magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de donatie teren cu declarant de superficie

CONTRACT DE DONAŢIE

Încheiat astăzi .............
la .................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ............................................................................, domiciliat în ................................................., str. ....................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj ......., apartament ......., sector/judeţ .............................., născut la data de (ziua, luna, anul) ............................................ în (localitatea) .............................. sector/judeţ ..................................., fiul lui ............................... şi al ............................................, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ........................ nr. ........................., eliberat de ................., cod numeric personal ..........................................., şi
1.1. D ............................................................................, domiciliat în .................................................., str. ......................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj ....., apartament ......., sector/judeţ .............................., născut la data de (ziua, luna, anul) ............................................ în (localitatea) .............................. sector/judeţ .................................., fiul lui ................................ şi al ............................................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ....................... nr. ........................, eliberat de ..................., cod numeric personal ............................................., în calitate de donatori, pe de o parte, şi
1.2. D ..........................................................................., domiciliat în .................................................., str. .................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj ........., apartament ......., sector/judeţ .............................., născut la data de (ziua, luna, anul) ........................................... în (localitatea) ............................ sector/judeţ ................................, fiul lui ................................... şi al ............................................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ....................... nr. ........................., eliberat de ....................., cod numeric personal .........................................., în calitate de donatar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de donaţie, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. a) Noi, donatorii cu domiciliul în ............................................. judeţul/sectorul ............................, soţi, având un copil, ........................................................ îi donăm acestuia terenul în suprafaţă de ............ mp situat în ............................................. judeţul/sectorul ....................................., str. ............................................................... nr. ................. .
b) Noi, donatorii, am dobândit terenul împreună cu construcţia aflată pe acesta, în timpul căsătoriei, prin cumpărarea de la .............................................. în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul ........................... din .................. de .................., transcris sub nr. .............. din ................. la Judecătoria ............................ . Acesta, la rândul său, a dobândit imobilul prin moştenire de la părinţii săi .........................................................., tatăl decedat la data de .............................., iar mama decedată la data de ............................, potrivit certificatului de moştenitor nr. .............................. din .......................................... eliberat de ............................................. sub nr. ......................... din ........................ .
La rândul lor, aceştia au dobândit terenul, prin cumpărare, în baza contractului de vânzare- cumpărare autentificat sub nr. ....................... din ..................... de ............................. şi transmis sub nr. .................................... de Judecătoria ............................................ .
c) Declarăm că terenul ce se donează este liber de orice sarcini şi urmări de orice natură, nu a fost scos din circuitul civil prin trecere în proprietate publică, fiind în mod legal şi continuu, în proprietatea şi posesia noastră, de la data dobândirii şi până în prezent. Noi donatorii garantăm pe donatar împotriva oricărei evicţiuni, potrivit prevederilor art. 828 Cod civil.
d) Taxele şi impozitele către stat, de orice natură, asupra terenului sunt achitate la zi, de noi, donatorii, potrivit certificatului nr. ....................... din .......................... eliberat de Administraţia Financiară ..................................., iar de azi, data autentificării prezentului contract, trec asupra donatarului, care suportă taxele şi onorariul notarului public, pentru autentificarea prezentului contract.
e) Evaluăm donaţia la suma de ................................................................... (în cifre şi litere), exclusiv în scopul stabilirii taxei de timbru.
f) Transmiterea proprietăţii asupra terenului se face astăzi, data autentificării prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalităţi.
g) Noi, donatorii, am luat cunoştinţă de dispoziţiile legale cu privire la rezerva succesorală a descendenţilor.
2.2. a) Eu donatarul, declar că primesc donaţia făcută de .............................................................. privind terenul în suprafaţă de .................... mp, menţionat mai sus, în condiţiile prevăzute de prezentul contract, cu al cărui conţinut mă declar întru totul de acord.
b) Am luat cunoştinţă de situaţia juridică şi de fapt a terenului ca fiind cea descrisă mai sus de donatori şi că îi scutesc pe aceştia de cercetarea registrelor de publicitate imobiliară, înţelegând să-l dobândesc, în aceste condiţii şi pe riscul meu, ceea ce nu-i exonerează pe donatori de răspunderea pentru evicţiune.
c) Eu ...................................................................................................... consimt să constitui în favoarea soţilor ........................................................................................, proprietari ai construcţiei existente, un drept real de superficie, pe durata existenţei acesteia, pe terenul în suprafaţă de (în cifre şi litere) ............... mp situată pe latura de nord a întregului teren în suprafaţă de .................., situat în ..................... judeţul/sectorul ......................... şi o servitute de trecere la calea publică ............................................... în condiţiile art. 616 Cod civil, pe întreaga lungime a construcţiei şi pe o lăţime de ......................................... ml.
d) Constituirea dreptului real de superficie şi a dreptului de servitute se face cu titlu gratuit.
2.3. Noi, soţii .......................................................... acceptăm constituirea de către ............................. în favoarea noastră, a dreptului real de superficie şi a unei servituţi de trecere la calea publică asupra terenului de mai sus.
2.4. Noi, părţile, convenim ca în cazul înstrăinării construcţiei, proprietarii acesteia să acorde un drept de preemţiune proprietarului terenului.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Noi, părţile, declarăm, potrivit art. ........................ din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, că vom îndeplini formalităţile necesare pentru efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară.
3.2. Prezentul contract a fost redactat într-un număr de ............................................. exemplare la Biroul Notarului Public ................................................................ .
3.3. S-au eliberat părţilor .................. exemplare, un exemplar păstrându-se în arhiva biroului notarial.

DONATORI

DONATAR

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de donatie teren cu declarant de superficie.rtf10.35 KB1097în urmă cu 5 zile 15 ore
Contract de donatie teren cu declarant de superficie.doc80 KB1187în urmă cu 2 zile 21 ore
Your rating: None Average: 8 (2 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies