magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de consignatie 3

CONTRACT DE CONSIGNATIE

Incheiat astazi …………………..
La …………………………………

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ……………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L.,
cu sediul social in …………………. , str. …………………. Nr. ……….. ,
bloc …….. , scara …….. , etaj …….. , apartament …… , judet/sector
………….. , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………….
Sub nr. ………………. Din …………….. , cod fiscal nr. ………………
Din ………………… , avand contul nr. …………………… , deschis la
………………………. , reprezentata de …………………… , cu functia
de ………………… , in calitate de consignator, pe de o parte, si
I.2. Asociatia/Fundatia ……………………………………………………….. ,
Cu sediul in …………………….. , str. ………………….. nr. ……….. ,
Bloc ………. , scara …… , etaj …….. , apartament ………. , sector/
Judet ………….. , inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ………………………. Din …………….. , a Tribunalului …………………. , cod fiscal nr. …………… din ……………, avand contul nr. ……………….. deschis la ………………. , reprezentata de …………………… , cun functia de …………….. , in calitate de consignant, pe de alta parte,

Sau
1.2. D ……………………………………. , domiciliat in …………………………
str. ……………… nr. ………….. , bloc …….. , scara ………, etaj … ,
apartament …….. , sector/judet ………….. , nascut la data de ……….
…………… in ………………….. sectorul/judetul …………………… ,
fiul lui ……………………… si al ……………………. , posesorul buleti-
nului (cartii) de identitate seria ……….. nr. …………… , eliberat de
………………………… , cod numeric personal ……………………… ,
in calitate de consignant, pe de alta parte,
au convenit sa incheie prezentul contract de consignatie, cu respecta-
rea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie vanzarea bunurilor incredintate de
consignant consignatarului, mentionate mai jos/in lista anexa care
face parte integranta din prezentul contract, astfel:

Nr. Denumirea Pretul cuvenit Valoarea Comisionul Suma
Crt. Bunurilor consignantului totala cuvenit cuvenita
Consignatarului consignant.

II.2. Bunurile sus-mentionate/din lista anexa sunt ale consignantului, si
Poate dispune de ele pana in ziua vanzarii lor.
II.3. Consignantul poate oricand relua si ridica toate sau o parte din bunurile incredintate consignatarului, fara nici un fel de preaviz, dar cu obligatia platii comisionului cuvenit.

III. TERMENUL CONTRACTULUI

3.1. Durata contractului este de ………………. Si incepe sa curga de la
data semnarii lui.
III.2. Durata contractului se poate prelungi cu acordul partilor, dat in scris, in josul sau pe spatele acestuia.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Consignatarul achita consignantului suma ce I se cuvine, pe masura
vanzarii bunurilor prevazute in prezentul contract/lista anexa, retinand
direct comisionul ce I se cuvine.
IV.2. a) Consignatarul poate efectua vanzari pe credit in urmatoarele
conditii: ……………………………………………………………………………………….
b) Plata semelor incasate din rate se va face in urmatoarele
conditii:
………………………………………………………………………………………..
c) Creantele rezultate din vanzarea pe credit a bunurilor date in
consignatie, creanta pentru pretul datorat apartine consignantului.
IV.3. Consignatarul achita consignantului sumele cre I se cuvin, pe baza de
Chitanta semnata de ambele parti, aceasta constituind dovada achitarii si, respectiv, incasarii acestora.

V. OBLIGATIILE PARTILOR

V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Consignatarul se obliga:
a) sa ia toate masurile unui bun comerciant pentru conservarea, in
stare buna, a lucrurilor ce I-au fost incredintate, raspunzand de orice lipsa, pierdere sau deteriorare a lor provenita din culpa sa, a agentilor ori prepusilor sai;
b) sa asigure bunurile ce I s-au incredintat la o societate de asigurare
acceptata si de consignant si sa plateasca, cu regularitate, primele de asigurare;
c) sa pastreze marfurile primite in ambalajele lor originale si sa con-
serve intecte, etichetele, marcile si orice alte semne exterioare, astfel cum se afla aplicate pe bunuri, in vederea identificarii lor;
d) sa depoziteze si sa inmagazineze bunurile incredintate in ………..
…………………………………………………………………………….
Fiindu-I interzis sa le mute ori sa le depoziteze sau sa le inmagazineze in alte locuri;
e) sa permita consignantului sa verifice si/sau sa inventarieze,
oricand, marfurile incredintate in consignatie;
f) sa comunice in scris, viciile aparente sau ascunse ale bunurilor
incredintate, in caz contrar considerandu-se ca bunurile au fost primite de consignatar in stare buna;
g) sa suporte toate cheltuielile de conservare si de desfacere a bunu-
rilor primite in consignatie de la consignant;
h) sa nu vanda sau sa nu instraineze bunurile ce I-au fost incredintate
in consignatie decat in conditiile prevazute in contract;
i) sa sisteze, de indata ce consignantul I-a interzis, in scris, vanzarile
pe credit catre anumite firme sau persoane anume determinate; prin derogare de la prevederile cap. IV pct. 4.2. lit. a),b) si c);
j) sa tina evidenta contabila a tuturor operatiunilor referitoare la bunurile incredintate in consignatie astfel incat controlul si verificarea lor sa se poata efectua in mod corespunzator, la prima cerere a consignantului;
k) sa-l instiinteze pe consignant, la termenele prevazute in contract,
de toate vanzarile facute de el din bunurile ce I s-au incredintat in consignatie;
l) sa achite consignantului, la termenele prevazute in contract, pretul
tuturor bunurilor vandute cu numerar si toate sumele rezultate din incasarea creantelor provenite din vanzarea acelor bunuri, precum si cambiile si garantiile primite de la cumparator.
V.2. Consignantul se obliga:
a) sa predea consignatarului bunurile prevazute de prezentul
contract, la termenele si in conditiile stabilite in cadrul acestuia;
b) sa ridice bunurile nevandute in termen de ……….. de la data
incheierii termenului prevazut de prezentul contract. In cazul in care consignatarul nu se prezinta sa ridice bunurilr in acest termen, contractul se prelungeste, de drept, cu ………… zile, sub rezerva reducerii pretului de vanzare cu ……. % fata de cel initial.

VI. GARANTII

6.1. Consignatarul se obliga sa predea consignantului cambii sau orice
alte garantii pentru asigurarea valorii bunurilor incredintate si a exer-
citarii indeplinirii indatoririlor contractuale fara ca prin aceasta sa se
schimbe caracterele si efectele prezentului contract.
VI.2. In caz de ridicare a bunurilor incredintate, consignantul poate pastra
Cambiile si celelalte garantii ce I-au fost incredintate pentru asigurarea platii pretului bunurilor ce se va constata ca au fost vandute sau lipsesc, a sumelor incasate si neremise de consignatar, precum si a daunelor cauzate.

VII. RASPUNDERI

7.1. In afara de pedepsele si sanctiunile prevazute de lege pentru neexe-
cutarea totala sau partiala ori pentru executarea defectuoasa a clau-
zelor contractuale, partea in culpa este obligata sa plateasca daune-
interese astfel: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
VII.2. Amanarile si tolerantele acordate consignatarului de catre consignant
Pentru predarea sumelor sau a valorilor ori pentru restituirea bunurilor, precum si primirea de cambii sau alte garantii de catre consignant nu inlatura pedepsele sau sanctiunile prevazute de lege.
VII.3. a) In cazul in care, la expirarea termenului de ridicare a bunurilor,
consignantul nu le ridica pe cele ramase nevandute, este obligat la
plata, pentru fiecare zi de intarziere, a unei penalitati de ………%
pe ………. , consignatarul avand dreptul de a retine bunurile in
contul creantei.
c) Daca creanta ajunge egala cu pretul bunurilor, acestea devin pro-
Prietatea consignatarului.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la
termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau
partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract,
daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei
respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de
lege.
VIII.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte
Parti, in termen de …………. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
VIII.3. Daca in termen de …………. (zile, ore) de la producere, evenimentul
Respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. NOTIFICARI

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una
dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la
adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
IX.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa,
Prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
IX.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera pri-
Mita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
IX.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti,
Daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. LITIGII

10.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea pre-
zentului contract sau rezultate din interpretare, executarea ori ince-
tarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
X.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,
Partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional
incheiat intre partile contractante.
XI.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte inte-
Granta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
XI.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de par-
Tea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea
Intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
XI.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ………………….
Exemplare, din care …………. Astazi ……………… , data semnarii lui.

CONSIGNATAR CONSIGNANT

N O T E:

1. In cazul in care in contract nu s-a prevazut retributia sau beneficiul
Consignatarului, acesta, potrivit prevederilor legii, are dreptul la suprapreturile obtinute din vanzari, adica la diferenta dintre preturile efectiv realizate din vanzarile efectuate si preturile prevazute in contractul de consignatie sau in notele, facturile si dispozitiile consignantului. Daca nici prin contract si nici prin notele, facturile sau dispozitiile consignantului nu s-a prevazut nici un pret, iar vanzarea se face de consignatar la pretul curent, acesta se poate adresa instantei judecatoresti pentru fixarea retributiei sale. De asemenea, consignatarul nu poate exercita fata de consignant nici un drept de retentie atat asupra bunurilor incredintate cat si asupra sumelor sau valorilor rezultate din vanzarea lor. In caz de faliment al consignatarului, consignantul poate revendica bunurile incredintate sau pretul neachitat, in bani sau alte valori.
2. Introducerea acestei clauze tine de vointa partilor contractante si de con-
Ventia dintre ele.
3. Fata de debitori si terti, consignatarul poate efectua, in mod valabil, orice
Acte asupra creantei si in special va putea primi plata, urmari incasarea ei si lua orice masuri de asigurare. De asemenea, potrivit prevederilor legii, la prima cerere a consignantului, consignatarul este obligat sa notifice debitorului originea si natura creantei. Din momentul comunicarii acestei notificari, consignatarul nu va mai putea face nici un act valabil cu privire la creanta respectiva, acest drept apartinand numai consignantului. Inainte de notificare sau in caz de refuz din partea consignatarului de a notifica, consignantul poate popri oricand sumele datorate in mainile debitorilor, fara dare de cautiune. In lipsa unei stipulatiuni contrare, consignatarul raspunde solidar fata de consignant de plata la termen a pretului marfurilor vandute de el pe credit.
4. Asigurarea se face pentru o valoare cel putin egala cu pretul bunurilor
Prevazut in contract, astfel incat riscurile sa fie acoperite incepand din momentul expedierii lor de catre consignant. In caz de neasigurare sau de anulare a asigurarii ca urmare a neplatii la termen a primelor, consignatarul se considera de drept in culpa si raspunde de lipsurile produse prin forta majora sau caz fortuit. De asemenea, legea precede ca asigurarile contractate de consignatar cu privire la bunurile predate in consignatie se considera de plin drept ca fiind incheiate in favoarea consignantului, cu conditia ca acesta sa notifice asiguratorului existenta consignatiei, inainte de plata despagubirilor.

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de consignatie 3.rtf42.13 KB1556în urmă cu 1 zi 22 ore
Contract de consignatie 3.doc101.5 KB1998în urmă cu 4 zile 4 ore
Your rating: None Average: 6.5 (2 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies