magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de campanie online de publcitate

Contract – cadru privind prestarea de servicii de publicitate web
Nr. ... din data ...

Acest contract cadru, privind prestarea unor servicii de publicitate, este realizat si va intra in vigoare astazi, data semnarii lui de catre parti. El este compus din Preambul, Termeni contractuali si, potrivit optiunii partilor, Anexe la contract.

Incheiat intre:

1 xxx srl reprezentata de xxxxxxxx, in calitate xxxxxxx si care va fi denumita in continuare FURNIZOR, Si

2. Informatii despre BENEFICIAR

Persoana jurídica:
Numele societatii:
Nr. angajati: -
Adresa:
CUI:
Nr. Inregistrare Registrul Comertului:
Banca:
Cont bancar nr:

Reprezentant legal:
Email:
CI / Pasaport, Seria, Nr -
In calitate de:

Persoana de contact
Adresa: -
Telefon:
Mail:

*)
__________
Prin semnarea prezentului contract, Beneficiarul declara ca a luat la cunostinta si ca este de acord cu prevederile Termenilor contractuali de mai jos, precum si cu prevederile anexelor prezentului contract.

Termeni contractuali

Art. 1 Definitii de termeni

In considerarea unei cat mai bune si uniforme interpretari a clauzelor contractului de fata, precum si a drepturilor si obligatiilor care deriva din contract, partile au convenit ca urmatorii termeni si situatii vor fi interpretate dupa cum urmeaza:

A. « Furnizorul » reprezinta operatorul unui serviciu de publicitate, care vinde, conform conditiilor contractuale, spatiul publicitar identificat in anexele acestui contract.

B. « Beneficiarul » reprezinta acea persoana fizica sau juridica care achizitioneaza de la Furnizor spatiul publicitar identificat in anexele acestui contract.

C. « Serviciul de publicitate » este un sistem de afisare a unor mesaje publicitare grafice sau text, ale Beneficiarului. Atunci cand un utilizator acceseaza aceste mesaje publicitare, utilizatorul este transferat catre website-ul Beneficiarului.

D. « Mesaje publicitare », reprezinta acele texte sau desene cu continut publicitar, deseori numite in limbaj de specialitate “text banner” sau “graphical banner”, a caror afisare o realizeaza serviciul de publicitate. Ele au dimensiunile predefinite in anexele acestui contract.

E. « Spatiul rezervat », reprezinta spatiu identificat ca atare, pe website-urile din portofoliul furnizorului, in care se va face afisarea mesajelor publicitare. In anexele prezentului contract sunt detaliate spatiile publicitare rezervate de Beneficiar pe website-urile Furnizorului.

Art. 2 Obiectul prezentului contract

2.1. Prezentul contract are ca obiect rezervarea de catre Furnizor de la Beneficiar a unor spatii de publicitate in care Beneficiarul sa poata desfasura servicii publicitare.

2.2. Furnizorul rezerva, potrivit acestui contract, spatiile publicitare identificate in anexele acestui contract.

2.3. Tipul de spatii rezervate, valoarea lor si conditiile de plata sunt specificate in anexele prezentul contract.

Art. 3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract este valabil incepand de la xxxxxxxx, pana la xxxxxxxxxx, si intra in vigoare incepand cu data semnarii sale de catre parti.

3.2. In cazul in care partile nu isi exprima in scris dorinta de reziliere a contractului, cu cel putin 30 de zile inainte de momentul implinirii termenului de mai sus, contractul se considera a fi prelungit tacit pentru perioade egale cu perioada initiala.

Art. 4. Procedura desfasurarii contractului

4.1. Furnizorul are obligatia de a realiza prin mijloace proprii programul software ce gestioneaza serviciul de publicitate. Prin intermediul acestui program, Furnizorul va rula mesajele publicitare ale Beneficiarului. Toate aspectele de ordin tehnic legate de ducerea la indeplinire a obligatiilor furnizorului cad in sarcina acestuia.

4.2. Furnizorul ii poate preda Beneficiarului statistici complete privind numarul total de afisari si click-uri generate de campaniile contractate de beneficiar. Statisticile pot fi furnizate pe suport electronic si pe hartie, la sfarsitul fiecarei campanii, conform specificatiilor din comanda.

4.3. Beneficiarul are obligatia de a rezerva spatiul pe care il doreste in cadrul siteurilor selectate in comanda, cu cel putin 5 zile inainte de inceperea efectiva a campaniei. Rezervarea se va face prin intermediul unei comenzi scrise, ce se va realiza dupa modelul prevazut in Anexa 1 a prezentului contract.

4.4. Beneficiarul va plati contravaloarea serviciilor contractate conform prezentului contract, conform conditiilor specificate in fiecare comanda trimisa.

4.5. Furnizorul isi poate manifesta acordul sau dezacordul sau cu privire la mesajul publicitar care urmeaza sa fie derulat prin intermediul campaniei comandate. Daca este cazul, Furnizorul poate propune Beneficiarului modificarea continutului campaniei, sau poate refuza includerea campaniei pe site, caz care atrage dupa sine anularea comenzii.

Art. 5. Pretul contractului

5.1. Pretul prezentului contract este prevazut in anexele prezentului contract.

5.2. Pentru o mai buna intelegere a modului de calcul a pretului comenzilor, partile sunt de acord cu urmatoarele definitii:

• Pret “la mia de afisari” sau pret CPM, semnifica acea suma de bani platita pentru afisarea de o mie de ori a unui mesaj publicitar. Spre exemplu, pretul unei campanii de 50.000 afisari ale unui mesaj publicitar, contractat la suma de 1 euro CPM, este de 50 X 1 euro = 50 euro.

Art. 6. Modalitatea de facturare

6.1. in functie de momentul stabilit de parti in fiecare comanda formulata de Beneficiar, daca partile opteaza pentru varianta in care pretul total al comenzii formulate trebuie platit inainte de inceperea campaniei, vor fi aplicabile urmatoarele reguli:

a) plata este scadenta la momentul acceptarii comenzii de catre Furnizor.
b) furnizorul nu este obligat sa inceapa derularea contractului si implicit nu poate fi tinut sa isi respecte obligatiile contractuale decat la momentul la care exista dovada ferma cu privire la efectuarea platilor, in totalitate, de catre Benficiar.
c) daca Beneficiarul nu plateste pretul comenzii in cel mult 10 zile de la data plasarii comenzii, Furnizorul este indreptatit sa aleaga intre a considera prezentul contract ca fiind reziliat de drept, fara vreo notificare prealabila si fara indeplinirea vreunei formalitati, si intre a percepe de la Beneficiar penalitati de intarziere din pretul total al comenzii, in valoare de 0,06% pentru fiecare zi de intarziere.

6.2. In situatia in care pretul agreat de parti este unul in valuta, platile se vor realiza avand ca obiect cursul de schimb comunicat de B.N.R. in ziua efectuarii platii.

Art. 7. Obligatiile partilor

7.1. Avand in vedere importanta mentinerii, de catre ambele parti, a unei imagini de piata ireprosabile, avand in vedere activitatea Furnizorului de integrator de servicii de publicitate prin intalnirea cererii de publicitate a Beneficiarului cu oferta de publicitate a unor terti pe siteurile acestora, partile se obliga sa respecte intocmai prevederile prezentului contract. Mai mult:

7.2. Furnizorul se obliga:
a) sa includa si sa gazduiasca mesajele publicitare ale Beneficiarului pe siteurile selectate in conformitate cu prevederile prezentului contract si ale comenzilor de utilizare a spatiilor rezervate.
b) sa respecte toate obligatiile care ii revin potrivit prezentului contract si sa le indeplineasca cu buna credinta.
c) sa nu creasca artificial, prin orice metode, traficul siteurilor cu spatii rezervate, urmarind obtinerea unor foloase necuvenite.

7.3. Beneficiarul se obliga:
a) sa plateasca valoarea serviciilor contractate, conform conditiillor specificate in fiecare comanda de servicii publciitare.
b) sa isi asume intreaga raspundere civila si penala pentru mesajele difuzate prin bannerele si de asemenea pentru continutul site-ului de web la care vor face referire bannerele.
c) sa respecte toate obligatiile care ii revin potrivit prezentului contract si sa le indeplineasca cu buna credinta.
d) in situatia in care Furnizorul isi manifesta expres dezacordul cu privire la continutul unei campanii publicitare comandate, Beneficiarul va anula comanda, cu exceptia situatiei in care partile cad de acord asupra modificarii acesteia intr-o forma unanim acceptata.
e) Beneficiarul nu va rula nici o campanie ce va putea aduce prejudicii Furnizorului sau clientilor sai, sau care este incompatibila cu politica editoriala a site-urilor selectate. In caz contrar, Furnizorul poate refuza includerea campaniei pe site-ul web, caz care atrage dupa sine anularea campaniei.

Art. 8. Raspunderea contractuala

8.1. In situatia in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract, partea care si-a indeplit obligatiile poate cere rezilierea prezentului contract, cu conditia notificarii prealabile, a celeilalte parti, cu cel putin 30 zile inainte de data la care doreste incetarea contractului.

8.2. Intarzierea, de catre Beneficiar, a platii pretului unei comenzi, dupa momentul acceptarii comenzii de catre Furnizor, atrage dupa sine dreptul Furnizorului de a cere cu titlu de penalitati de intarziere, o suma echivalenta cu 0,06% din pretul comenzii pentru fiecare zi de intarziere.

8.3. Nerespectarea, de catre Beneficiar, a obligatiilor prevazute la art. 7.3. atrage dupa sine dreptul Furnizorului de a cere rezilierea prezentului contract, fara notificare si fara indeplinirea unei alte formalitati, precum si dreptul de a cere, cu titlu de daune, orice sume de natura a acoperi prejudiciul creat prin fapta Beneficiarului.

8.4. Furnizorul nu poate fi facut raspunzator, in nici o situatie, pentru acele daune, prejudicii, beneficii nerealizate, dovedite in instanta, oricare ar fi acestea, a caror existenta este dovedita de terti decat in limitele culpei sale. In toate cazurile insa Furnizorul nu poate fi obligat la plata unor daune sau orice alte despagubiri sau compensatii materiale, sub orice forma ar fi cerute aceste, decat in limita pretului primit efectiv din ultima comanda formulata de Beneficiar.

Art. 9. Incetarea contractului

9.1. Partile pot conveni, in orice moment, de comun acord, incetarea prezentului contract.

9.2. In toate cazurile, Beneficiarul nu poate rezilia prezentul contract decat dupa epuizarea campaniilor publicitare acceptate, in curs. In situatia in care Beneficiarul doreste rezilierea contractului in perioada desfasurarii campaniilor contractate, sumele platite cu titlul de pret al campaniilor respective nu se resituie.

9.3. Furnizorul poate denunta unilateral prezentul contract, fara indeplinirea unor alte formalitati, cu conditia notificarii prealabile a Beneficiarului, cu cel putin 30 zile inainte de data la care doreste incetarea contractului.

9.4. Prezentul contract inceteaza de drept:
a) daca vreuna din parti cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara acordul celeilalte parti;
b) in cazul declararii falimentului uneia dintre parti;

Art. 10. Confidentialitatea
10. 1. Pe toata durata prezentului contract nici o parte nu poate dezvalui vreuna din clauzele acestui Contract fara consimtamantul prealabil al celeilalte parti.

10. 2. Beneficiarul nu poate dezvalui unei terte persoane nici o informatie referitoare la acest Contract, chiar dupa rezilierea Contractului.

11. Forta majora
11.1. Forta majora exonereaza partile de raspunderea pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor ce le revin.

11.2. Prin forta majora se intelege orice eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si inevitabil, aparut dupa intrarea in vigoare a prezentului contract si care impiedica partile sa-si execute, integral sau partial, obligatiile contractuale. Astfep, partile convin ca, potrivit acestui contract, forma majora sa includa, dar sa nu se limiteze la situatiile urmatoare: cutremur, inundatie, refuzul siteului in care se doreste includerea mesajelor publicitare de a continua colaborarea cu Furnizorul, atacuri informatice severe, etc.

12. Notificari
12.1. Orice notificare va fi facuta in scris si transmisa partii careia ii este adresata la adresa prevazuta in acest contract sau la noua adresa in cazul in care aceasta s-a schimbat si a fost comunicata.

13. Dispozitii finale

13.1. Prezentul contract este guvernat de legislatia romana in vigoare la data semnarii sale de catre parti. In cazul in care unele dintre clauzele prezentului acord au devenit nule sau au fost modificate de prevederi legislative viitoare, celelalte clauze ale contractului vor continua sa isi produca efectele. Partile vor consemna aceasta situatia intr-un act aditional.

13.2. Orice litigiu legat de executarea sau interpretarea prezentului Contract va fi rezolvat, in principal, pe cale amiabila. Daca o astfel de rezolvare nu este posibila, litigiul va fi solutionat in instantele judecatoresti competente, de la sediul Furnizorului.

13.3. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

FURNIZOR, BENEFICIAR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de campanie online de publcitate.rtf58.59 KB4218în urmă cu 2 zile 1 oră
Contract de campanie online de publcitate.doc105.5 KB2768în urmă cu 1 zi 11 ore
Your rating: None Average: 10 (7 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies