magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de donatie apartament cu uzufruc viager

CONTRACT DE DONAŢIE

Încheiat astăzi ..............
la ..................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D .............................................................................., domiciliat în .............................................., str. .......................................... nr. ........., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ..., sector/judeţ .................................., născut la data de (ziua, luna, anul) ...................................... în (localitatea) ..........................., sector/judeţ .................................., fiul lui ................................ şi al ..............................................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ................... nr. ....................., eliberat de ............................., cod numeric personal ....................................., în calitate de donator, pe de o parte, şi
1.2. D ............................................................................, domiciliat în ................................................, str. ........................................ nr. ..........., bloc ........, scara .........., etaj .........., apartament ......, sector/judeţ ........................., născut la data de (ziua, luna, anul) ............................................... în (localitatea) ..............., sector/judeţ ..................................., fiul lui ........................................... şi al ..............................................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ................... nr. ......................, eliberat de .............................., cod numeric personal .................................., în calitate de donatar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de donaţie, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. a) Eu donatorul, donez donatarului apartamentul nr. ............. din blocul ........., scara ........, etajul ..........., situat în localitatea ........................................, sectorul/judeţul ..................................., compus din ........................ camere şi dependinţe, precum şi dreptul de coproprietate în cotă indiviză de ...... % din părţile şi dependinţele comune ale imobilului, care prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţa tuturor proprietarilor.
b) O dată cu apartamentul se transmite donatarului şi dreptul de folosinţă asupra terenului aferent locuinţei în suprafaţă de ........ mp, adică cota indiviză de ....... % atribuit pentru toată durata existenţei construcţiei.
c) Eu, donatorul, îmi rezerv dreptul de uzufruct viager asupra apartamentului descris mai sus.
d) Acest apartament a intrat în proprietatea mea astfel: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ .......................................................................................................................................... .
e) Apartamentul care se donează este liber de orice sarcini şi urmări de orice natură, nu a fost scos din circuitul civil prin trecere în proprietate publică, fiind în mod legal şi continuu în proprietatea şi posesia mea, de la data dobândirii şi până în prezent. Eu, donatorul, garantez pe donatar împotriva oricărei evicţiuni, potrivit art. 828 Cod civil.
f) Impozitele şi taxele aferente apartamentului, care face obiectul prezentului contract, sunt achitate la zi de către donator, aşa cum rezultă din certificatul nr. ..................... din .................. eliberat de ................., urmând ca de astăzi, data autentificării să treacă în sarcina donatarului, care suportă plata taxelor şi onorariul notarului public, pentru autentificarea prezentului contract.
g) Transmiterea proprietăţii asupra apartamentului se face astăzi, data autentificării contractului, fără îndeplinirea altei formalităţi, donatarul urmând a dobândi şi posesia apartamentului la data decesului donatorului.
2.2. Evaluăm prezenta donaţie la ......................... lei, exclusiv cu scopul stabilirii taxei de timbru.
2.3. a) Eu donatarul, primesc cu recunoştinţă donaţia făcută de .................................... având ca obiect apartamentul descris mai sus, proprietatea sa, şi sunt întru totul de acord cu prezentul înscris.
b) Cunosc situaţia juridică şi de fapt a apartamentului, ca fiind cea descrisă mai sus de către donator şi declar că îl scutesc pe acesta de cercetarea registrelor de publicitate imobiliară şi că înţeleg să-l dobândesc în aceste condiţii şi pe riscul meu ceea ce nu îl exonerează pe donator de răspunderea pentru evicţiune.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Noi, părţile, potrivit prevederilor art. ................ din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, declarăm că vom îndeplini formalităţile necesare pentru efectuarea operaţiunii de publicitate imobiliară.
3.2. Prezentul contract a fost redactat într-un număr de .......................................... exemplare, la Biroul Notarului Public ............................................... .
3.3. S-au eliberat părţilor ................ exemplare, un exemplar păstrându-se în arhiva biroului notarial.

DONATOR

DONATAR

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de donatie apartament cu uzufruct viager.rtf7.04 KB1212în urmă cu 4 zile 22 ore
Contract de donatie apartament cu uzufruct viager.doc74 KB1193în urmă cu 17 ore 33 minute
No votes yet

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 2 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies