magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de gaj

CONTRACT DE GAJ

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
S.C. .............................. cu sediul în ............................ telefon ................. fax ....................... înmatriculată în Registrul Comerţului ...................... sub nr. ........................... având cont curent nr. ...................... la Banca ..................... şi codul fiscal nr. ....................... prin reprezentanţii legali ........................ în calitate de CREDITOR GAJIST şi
S.C. .................................. cu sediul în ....................... telefon ................... fax ............... înmatriculată în Registrul Comerţului ............... sub nr. .................. având cont curent nr. ..................... la Banca ......................... şi codul fiscal nr. .................... prin reprezentanţi legali ............................ în calitate de DEBITOR GAJIST au convenit prezentul contract, cu următoarele clauze:
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Debitorul dă în gaj creditorului următoarele bunuri mobile proprietatea sa ...................................... în valoare de ................... menţionate în borderoul anexă, semnate de părţi şi atestate sub aspectul cantităţii şi calităţii de expertul ........................ luate în primire de creditor la data încheierii contractului.
Creanţa garantată de către debitor este în sumă de .................. lei şi o dobândă de ......% anual, din momentul scadenţei banii primiţi de creditor, cu titlu de ................. avans, preţ pentru mărfurile ce urmează a fi predate creditorului gajist .................... la data de .................. potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. .................... încheiat între părţi la data de .............................
Art. 3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CREDITORULUI
a) Creditorul gajist se obligă să asigure depozitarea, conservarea şi păstrarea în deplină siguranţă a bunurilor primite în gaj de la debitor în depozitul situat în ........................... şi răspunde de degradarea, dispariţia sau distrugerea lor din culpa sa până la concurenţa valorii acestora, stabilită de comun acord sau prin expert, cu excepţia cazului fortuit sau forţei majore, înainte ca obligaţia să devină exigibilă.
b) Creditorului îi este interzis să folosească bunurile primite în gaj de la debitor.
c) Creditorul se obligă să restituie bunurile primite cu titlu de gaj la data când debitorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare a mărfurilor prevăzute în contract sau de plată a datoriei cu dobânda comercială de .......% pe an din creanţa pentru care s-a constituit gajul.
d) În caz de neexecutare integrală a creanţei garantate până la data de .... ............... creditorul va putea cere Judecătoriei ................... încuviinţarea vânzării bunurilor gajate prin licitaţie publică, coordonată de executorul judecătoresc, urmând ca din preţul obţinut să fie plătit cu preferinţă, înaintea altor creditori ai debitorului, cu îndeplinirea formalităţilor legale.
Art. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DEBITORULUI
a) Debitorul se obligă să restituie creditorului suma primită cu titlu de avans preţ mărfuri, cu dobânda stabilită în cazul în care în termenul contractual nu a livrat creditorului mărfurile prevăzute în contract.
b) Debitorul garantează că bunurile aduse în gaj sunt proprietatea sa, conform înscrisului ........................., nu sunt afectate de nici o sarcină sau privilegiu în favoarea vreunei persoane fizice sau juridice şi se află în depozitul creditorului din .......................... (localitatea, str. nr. ...)
c) Cheltuielile efectuate cu asigurarea, depozitarea conservarea şi paza bunurilor date în gaj sunt în sarcina debitorului. În cazul dispariţiei, degradării sau distrugerii bunurilor, despăgubirile din asigurări revin creditorului, dacă nu şi-a îndeplinit obligaţia de livrarea mărfurilor, debitorul cesionând dreptul de despăgubire ce-i revine din asigurare.
d) Debitorul răspunde pentru viciile ascunse ale bunurilor date în gaj creditorului.
e) Debitorul se obligă să nu facă nici un act care ar putea fi interpretat ca act de înstrăinare a bunului gajat până la completa lichidare a creditorului.
Art. 5. DISPOZIŢII FINALE
Creditorul acceptă gajul bunurilor prevăzute în anexă pentru garantarea creditului acordat.
Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional însuşit şi semnat de ambele părţi.
Prezentul contract a fost redactat în 3 exemplare, câte un exemplar a fost luat de fiecare parte, iar un exemplar va fi depus prin grija creditorului la Judecătoria ............... pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate.

CREDITOR GAJIST,
DEBITOR GAJIST,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de gaj.rtf15.7 KB1729în urmă cu 24 săptămâni 3 zile
Contract de gaj.doc72 KB1737în urmă cu 1 an 18 săptămâni
Your rating: None Average: 9 (3 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies