magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de gaj comercial

CONTRACT DE GAJ

Încheiat astăzi ................
la ....................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ............................., str. ..................................... nr. ....................., bloc ............., scara ............., etaj ..........., apartament .........., judeţ/sector ................................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ........................................., sub nr. .......................... din ................................., cod fiscal nr. ................................ din ............................., având contul nr. .............................., deschis la ......................, reprezentată de .............................................., cu funcţia de ........................................., în calitate de creditor gajist, pe de o parte, şi
1.2. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ..............................., str. .................................. nr. ......................., bloc ............., scara ............., etaj ..........., apartament .........., judeţ/sector ................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului .........................................., sub nr. .......................... din ................................., cod fiscal nr. ................................ din ............................., având contul nr. .............................., deschis la .........................., reprezentată de .........................................., cu funcţia de ........................................., în calitate de debitor gajist, pe de altă parte,
sau
1.2. Asociaţia/Fundaţia ........................................................................................................................, cu sediul în (localitatea) ...................................................., str. ................................ nr. .............., bloc ..........., scara .........., etaj .........., apartament .........., sector/judeţ ......................................, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ................. din ........................ a Tribunalului ..............................., codul fiscal nr. .............................. din ........................, având contul nr. ................., deschis la ......................., reprezentată de ................................................, cu funcţia de .................................., în calitate de debitor gajist, pe de altă parte,
sau
1.2. Întreprinderea/Asociaţia ................................................................................................................, cu sediul în (localitatea) ................................................, str. ....................................... nr. ..........., bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judeţ ........................., posesoarea autorizaţiei nr. ...................... din .................., eliberată de Primăria ........................., codul fiscal nr. .......................... din ........................., având contul nr. ............., deschis la ............................ reprezentată de ............, cu funcţia de ................., în calitate de debitor gajist, pe de altă parte,
sau
1.2. D ........................................................., domiciliat în ...................................................................., str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ................, născut la data de (ziua, luna, anul) ............ în (localitatea) ..................... sector/judeţ .............................., fiul lui ..................................... şi al .........................................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ........ nr. ...................., eliberat de ...................... cod numeric personal ......................................., în calitate de debitor gajist, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de gaj, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Debitorul gajist garantează creanţa de ......................, cu o dobândă de .............. % pe ............... din momentul scadenţei, sumă primită cu titlu de ............................................................... pentru .......................................................... potrivit cu ...................................... încheiat între părţi.
2.2. Garanţia constă în bunurile care se dau în gaj de către debitorul gajist şi s-au luat în primire de creditorul gajist pe baza procesului-verbal-anexă, semnat de părţi, care face parte integrantă din prezentul contract.
2.3. Bunurile depuse în gaj sunt atestate cantitativ sau calitativ de expertul ............................., posesor al carnetului de expert nr. ........................ din ........................................ eliberat de ............................. .
2.4. Bunurile menţionate în procesul-verbal anexat sunt proprietatea debitorului gajist.
2.5. Bunurile predate-primite ca gaj vor fi păstrate în deplină siguranţă de creditorul gajist în ............................... acesta neavând nici un drept de dispoziţie asupra lor.
2.6. a) În caz de neplată, până la scadenţă, adică până la data de ......................... integral, a creditului garantat acordat de creditorul gajist, acesta poate cere instanţei judecătoreşti încuviinţarea vânzării bunurilor gajate urmând ca din preţul obţinut să se acopere datoria.
b) Părţile au convenit ca, în acest caz, vânzarea să fie coordonată de executorul judecătoresc, publicându-se anunţuri publicitare în 3 ziare de circulaţie, cu termen de aşteptare a virtuali-lor cumpărători ................... zile libere de la data apariţiei anunţurilor, după care bunurile gajate vor fi vândute celui care a oferit preţul cel mai mare la licitaţie.
III. FORŢA MAJORĂ
3.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
3.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de .................... (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
3.3. Dacă în termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
IV. LITIGII
4.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
V. CLAUZE FINALE
5.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
5.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
5.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
5.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de .............. exemplare, din care ......................... astăzi ........................., data semnării lui.

CREDITOR GAJIST
.....................................

DEBITOR GAJIST
.........................................

_______________
*) Se autentifică de notarul public şi se transcrie în registrul de publicitate mobiliară a judecătoriei competente, în termen de 5 zile de la semnare.

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de gaj comercial.rtf16.58 KB1245în urmă cu 2 zile 18 ore
Contract de gaj comercial.doc87 KB1211în urmă cu 1 zi 50 minute
No votes yet

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies