magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de credit

CONTRACT DE CREDIT NR. ...........
ÎNCHEIAT ASTĂZI............

Între Banca ......... societate pe acţiuni, Sucursala ....... Filiala .......
În baza împuternicirii date prin Decizia Consiliului de Administraţie al ............. Bucureşti, denumită în prezentul contract banca, reprezentată prin ..........., în calitate de director şi .........., în calitate de contabil şef, pe de o parte şi ............, număr de ordine în Registrul Comercial ........, numită în prezentul contract împrumutat, reprezentată prin ............, în calitate de director şi .............., în calitate de contabil şef, a intervenit în prezentul contract.

1. Banca acordă împrumutatului un credit în sumă de ......... lei, pe termen de cu o perioadă de graţie de ..... luni, care începe de la data de ..........
Se menţionează că perceperea comisioanelor şi dobânzilor începe la momentul acordării şi respectiv utilizării creditelor. În perioada de graţie nu se rambursează credite, dar se percep dobânzi la creditele utilizate.

2. Creditul se va utiliza pentru: .......................................

3. Creditul aprobat se acordă astfel:
- integral, la data de .............
- eşalonat, la datele şi în sumele menţionate în graficul anexă la prezentul contract;
În contract se include una din aceste trei modalităţi de acordare, în funcţie de rezultatul negocierii şi natura creditului.

4. Creditul se acordă cu o dobândă de ........ pe an, calculată şi vărsată lunar.
Pe parcursul utilizării şi rambursării creditului, banca va indexa dobânda în funcţie de evoluţia inflaţiei şi a costului resurselor; dobânda indexată se va aplica de către bancă la soldul creditului existent la data indexării dobânzii.

5. Rambursarea creditului se va face conform graficului anexat, care urmează a se definitiva după acordarea integrală a creditului. Prima rată se va rambursa la expirarea perioadei de graţie, iar ultima rată la data de ............
Nerambursarea ratelor de credit la termenele stabilite prin grafic, atrage după sine trecerea acestora la restanţe şi plata de către împrumutat a unei dobânzi majorate cu 5 puncte pe an.
Creditul poate fi rambursat de către împrumutat şi înainte de scadenţă, în întregime sau parţial, numai cu acceptul băncii.
Banca este îndreptăţită să recupereze de la împrumutat eventualele influenţe nefavorabile generate de rambursarea în devans a creditului.

6. Pentru neutilizarea creditului la datele şi în sumele stabilite prin contract, banca calculează şi împrumutatul plăteşte un comision asupra sumei neutilizate din credit, pe perioada de la data stabilită pentru utilizare şi până la utilizarea efectivă a creditului.
Comisionul de neutilizare va fi de 1,5 pe an şi se calculează de către bancă la data utilizării efective a creditului.
Comisionul de neutilizare se plăteşte de către împrumutat în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării băncii asupra comisionului datorat.

7. Împrumutatul se obligă:
a) să folosească creditul primit numai în scopul pentru care a fost solicitat şi acordat în condiţiile stabilite în contract;
b) să restituie băncii creditul primit şi să plătească dobânda şi comisioanele bancare, la termenele şi sumele stabilite în graficul anexat la contract;
c) să respecte prevederile normelor tehnice ale băncii şi să reflecte corect şi la zi în evidenţele sale contabile toate operaţiunile legate de acordarea şi rambursarea creditului;
d) să menţioneze pe documentele de plată poziţia unde se găseşte cheltuiala, precum şi sursa din care se efectuează plata (surse proprii, credit) în cazul creditelor pentru investiţii.

8. Împrumutatul se obligă să garanteze creditul primit cu (se vor menţiona numai garanţiile aferente creditului respectiv);
a) bunuri mobile, mijloace circulante diverse individualizate prin elementele de la punctul de mai jos, asupra cărora se constituie gaj în favoarea băncii.
Bunurile vor fi asigurate la societăţile de asigurare.
b) materii, materiale şi alte bunuri cumpărate din credite asupra cărora se constituie ipotecă sau gaj în favoarea băncii. Bunurile vor fi asigurate la societăţile de asigurare.
c) cesionarea în favoarea băncii până la concurenţa creditului acordat, a drepturilor băneşti ce se cuvin împrumutatului pentru bunurile asigurate la societăţile de asigurare pe baza asigurării prin efectul legii şi facultative, bunurile ce au fost nominalizate în prezentul contract.
d) garanţii bancare emise de bănci sau instituţii financiare şi de credit din ţară şi străinătate, titluri de valoare, obiecte din metale preţioase.
e) sume de bani în depozit în cont de bancă;
În contract se vor înscrie numai garanţiile efective, stabilite de comun acord cu solicitantul. Sumele rămase în depozit până la rambursarea integrală a creditului.
Banca preia în custodie în depozitul propriu al clientului următoarele bunuri mobiliare: ......... ........... .............. ............. .............., pentru care beneficiarul plăteşte o taxă de custodie de ........... lei lunar.
f) cesionarea în favoarea băncii a drepturilor băneşti pe care beneficiarul de credit le are de primit de la un agent economic cu care a încheiat un contract de livrare, respectiv de executare de lucrări.
g) Imobilul situat în ........... compus din: ....................... evaluat de ............... la suma de ........... în proprietatea conform actului nr. ........ căruia se constituie ipoteca în favoarea băncii.
Imobilul este asigurat la societăţile de asigurare prin
h) Alte imobile ca: ................. vor fi evidenţiate prin elemente de la pct. ....

9. Prezentul contract intră în vigoare după înscrierea garanţiilor nominalizate la punctul a) la Notarul public şi la Primărie, după caz, precum şi înregistrarea la societăţile de asigurare a cesiunii drepturilor de despăgubire pentru bunurile ipotecate şi gajate în favoarea băncii.
Împrumutatul are obligaţia reînnoirii anuale a asigurărilor la societăţile de asigurare pentru bunurile cu care vine în garanţia creditului.

10. Banca are dreptul să verifice respectarea condiţiilor în care se acordă creditul, existenţa permanentă şi integritatea garanţiilor creditului pe toată perioada derulării sale până la rambursarea completă a acestuia. În acest scop, împrumutatul se obligă să pună la dispoziţia băncii toate documentele solicitate (buget de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi etc.) precum şi orice alte documente oficiale privind garanţiile, bunurile realizate sau cumpărate din credit;
Cele care privesc activitatea desfăşurată;
Nerespectarea de către împrumutat a acestor obligaţii atrage după sine dreptul băncii de a trece la retragerea creditului înainte de scadenţă.

11. Banca poate anula sau reduce cuantumul creditului aprobat în cazuri justificate, determinate de furnizarea de către împrumutat a unor date nereale după expirarea unui termen de preaviz de minim 5 zile dat în scris.
Banca poate întrerupe imediat, fără preaviz, utilizarea creditului aprobat în cazul în care împrumutatul a încălcat regulile privind disciplina creditului sau în cazul în care situaţia economică şi financiară a acestuia este compromisă.

12. Neplata ratelor şi dobânzilor aferente la creditul acordat, precum şi nerespectarea vreuneia din clauzele prevăzute în acest contract, dau dreptul băncii să treacă la retragerea imediată a creditului şi dobânzilor datorate din contul de disponibilităţi al împrumutatului, iar când acest lucru nu este posibil, se va trece la recuperarea creditului prin executarea silită.

13. Banca nu preia riscul politic sau calamităţile naturale şi nu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de împrumutat.

14. Prezentul contract are valoarea de înscris autentic şi constituie titlu executoriu.

15. Relaţiile reciproce dintre părţile contractante nereglementate de textul de mai sus, sunt supuse regulilor generale de creditare, precum şi celorlalte norme ale băncii, existente la data prezentului contract.

16. Alte clauze:
Litigiile de orice fel dintre părţile contractante vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti şi de drept comun.

17. Acest contract a fost încheiat în număr de ....... exemplare, din care ....... exemplare rămân la bancă şi ........ exemplare la împrumutat.

18. La dobânzile datorate şi neachitate în termen pentru perioada de întârziere, se va percepe o dobândă penalizatoare de 25% pe an, calculată asupra cuantumului acestor dobânzi.

Anexele nr. ........ fac parte integrantă din contract
Banca
Domnul ............ în calitate de director
Domnul ............ în calitate de contabil şef
Domnul ............ în calitate de consilier juridic

Împrumutatul
Domnul ............ în calitate de director
Domnul ............ în calitate de contabil şef
Domnul ............ în calitate de consilier juridic

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de credit.rtf20.46 KB2050în urmă cu 3 zile 33 minute
Contract de credit.doc91 KB2893în urmă cu 3 zile 7 ore
Your rating: None Average: 9.7 (3 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 9 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies