magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de depozit 2

CONTRACT DE DEPOZIT

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE
Societatea Comerciala ......................... cu sediul in ............ telefon ............... fax ............. inmatriculata in Registrul Comertului ........................ sub nr. .................. avand cont curent nr. ............... deschis la Banca ..................... si codul fiscal nr. .................. reprezentata prin ................ in calitate de DEPOZITAR si
Societatea Comerciala ........................ cu sediul in ............. telefon .................. fax ................. inmatriculata in Registrul Comertului ...................... sub nr. ................... avand cont curent nr. ................ deschis la Banca ............. si codul fiscal nr. .................... reprezentata prin.................... in calitate de DEPONENT au convenit incheierea prezentului contract de depozit, cu urmatoarele clauze:
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Deponentul incredinteaza depozitarului pentru depozitare in depozitul proprietatea sa (conform certificatului de proprietate nr. ...............) situat la adresa ............................ urmatoarele marfuri preambalate si neperisabile ..................................... ................ (denumirea marfurilor cu date de identificare) in valoare de ................................
Bunurile sunt incredintate si luate in primire de depozitar pe baza de proces-verbal (in care se va consemna denumirea bunurilor si caracteristicile marfurilor, unitatea de masura, originea, cantitatea, greutatea, calitatea, ambalajul, preturile, mentiunea cu privire la neperisabilitate sau perisabilitate si alte mentiuni necesare), care se va anexa la prezentul contract.
Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
Durata depozitarii este de ................................ cu incepere de la incheierea contractului ................... pana la data de ..............
Art. 4. PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA
Pretul depozitarii este de ............................ lei lunar, indexabil in functie de rata medie lunara a inflatiei. Indexarea va face obiectul unui act aditional separat, semnat si stampilat de ambele parti.
Plata pretului depozitarii se va face lunar la data de ......... ale lunii respective.
Plata pretului depozitarii se va face cu dispozitie de plata, din contul deponentului nr. ........................ deschis la Banca ................. in contul depozitarului nr. ...................... deschis la Banca ........................
Neplata pretului la termenul fixat autoriza pe depozitar sa perceapa penalitati de intarziere de .......% pe zi de intarziere, calculate la valoarea pretului depozitarii si sa ceara rezilierea contractului.
Art. 5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DEPOZITARULUI
1. Se obliga sa asigure pastrarea, intretinerea si paza bunurilor incredintate, ca un comerciant prudent si diligent.
2. Sa nu foloseasca bunurile depozitate in scop personal.
3. Sa nu instraineze bunurile ce fac obiectul depozitului.
4. Sa asigure si sa garanteze secretul depozitului.
5. Sa restituie bunurile depozitate la cererea deponentului sau la expirarea contractului in starea in care au fost preluate; restituirea se va face direct din depozit, cheltuielile de ridicare, descarcare, manipulare, transport, expediere, fiind in sarcina deponentului.
6. Are dreptul de restituire a bunurilor pana la achitarea de catre deponent a sumei datorat pentru depozitare.
Art. 6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DEPONENTULUI
1. Se obliga sa asigure la o societate de asigurare bunurile predate in depozit;
2. Sa suporte despagubirea depozitarului in cazul in care bunurile depozitate au provocat degradari imobilului depozitarului;
3. Sa suporte cheltuielile cu depozitarea, conservarea, intretinerea si paza bunurilor depozitate;
4. Sa-i plateasca depozitarului lunar la termenul fixat suma de ............ reprezentand remuneratia cuvenita pentru depozitul incredintat;
5. Are dreptul sa solicite oricand restituirea bunurilor in starea in care le-a predat depozitarului, in caz contrar, are dreptul la despagubiri;
6. Sa ridice bunurile la expirarea termenului prezentului contract pe cheltuiala sa (transportul, ridicarea, incarcarea, descarcarea, manifestarea, expedierea fiind in sarcina sa);
7. Sa elibereze depozitul in termenul prevazut in contract si sa elibereze chitanta pentru bunurile primite.
Art. 7. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Pentru nerespectarea totala sau partiala ori executarea defectuoasa a clauzelor contractului, partea vinovata se obliga sa plateasca daune-interese. Depozitarul raspunde de orice deteriorare sau pierdere a bunurilor, inclusiv de incendiu, furt sau alte asemenea cauze, cu exceptia cazului de forta majora.
FORTA MAJORA exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii, cu conditia notificarii scrise prealabile in termen de 3 zile de la aparitia cazului de forta majora si in baza certificatului eliberat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Art. 8. LITIGII
In caz de litigii, partile vor incerca solutionarea pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, se vor adresa instantei judecatoresti competente.

Redactat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

DEPONENT,
DEPOZITAR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de depozit 2.rtf18.94 KB1459în urmă cu 7 ore 10 minute
Contract de depozit 2.doc73.5 KB1510în urmă cu 1 zi 11 ore
Your rating: None Average: 10 (1 vote)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 9 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies