagubekle ce decurg din nerespectarea acesteia: preţuri, instrucţiuni P.S.I., protecţia muncii, reguli generale de comerţ, calitate, garanţie, evidenţã contabilã etc.
7.2.8. Locatarul este obligat sã respecte programul de funcţionare al complexului.
7.2.9. Locatarul nu are dreptul de a subânchiria sapţiul în locatie.
7.2.10. Locatarul nu are dreptul de a cesiona prezentul contract de închiriere.
7.2.11. Locatarul are obligaţia de a nu întârzia mai mult de 30 de zile la plata chiriei. In cazul în care locatarul depãşesţe acest termen, contractul se reziliazã de drept şi locatarul va fi evacuat din spaţiul în locaţie, fãrã ca acesta sã fie pus în întârziere şi fãrã a mai fi nevooie de hotãrâre judecãtoreascã, prevederile de la punctele 6.1.1. şi 6.1.2. fiind aplicabile.

8. Alte clauze
Locatorul asigurã locatarului parcare pe bazã de abonament lunar. Contractul de închiriere pentru parcare va constitui anexa la prezentul contract.

9. Legea aplicabilă: Prezentul contract este supus legii române şi se completează cu dispoziţiile imperative ale acesteia.

7. Nulităţi: În cazul în care o clauzã din prezentul contract este declaratã nulã, aceasta va fi înlaturatã şi nu va afecta celelate clauze ale contractului. Pãrţile convin ca, o datã cu înlãturarea clauzei nule, aceasta să fie înlocuitã de cãtre pãrţi cu o altã clauzã, conformã cu spiritul prezentului contract.

8. Litigii: Părţile convin ca litigiile nãscute din interpretarea sau executarea prezentului contract să fie supuse instanţelor judecătoreşti competente. Limba oficială a contractului este limba română.

9. Notificări: Orice notificãri între părţi privind prezentul contract se vor face prin fax, scrisoare recomandatã cu confirmare de primire la sediul sau domiciliul pãrţii, menţionat în introducerea contractului, predarea sa prepuşilor cu semnãtur= de primire sau numãr de înregistrare.

10. Incetarea contractului:
Prezentul contract înceteazã în urmatoarele cazuri:
a) expirarea termenului;
b) denunţarea unilateralã din iniţiativa locatarului cu un preaviz de cel puţin 30 de zile, fãrã a mai fi nevoie de hotãrâre judecãtoreascã. Dacã intenţia de reziliere din partea locatarului va interveni în termen de __ luni de la data semnãrii contractului, acesta va fi obligat la plata de daune interese in echivalentul a ___ chirii;
c) din iniţiativa locatorului, fãrã preaviz şi fãrã a mai fi nevoie de hotãrâre judecãtoreascã, datoritã: nerespectãrii de cãtre locatar a clauzelor privind protecţia muncii şi P.S.I.; întârzierea plãţilor de cãtre locatar cu mai mult de 30 de zile; subânchirierea spaţiului în locaţie, cesiunea în tot sau în parte a prezentului contract de închiriere; interzicerea desfãşurãrii activitãţii în spaţiul în locaţie de anumite prevederi legale.

In aczul rezilierii contractului, locatorul va putea lua discreţionar şi pe cheltuiala locatarului mãsura eliberãrii spaţiului şi depozitarea bunurilor locatarului într-un loc decis de cãtre proprietar. Aceastã mãsurã poate fi luatã numai numai dupã notificarea prealabilã a locatarului cu cel puţin 3 zile înainte de evacuare. Dupã expirarea acestu termen, în cazul nesoluţionãrii amiabile a diferendului, locatorul va putea lua mãsura evacuãrii chiar în absenţa locatarului, putând folosi atât prepuşii sãi, cât şi alte persoane şi autoritãţi. Locatorul nu poate fi ţinut rãspunzãtor pentru nici un prejudiciu ce ar putea rezulta din evacuarea spaţiului în locaţie, aşa cum aeste prevãzutã în prezentul contract.

Prezentul contract a fost întocmit astãzi, ____, în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

L O C T O R

L O C A T A R

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de inchiriere 5.rtf35.25 KB4084în urmă cu 23 ore 25 minute
Contract de inchiriere 5.doc95.5 KB4973în urmă cu 2 zile 13 ore
Your rating: None Average: 9 (6 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 6 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies