magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de credit ipotecar

CONTRACT DE CREDIT IPOTECAR

Între
Banca ..................., cu sediul în ..................., str. .........., nr. ..., bl. ...., sc. .... ap. ...., sector ......, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., având codul fiscal nr. .......... şi contul nr. ........... deschis la ............, reprezentată prin dl. ......... în calitate de Director şi ..................... în calitate de contabil denumită în prezentul contract CREDITOR,
şi
Dl./D-na. ........................ în calitate de DEBITOR, domiciliat în ......................., str. ..........., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/judeţ ..............................., identificat cu B.I. seria ..... nr. ..........., eliberat de ............ la data de ............ .
Art. 1. CREDITORUL acordă DEBITORULUI un credit în sumă de ......... lei, pe termen de ............, care începe de la data de ..........
Se menţionează că perceperea comisioanelor şi dobânzilor începe la momentul acordării şi respectiv utilizării creditelor.
Art. 2. Creditul se va utiliza pentru: ....................................
Art. 3. Creditul aprobat se acordă integral, la data de ...................
Art. 4. Creditul se acordă cu o dobândă de ............ pe an, calculată şi vărsată lunar.
Art. 5. Rambursarea creditului se va face conform graficului anexat, data scadentă fiind ................ .
Creditul poate fi rambursat de către DEBITOR şi înainte de scadenţă, în întregime sau parţial, numai cu acceptul băncii.
CREDITORUL este îndreptăţit să recupereze de la DEBITOR eventualele influenţe nefavorabile generate de rambursarea în devans a creditului.
Art. 6. Împrumutatul se obligă:
a) să folosească creditul primit numai în scopul pentru care a fost solicitat şi acordat în condiţiile stabilite în contract;
b) să restituie băncii creditul primit şi să plătească dobânda şi comisioanele bancare, la termenele şi sumele stabilite în graficul anexat la contract;
c) să respecte prevederile normelor tehnice ale băncii;
d) să garanteze îndeplinirea obligaţiilor de plată prin constituirea unei ipoteci asupra imobilului situat în ..................., str. ................., nr. ............ Imobilul asupra căruia se constituie ipoteca, va fi asigurat de către DEBITOR la o societate de asigurare agreată de CREDITOR. Garanţia este anexată la prezentul contract.
Art. 7. Prezentul contract intră în vigoare după înscrierea garanţiei nominalizate mai sus la Notarul public şi la Primărie, după caz, precum şi înregistrarea la societatea de asigurare a cesiunii drepturilor de despăgubire pentru bunul ipotecat în favoarea CREDITORULUI.
DEBITORUL are obligaţia reînnoirii anuale a asigurărilor la societatea de asigurare pentru bunul cu care vine în garanţia creditului.
Art. 8. CREDITORUL are dreptul să verifice respectarea condiţiilor în care se acordă creditul, existenţa permanentă şi integritatea garanţiilor creditului pe toată perioada derulării sale până la rambursarea completă a acestuia. În acest scop, DEBITORUL se obligă să pună la dispoziţia băncii toate documentele solicitate (documente oficiale privind garanţiile, bunul cumpărat din credit).
Art. 9. Neplata ratelor şi dobânzilor aferente la creditul acordat, precum şi nerespectarea vreuneia din clauzele prevăzute în acest contract, dau dreptul CREDITORULUI să treacă la recuperarea creditului prin executarea silită.
Art. 10. Banca nu preia riscul politic sau calamităţile naturale şi nu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de împrumutat.
Art. 11. Prezentul contract are valoarea de înscris autentic şi constituie titlu executoriu.
Art. 12. Relaţiile reciproce dintre părţile contractante nereglementate de textul de mai sus, sunt supuse regulilor generale de creditare, precum şi celorlalte norme ale băncii, existente la data prezentului contract.
Art. 13. Litigii
Litigiile de orice fel dintre părţile contractante vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti şi de drept comun.
Art. 14. Acest contract a fost încheiat în număr de ....... exemplare, din care ....... exemplare rămân la CREDITOR şi ........ exemplare la DEBITOR.
Art. 15. La dobânzile datorate şi neachitate în termen pentru perioada de întârziere, se va percepe o dobândă penalizatoare de 25% pe an, calculată asupra cuantumului acestor dobânzi.

Anexele nr. ........ fac parte integrantă din contract

DEBITOR,
CREDITOR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de credit ipotecar.rtf14.04 KB1458în urmă cu 1 săptămână 2 zile
Contract de credit ipotecar.doc78.5 KB1329în urmă cu 2 zile 52 minute
No votes yet

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 6 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies