magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de depozit bancar

CONTRACT DE DEPOZIT

Încheiat astăzi ..................
la ......................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ......................, str. .......................................... nr. ......................., bloc ................, scara ................, etaj ............., apartament ........., judeţ/sector ........................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului .........................................., sub nr. ........................ din .................................., cod fiscal nr. .......................... din ................................., având contul nr. ............................. deschis la ................................, reprezentată de ...................................... cu funcţia de .........................................., în calitate de deponent, pe de o parte, şi
sau
1.1. Asociaţia/Fundaţia ........................................................................................................................, cu sediul în (localitatea) ...................................................., str. .................................. nr. ............, bloc ............, scara ..........., etaj ............, apartament ..........., sector/judeţ ................................., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. .............................................. din ...................................... a Tribunalului .........................., codul fiscal nr. ............................... din ......................, având contul nr. .................... deschis la .................................., reprezentată de ................................, cu funcţia de ......................., în calitate de deponent, pe de o parte, şi
sau
1.1. Întreprinderea/Asociaţia ................................................................................................................, cu sediul în (localitatea ................................................., str. ....................................... nr. ........., bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judeţ ........................., posesoarea autorizaţiei nr. ................... din ................... eliberată de Primăria ............................, codul fiscal nr. ....................................... din ............................., având contul nr. ............................, deschis la ............................. reprezentată de ....................., cu funcţia de ........................., în calitate de deponent, pe de o parte, şi
sau
1.1. D ......................................................, domiciliat în ........................................................................, str. ............................ nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ..............., sector/judeţ ..........................., născut la data de (ziua, luna, anul) ............................................... în (localitatea) ............................, sector/judeţ ........................, fiul lui ........................................... şi al ........................, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ............ nr. ......................... eliberat de ........................................, cod numeric personal .................................., în calitate de deponent, pe de o parte, şi
1.2. Banca .................................................. sucursala/filiala/agenţia ................................................... cu sediul în ..................... str. ................................. nr. ........., sectorul/judeţul ............................, reprezentată prin ................................ având funcţia de ...................... şi .................................... având funcţia de .......................... în calitate de depozitar, pe de altă parte,
au convenit să încheie următorul contract de depozit bancar, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Constituirea unui depozit în valoare de (în cifre şi litere) .................................. lei/altă monedă.
2.2. Suma de mai sus se va înregistra în contul de depozit deschis de depozitar (bancă), pe numele deponentului, prin depunere în numerar/ordin de plată, din contul său indicat mai sus, în termen de ........................ de la încheierea şi semnarea prezentului contract.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Depozitul se constituie pe termen de ............................... începând de la data încheierii şi semnării prezentului contract.
IV. PREŢUL ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
4.1. La depozitul constituit, potrivit prevederilor prezentului contract, se va acorda de către depozitar (bancă) o dobândă de .................... % pe an.
4.2. Dobânda poate fi diminuată sau majorată de la data hotărâtă de Consiliul de administraţie al băncii, în raport de fluctuaţia pieţei financiar-bancare şi va fi adusă la cunoştinţa deponentului prin afişare la sediul acesteia/prin presa de largă difuzare.
sau
4.2. Dobânda stabilită de bancă la data constituirii depozitului rămâne neschimbată până la terme-nul pentru care s-a constituit depozitul.
4.3. a) În cazul desfiinţării depozitului înainte de expirarea termenului pentru care acesta a fost constituit, se acordă dobânda la vedere practicată de bancă în acel moment.
b) În situaţia prevăzută la lit. a), banca este îndreptăţită să recupereze din contul de disponibilităţi, precum şi din valoarea iniţială a depozitului, după caz, diferenţa de dobândă calculată în plus.
4.4. Dobânda se plăteşte de către bancă lunar/la expirarea termenului pentru care s-a constituit depozitul.
sau
4.4. Dobânda lunară neîncasată pentru depozitul constituit potrivit prevederilor prezentului contract se păstrează într-un cont de disponibilităţi separat, care este la dispoziţia titularului şi la care se acordă dobânda la vedere practicată de bancă.
sau
4.4. Dobânda - se calculează lunar şi se capitalizează.
4.5. În cazul în care, la expirarea termenului, deponentul nu a solicitat desfiinţarea depozitului şi nici nu s-a încheiat un act adiţional de prorogare a termenului sau un nou contract de depozit, suma care face obiectul prezentului contract se consideră un nou depozit, pe acelaşi termen şi în aceleaşi condiţii cu cel iniţial, a cărui sumă va fi egală cu:
a) depozitul sus-menţionat - cu plata lunară a dobânzilor;
b) depozitul sus-menţionat - la care se adaugă dobânda aferentă - cu plata dobânzii la expirare.
V. LITIGII:
5.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
5.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa ..........................................................................................................................................................
VI. CLAUZE FINALE
6.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
6.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
6.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
6.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de .............. exemplare, din care ........................... astăzi ........................., data semnării lui.

DEPONENT

DEPOZITAR

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de depozit bancar.rtf10.44 KB1376în urmă cu 2 zile 10 ore
Contract de depozit bancar.doc80 KB1649în urmă cu 1 zi 6 ore
Your rating: None Average: 10 (2 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies