magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de distributie

CONTRACT DE DISTRIBUŢIE

Între:
1. S.C. ................ S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ..., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerţului .............., cod fiscal ........., tel./fax ........., reprezentată prin .............................. având funcţia de director general, în calitate de PRODUCĂTOR
şi
2. S.C. ................ S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ..., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerţului .............., cod fiscal ........., tel./fax ........., reprezentată prin .............................. având funcţia de director general, în calitate de DISTRIBUITOR
a intervenit următorul contract de distribuţie:
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract constă în promovarea în scopul vânzării licenţei de folosire a programului de contabilitate, precum şi asistenţa tehnică şi suportul tehnic al acestuia pe teritoriul DISTRIBUITORULUI.
Prin teritoriu se înţelege zona ..................
Prin clienţi se înţeleg persoanele fizice sau juridice, din teritoriul DISTRIBUITORULUI.
Asistenţa tehnică constă în ajutorul acordat clientului de către DISTRIBUITOR în instalarea şi folosirea programului de contabilitate şi se face la sediul clientului.
Suportul tehnic constă în ajutorul acordat clientului de către DISTRIBUITOR în folosirea programului de contabilitate şi se poate face de la sediul acestuia.
Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI
Acest contract se încheie pe o perioadă de 1 (un) an. În cazul în care după scurgerea acestui termen, nu se încheie o nouă convenţie ori nu se denunţă unilateral prezentul contract, aceasta se va considera reînnoită şi deci va continua să producă efecte pe o nouă perioadă de 1 (un) an.
Art. 3. REMUNERAŢIA ŞI MODALITATEA DE PLATĂ
Remuneraţia reprezentând comisionul cuvenit DISTRIBUITORULUI pentru activitatea sa se va stabili conform Anexei ce constituie parte integrantă din prezentul contract şi este calculată în funcţie de valoarea licenţelor şi abonamentelor pentru actualizare vândute de PRODUCĂTOR clienţilor găsiţi de DISTRIBUITOR în urma activităţii sale de promovare a programului de contabilitate.
Plata onorariului prestatorului se va face prin ordin de plată, în contul bancar stipulat în contract. La cererea DISTRIBUITORULUI sumele reprezentând comisioanele se pot cumula.
Plata remuneraţiei DISTRIBUITORULUI se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea confirmării plăţii clientului în contul PRODUCĂTORULUI.
Art. 4. Obligaţiile părţilor:
DISTRIBUITORUL se obligă:
a) să nu încheie alte contracte similare şi să nu accepte reprezentarea altor producători de produse similare în vederea promovării acestora;
b) să nu desfăşoare alte activităţi decât cele stipulate în prezentul contract în numele PRODUCĂTORULUI sau pentru acesta;
c) să promoveze programului de contabilitate, în scopul încheierii de contracte de vânzare a licenţei de utilizare a acestui program de către PRODUCĂTOR cu potenţialii clienţi;
d) să nu dezvăluie date secrete privind activitatea sau rezultatele activităţii PRODUCĂTORULUI, către o terţă persoană fizică sau juridică. Prin dată secretă se înţelege orice informaţie de natură tehnică, care rezidă din construcţia şi realizarea programului şi care nu a fost făcută publică de către PRODUCĂTOR.
e) să nu comunice sau să nu răspândească în public afirmaţii asupra PRODUCĂTORULUI sau activităţii acestuia, menite să inducă în eroare şi să-i creeze o situaţie defavorabilă în avantajul unei alte persoane fizice sau juridice;
PRODUCĂTORUL se obligă:
a) să furnizeze DISTRIBUITORULUI dotarea tehnică şi materialele necesare desfăşurării activităţii acestuia (CD cu versiunea demonstrativă a programului, manual de utilizare şi materiale promoţionale);
b) să-şi achite obligaţiile financiare faţă de DISTRIBUITOR, conform anexei, în termen de 5 zile de la primirea confirmării plăţii clientului.
Art. 5. În cazul în care din activitatea de promovare a programului, de către DISTRIBUITOR, PRODUCĂTORUL nu încheie în interval de o săptămână, cel puţin un contract de vânzare a licenţei programului cu clienţi din teritoriul delimitat prin prezentul contract, comisionul acestuia se va reduce cu ....%.
Art. 6. Modificarea ulterioară a clauzelor stipulate în prezentul contract este admisă numai cu acordul ambelor părţi şi se va realiza prin act adiţional.
Art. 7. Prezentul contract va înceta prin:
- acordul scris al părţilor;
- denunţarea unilaterală a uneia dintre părţi, cu un preaviz de 15 zile lucrătoare.
Art. 8. Prezentul contract conţine două pagini (împreună cu anexa) şi s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRODUCĂTOR,
DISTRIBUITOR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de distributie.rtf14.27 KB2422în urmă cu 11 săptămâni 6 zile
Contract de distributie.doc79.5 KB3454în urmă cu 45 săptămâni 1 zi
Your rating: None Average: 8.3 (3 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies