magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de depozit in docuri si antrepozitie

CONTRACT DE DEPOZIT ÎN DOCURI ŞI ANTREPOZITE

Încheiat astăzi ..................
la ......................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ............................., str. .................................... nr. ......................, bloc ..............., scara ..............., etaj ............, apartament ..........., judeţ/sector .........................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ............................................., sub nr. ...................... din ......................................, cod fiscal nr. ............................... din ........................., având contul nr. .........................., deschis la ............................., reprezentată de ............................................ cu funcţia de ........................................., în calitate de deponent, pe de o parte, şi
sau
1.1. Întreprinderea/Asociaţia ................................................................................................................, cu sediul în (localitatea) ..............................................., str. ......................................... nr. .........., bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judeţ ........................., posesoarea autorizaţiei nr. ................... din .................., eliberată de Primăria ............................, codul fiscal nr. ............................... din ..............................., având contul nr. .................................., deschis la ..............................., reprezentată de ................................., cu funcţia de ..............................., în calitate de deponent, pe de o parte, şi
1.2. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ......................................, str. ........................................ nr. ........., bloc ..............., scara .............., etaj ..........., apartament .........., judeţ/sector ............................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ......................................., sub nr. ........................... din ....................................., cod fiscal nr. ........................ din ................................, având contul nr. .........................., deschis la ..........................., reprezentată de ............................................. cu funcţia de ........................................., în calitate de depozitar, pe de altă parte,
sau
1.2. Întreprinderea/Asociaţia ................................................................................................................, cu sediul în (localitatea) ................................................., str. .................................... nr. ............, bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judeţ ........................, posesoarea autorizaţiei nr. ................... din .................., eliberată de Primăria ..........................., codul fiscal nr. ....................................... din .........................., având contul nr. ..............................., deschis la .................................., reprezentată de ................................, cu funcţia de ............................, în calitate de depozitar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de depozit, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Deponentul încredinţează depozitarului bunurile specificate în anexă, care face parte integrantă din prezentul contract. Toate bunurile din anexă au fost descrise şi estimate conform actului ............................................. pus la dispoziţie de deponent, din care un exemplar a fost lăsat depozitarului.
2.2. Depozitarul asigură păstrarea bunurilor în depozitul (proprietate/concesiune/deţinut cu chirie etc.) situat în ................................ str. ................................... nr. ........., sectorul/judeţul ...................... .
2.3. Predarea-primirea bunurilor se va face la data de ............................ pe bază de proces-verbal, care va face parte integrantă din prezentul contract. În procesul-verbal se vor menţiona: denumirea şi caracteristicile bunurilor; cantitatea, calitatea şi modalităţile de ambalare a lor; preţul unitar şi valoarea bunurilor; alte menţiuni (dacă bunurile sunt perisabile sau neperisabile, termenul de garanţie sau durata de păstrare şi data ambalării etc.) .
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata depozitului este de ............. cu începere de la data de .............. şi până la data de ............... .
3.2. Durata depozitului este obligatorie pentru depozitar şi facultativă pentru deponent, care îşi poate retrage bunurile, la cerere, cu un preaviz de .......................... zile.
IV. PREŢUL ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
4.1. Preţul depozitării este de ............................... lei pe ..................... şi va fi indexat lunar/trimestrial/ semestrial etc. în raport de ....................................., aceasta urmând a face obiectul actului (actelor) adiţional, separat, încheiat între părţi.
4.2. Plata preţului depozitării se va face astfel: ....................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .
4.3. Neplata preţului depozitării la termenul convenit îl autorizează pe depozitar să calculeze şi să perceapă penalităţi de întârziere de ........................ % pe ....................., calculate la valoarea preţului depozitării, să rezilieze contractul şi să ceară depozitarului să-şi ridice bunurile.
4.4. Preţul depozitării rămâne definitiv şi irevocabil plătit depozitarului chiar în cazul în care restituirea bunurilor se face înainte de împlinirea termenului convenit pentru depozitare.
4.5. În caz de restituire a bunurilor, în cursul unei eventuale prelungiri tacite a duratei contractului, depozitarul nu va putea fi obligat să le restituie decât în schimbul preţului convenit, în caz contrar, bunurile rămânând la depozitar drept amanet, până la data efectuării plăţii şi se va îngriji de păstrarea lor.
4.6. Dacă, în termen de două luni de la data scadenţei, deponentul nu plăteşte suma cuvenită depozitarului, acesta are dreptul să ceară scoaterea la vânzare a bunurilor, conform prevederilor Codului civil.
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1. Deponentul se obligă:
a) să plătească la termenul convenit preţul depozitării;
b) să ridice bunurile la termen sau oricând, la cererea sa, după preaviz;
c) să elibereze spaţiile de depozitare la termenul stabilit prin contract sau în termen de ................... după plata preţului, dacă este în întârziere de plată.
VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
•nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. ........., din prezentul contract;
•este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
•cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
•îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
•în termen de ........ zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.
6.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ......... zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
6.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.
6.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ............................................................................. nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.
VII. FORŢA MAJORĂ
7.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
7.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ..................... (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
7.3. Dacă în termen de .......................... (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
VIII. NOTIFICĂRI
8.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
8.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
8.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
8.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
IX. LITIGII
9.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
X. CLAUZE FINALE
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
10.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
10.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
10.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de .............. exemplare, din care ..................... astăzi ........................., data semnării lui.

DEPONENT,

DEPOZITAR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de depozit in docuri si antrepozite.rtf14.77 KB1179în urmă cu 4 ore 9 minute
Contract de depozit in docuri si antrepozite.doc87 KB975în urmă cu 5 zile 3 minute
No votes yet

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies