magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de consignatie 4

CONTRACT DE CONSIGNATIE

Incheiat astazi ....................
la ........................................

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. .................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) .........................., str. .................................. nr. ..........................., bloc .............., scara ................, etaj ............., apartament ........, judet/sector .................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului .........................................., sub nr. ........................ din ................................., cod fiscal nr. .............................. din ........................................, avand contul nr. .............................................., deschis la ................................................, reprezentata de ..............................., cu functia de ....................., in calitate de consignatar, pe de o parte, si
1.2. Asociatia/Fundatia ........................................................................................................................, cu sediul in (localitatea) ..................................................., str. ............................... nr. ..............., bloc ..........., scara .........., etaj .........., apartament .........., sector/judet ......................................, inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. .............................................. din ..................................., a Tribunalului ............................., codul fiscal nr. .............................. din ...................., avand contul nr. ...................... deschis la ..................................., reprezentata de ......................................., cu functia de ........................, in calitate de consignant, pe de alta parte,
sau
1.2. D ............................................................................., domiciliat in ................................................., str. .................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judet .............................., nascut la data de (ziua, luna, anul) ............................................ in (localitatea) .......................... sector/judet ............................, fiul lui .......................................... si al ............................., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ........... nr. ......................, eliberat de ......................, cod numeric personal ......................................................, in calitate de consignant, pe de alta parte,
au convenit sa incheie prezentul contract de consignatie, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il constituie vanzarea bunurilor incredintate de consignant consignatarului, mentionate mai jos/in lista anexa care face parte integranta din prezentul contract, astfel:

Nr.
crt. Denumirea
bunurilor U/M Pretul
cuvenit
consignantului Valoarea
totala Comisionul
cuvenit
consignatarului Suma
cuvenita
consignantului

2.2. Bunurile sus-mentionate/din lista anexa sunt ale consignantului, si poate dispune de ele pana in ziua vanzarii lor.
2.3. Consignantul poate oricand relua si ridica toate sau o parte din bunurile incredintate consignatarului, fara nici un fel de preaviz, dar cu obligatia platii comisionului convenit.
III. TERMENUL CONTRACTULUI
3.1. Durata contractului este de .............................................. si incepe sa curga de la data semnarii lui.
3.2. Durata contractului se poate prelungi cu acordul partilor, dat in scris, in josul sau pe spatele acestuia.
IV. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Consignatarul achita consignantului suma ce i se cuvine, pe masura vanzarii bunurilor prevazute in prezentul contract/lista anexa, retinand direct comisionul ce i se cuvine1).
4.2. a) Consignatarul poate efectua vanzari pe credit2) in urmatoarele conditii: ............................... .............................................................................................................................................. .
b) Plata sumelor incasate din rate se va face in urmatoarele conditii: ...................................... .............................................................................................................................................. .
c) Creantele rezultate din vanzarea pe credit a bunurilor date in consignatie, creanta pentru pretul datorat apartine consignantului3) .
4.3. Consignatarul achita consignantului sumele care i se cuvin, pe baza de chitanta semnata de ambele parti, aceasta constituind dovada achitarii si, respectiv, incasarii acestora.
V. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. Consignatarul se obliga:
a) sa ia toate masurile unui bun comerciant pentru conservarea, in stare buna, a lucrurilor ce i-au fost incredintate, raspunzand de orice lipsa, pierdere sau deteriorare a lor provenita din culpa sa, a agentilor ori prepusilor sai;
b) sa asigure bunurile ce i s-au incredintat la o societate de asigurare acceptata si de consignant si sa plateasca, cu regularitate, primele de asigurare4);
c) sa pastreze marfurile primite in ambalajele lor originale si sa conserve intacte, etichetele, marcile si orice alte semne exterioare, astfel cum se afla aplicate pe bunuri, in vederea identificarii lor;
d) sa depoziteze si sa inmagazineze bunurile incredintate in 5) ................................................ ............................................................................................................................................... fiindu-i interzis sa le mute ori sa le depoziteze sau sa le inmagazineze in alte locuri6);
e) sa permita consignantului sa verifice si/sau sa inventarieze, oricand, marfurile incredintate in consignatie;
f) sa comunice in scris, viciile aparente sau ascunse ale bunurilor incredintate, in caz contrar considerandu-se ca bunurile au fost primite de consignatar in stare buna7);
g) sa suporte toate cheltuielile de conservare si de desfacere a bunurilor primite in consignatie de la consignant;
h) sa nu vanda sau sa nu instraineze bunurile ce i-au fost incredintate in consignatie decat in conditiile prevazute in contract;
i) sa sisteze, de indata ce consignantul i-a interzis, in scris, vanzarile pe credit catre anumite firme sau persoane anume determinate; prin derogare de la prevederile cap. IV pct. 4.2. lit. a), b) si c);
j) sa tina evidenta contabila a tuturor operatiunilor referitoare la bunurile incredintate in consignatie astfel incat controlul si verificarea lor sa se poata efectua in mod corespunzator, la prima cerere a consignantului8);
k) sa-l instiinteze pe consignant, la termenele prevazute in contract, de toate vanzarile facute de el din bunurile ce i s-au incredintat in consignatie9);
l) sa achite consignantului, la termenele prevazute in contract, pretul tuturor bunurilor vandute cu numerar si toate sumele rezultate din incasarea creantelor provenite din vanzarea acelor bunuri, precum si cambiile si garantiile primite de la cumparator10).
5.2. Consignantul se obliga:
a) sa predea consignatarului bunurile prevazute de prezentul contract, la termenele si in conditiile stabilite in cadrul acestuia;
b) sa ridice bunurile nevandute in termen de ............................ de la data incheierii termenului prevazut de prezentul contract. In cazul in care consignatarul nu se prezinta sa ridice bunurile in acest termen, contractul se prelungeste, de drept, cu ................ zile, sub rezerva reducerii pretului de vanzare cu ....... % fata de cel initial.
VI. GARANTII
6.1. Consignatarul se obliga sa predea consignantului cambii sau orice alte garantii pentru asigurarea valorii bunurilor incredintate si a exercitarii indeplinirii indatoririlor contractuale fara ca prin aceasta sa se schimbe caracterele si efectele prezentului contract.
6.2. In caz de ridicare a bunurilor incredintate, consignantul poate pastra cambiile si celelalte garantii ce i-au fost incredintate pentru asigurarea platii pretului bunurilor ce se va constata ca au fost vandute sau lipsesc, a sumelor incasate si neremise de consignatar, precum si a daunelor cauzate.
VII. RASPUNDERI
7.1. In afara de pedepsele si sanctiunile prevazute de lege pentru neexecutarea totala sau partiala ori pentru executarea defectuoasa a clauzelor contractuale, partea in culpa este obligata sa plateasca daune-interese astfel: .................................................................................................. .................................................................................................................................................... .
7.2. Amanarile si tolerantele acordate consignatarului de catre consignant pentru predarea sumelor sau a valorilor ori pentru restituirea bunurilor, precum si primirea de cambii sau alte garantii de catre consignant nu inlatura pedepsele sau sanctiunile prevazute de lege.
7.3. a) In cazul in care, la expirarea termenului de ridicare a bunurilor, consignantul nu le ridica pe cele ramase nevandute, este obligat la plata, pentru fiecare zi de intarziere, a unei penalitati de ..... % pe ......, consignatarul avand dreptul de a retine bunurile in contul creantei.
b) Daca creanta ajunge egala cu pretul bunurilor, acestea devin proprietatea consignatarului.
VIII. FORTA MAJORA
8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ................... (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de ........................ (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
IX. NOTIFICARI
9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
9.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
X. LITIGII
10.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
10.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.
XI. CLAUZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
11.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
11.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de .............. exemplare, din care ..................... astazi ........................., data semnarii lui.

CONSIGNATAR

CONSIGNANT

NOTE:
1. In cazul in care in contract nu s-a prevazut retributia sau beneficiul consignatarului, acesta, potrivit prevederilor legii, are dreptul la suprapreturile obtinute din vanzari, adica la diferenta dintre preturile efectiv realizate din vanzarile efectuate si preturile prevazute in contractul de consignatie sau in notele, facturile si dispozitiile consignantului. Daca nici prin contract si nici prin notele, facturile sau dispozitiile consignantului nu s-a prevazut nici un pret, iar vanzarea se face de consignatar la pretul curent, acesta se poate adresa instantei judecatoresti pentru fixarea retributiei sale. De asemenea, consignatarul nu poate exercita fata de consignant nici un drept de retentie atat asupra bunurilor incredintate cat si asupra sumelor sau valorilor rezultate din vanzarea lor. In caz de faliment al consignatarului, consignantul poate revendica bunurile incredintate sau pretul neachitat, in bani sau alte valori.
2. Introducerea acestei clauze tine de vointa partilor contractante si de conventia dintre ele.
3. Fata de debitori si terti, consignatarul poate efectua, in mod valabil, orice acte asupra creantei si in special va putea primi plata, urmari incasarea ei si lua orice masuri de asigurare. De asemenea, potrivit prevederilor legii, la prima cerere a consignantului, consignatarul este obligat sa notifice debitorului originea si natura creantei. Din momentul comunicarii acestei notificari, consignatarul nu va mai putea face nici un act valabil cu privire la creanta respectiva, acest drept apartinand numai consignantului. Inainte de notificare sau in caz de refuz din partea consignatarului de a notifica, consignantul poate popri oricand sumele datorate in mainile debitorilor, fara dare de cautiune. In lipsa unei stipulatiuni contrare, consignatarul raspunde solidar fata de consignant de plata la termen a pretului marfurilor vandute de el pe credit.
4. Asigurarea se face pentru o valoare cel putin egala cu pretul bunurilor prevazut in contract, astfel incat toate riscurile sa fie acoperite incepand din momentul expedierii lor de catre consignant. In caz de neasigurare sau de anulare a asigurarii ca urmare a neplatii la termen a primelor, consignatarul se considera de drept in culpa si raspunde de lipsurile produse prin forta majora sau caz fortuit. De asemenea, legea prevede ca asigurarile contractate de consignatar cu privire la bunurile predate in consignatie se considera de plin drept ca fiind incheiate in favoarea consignantului, cu conditia ca acesta sa notifice asiguratorului existenta consignatiei, inainte de plata despagubirilor.
5. Locurile de depozitare si adresa lor.
6. Clauza se introduce in text, daca partile au convenit astfel. In orice caz, consignatarul poate sa pastreze bunurile numai in spatii a caror folosinta o detine pe baza de documente, cu data certa sau vizate de Administratia Financiara, fiind obligat a face cunoscute, de indata, consignantului, locul de depozitare a marfurilor si orice mutare a acestora.
7. Potrivit prevederilor legii, comunicarea existentei viciilor aparente se face in termen de doua zile, ori de cate ori nu este necesar un timp mai indelungat, datorita conditiilor in care se afla bunurile trimise. Comunicarea viciilor ascunse se face in termen de doua zile de la descoperirea lor. O data expirate aceste termene, consignatarul nu mai este in drept sa invoce exonerarea sa de raspundere pe temeiul acestor vicii.
8. Prin contract se poate stipula obligatia potrivit careia consignatarul va tine unul sau mai multe registre speciale pentru inregistrarea operatiunilor referitoare la bunurile incredintate in consignatie. Registrele speciale pentru operatiunile de consignatie vizate de tribunal se tin potrivit normelor Codului comercial.
9. In instiintare trebuie sa se arate, in mod precis, bunurile vandute in numerar si cele vandute pe credit, indicandu-se pentru acest din urma mod de vanzare, numele si adresa fiecarui debitor, suma datorata, termenul de plata, precum cambiile si garantiile primite. In cazul in care in contract nu se prevede o asemenea clauza, consignatarul are obligatia sa-l instiinteze pe consignant cu privire la vanzari, cel mai tarziu la sfarsitul fiecarei saptamani, pentru toate operatiunile efectuate in cursul acesteia. In cazul in care contractul nu prevede termenele remiterii sumelor, cambiilor si garantiilor, consignatarul este obligat de lege sa le predea consignantului, cel mai tarziu la sfarsitul fiecarei saptamani. Pana la remiterea lor, consignatarul nu poate face nici un act de dispozitie asupra sumelor de bani sau a valorilor rezultate din vanzarea bunurilor detinute in consignatie, fiind simplu depozitar al lor.

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de consignatie 4.rtf37.62 KB1980în urmă cu 4 zile 19 ore
Contract de consignatie 4.doc101.5 KB1986în urmă cu 1 an 9 săptămâni
Your rating: None Average: 9.5 (2 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 3 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies