magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de gaj 2

CONTRACT DE GAJ

Încheiat astăzi ...............
la ...................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ........................................................................., domiciliat în ...................................................., str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ........................, născut la data de (ziua, luna, anul) ................................................. în (localitatea) ................................. sector/judeţ ............................, fiul lui .................................. şi al ..........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ........... nr. ....................... eliberat de ......................., cod numeric personal ....................................., în calitate de creditor gajist, pe de o parte, şi
1.2. D .........................................................................., domiciliat în ...................................................., str. .................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ......................., născut la data de (ziua, luna, anul) ................................................... în (localitatea) ............................... sector/judeţ .........................., fiul lui ...................................... şi al ..........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ........ nr. .......................... eliberat de ................., cod numeric personal ......................, în calitate de debitor gajist, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de gaj, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Creanţa care se garantează de către debitorul gajist constă în suma de ........................... lei şi o dobândă de ................... % pe an, sumă ce reprezintă împrumutul obţinut de la creditorul gajist, conform contractului de împrumut nr. .................. din data de ....................... .
2.2. Bunurile ce se dau în gaj creditorului gajist sunt cele menţionate în anexa semnată de părţi, ce constituie parte integrantă din prezentul contract, în valoare de ................................ lei şi care sunt proprietatea debitorului gajist.
2.3. Bunurile vor fi păstrate în deplină siguranţă fără ca creditorul gajist să aibă dreptul de a le folosi sau de a dispune de ele.
2.4. În caz de neplată a împrumutului şi a dobânzilor aferente până la data de ..............................., creditorul gajist va putea cere judecătoriei ..................................... încuviinţarea prin ordonanţă a vânzării la licitaţie a bunurilor, urmând ca din preţul obţinut să fie acoperită datoria.
2.5. Părţile au stabilit ca vânzarea, care va fi coordonată de executorul judecătoresc, să se facă după darea anunţului publicitar în trei ziare de largă circulaţie, cu termen de aşteptare a virtualilor cumpărători - 5 zile lucrătoare de la apariţia anunţului, după care bunurile se vor vinde celui care a oferit preţul cel mai mare.
III. LITIGII
3.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
4.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
4.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective, nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
4.4. Redactat şi editat/dactilografiat în ..................... exemplare la ....................... .
S-au eliberat ..................... exemplare.

DEBITOR GAJIST
.................................

CREDITOR GAJIST
...................................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de gaj 2.rtf10.76 KB1206în urmă cu 16 ore 2 minute
Contract de gaj 2.doc78 KB1076în urmă cu 3 zile 20 ore
No votes yet

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies