magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de barter

CONTRACT DE BARTER

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Societatea Comercială ............................... cu sediul social în .................. str. ................... nr. ...... judeţul/sector al municipiului Bucureşti ................... înmatriculată în Registrul comerţului ......... sub nr. ........... având contul de virament nr. .................... deschis la Banca ................. funcţionând potrivit legislaţiei statului ..................... reprezentată legal prin .................... cetăţean .................... posesor act de identitate/paşaport nr. ................... în calitate de EXPORTATOR şi
Societatea Comercială ...................... cu sediul social în .................... str. ................. nr. ......... judeţul/sector al municipiului Bucureşti .................. înmatriculată în Registrul comerţului ......... sub nr. ....... având contul de virament nr. ............. deschis la Banca ............. funcţionând potrivit legislaţiei statului .................... reprezentată legal prin .................... cetăţean ........................ posesor act de identitate/paşaport nr. ............... în calitate de IMPORTATOR.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract este import-export de ............... (se trece grupa de produse, mărfuri), respectiv (se trece denumirea produsului, mărfii din cadrul grupei) ..................................... de provenienţă .......... .............................................. .
Art. 3. RAPORTUL DE SCHIMB
În baza preţurilor existente pe piaţa mondială, a condiţiilor specifice ale mărfurilor, a valorii finanţării asupra produsului, mărfii care se livrează în avans şi a termenelor de livrare diferite (întrucât sunt foarte rare cazurile când ambele partide sau ambele loturi se livrează simultan), părţile contracte convin următorul raport de schimb:
............................................. buc./kg/tone (se trece unitatea de măsură) cu livrare în lunile ............................ anul ...........
contra
................................................. buc./kg/tone (se trece unitatea de măsură) cu livrare în lunile ............................ anul ...............
Exportatorul va lira produsele (mărfurile) ..........A................. conform regula INCOTERMS 1990 ........................................
Importatorul va livra produsele (mărfurile) .........B.................. conform regula INCOTERMS 1990 ...........................................
Art. 4. PLATA
Importatorul va deschide o garanţie bancară irevocabilă în valoare de ................ (se stabileşte la preţul aproximativ al produsului/mărfii) ................................... şi produsului/mărfii .................... luate în calcul la stabilirea raportului de barter plus .............% contravaloarea dobânzilor aferente.
În cazul în care importatorul nu va efectua livrările de .......... exportatorul va trece la încasarea garanţiei bancare, fără avizul importatorului, şi se va acoperi de pe piaţa externă cu cantitatea de .................... prevăzută în contractul de barter, urmând ca în cazul în care, din banii pe care i-a încasat pentru garanţia bancară, nu se acoperă contravaloarea cantităţii prevăzută în contractul de barter, diferenţa să şi-o acopere pe cheltuiala şi riscul importatorului, conform condiţiilor din prezentul contract.
Art. 5. CALITATEA PRODUSELOR (MĂRFURILOR)
Calitatea produsului/mărfii ................A............................... este (se face descriere calitativă) ...................................... conform certificatului întocmit de o societate specializată în control calitativ şi cantitativ de pe piaţa internaţională, agreată de părţi.
Calitatea produsului/mărfii ........B.............................. este (se face descrierea calitativă) ...................................... conform certificatului întocmit de o societate specializată în control calitativ şi cantitativ pe piaţa internaţională, agreată de părţi.
Art. 6. CONDIŢIILE DE ÎNCĂRCARE - DESCĂRCARE
Părţile contractante convin condiţiile de încărcare-descărcare conform uzanţelor/normelor din portul de încărcare-descărcare a mărfurilor/produselor respective.
Art. 7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Pentru nerespectarea totală sau parţială sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune.
Art. 8. FORŢA MAJORĂ
Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă. Prin caz de forţă majoră se înţeleg împrejurările care au intervenit după încheierea contractului, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevăzute şi inevitabile pentru una din părţi.
Pot fi reţinute ca forţă majoră următoarele situaţii: conflicte de muncă, incendii, mobilizare, rechiziţie, interdicţia transferului de devize, insurecţia, calamităţi naturale.
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum ..... zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizare asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum ............ zile de la apariţie.
Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă.
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum ............. zile de la încetare.
Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 luni, fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată.
Art. 9. LITIGII
Litigiile apărute între parteneri în timpul derulării prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă.
Dacă partenerii nu ajung la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre rezolvare Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.
Curtea de Arbitraj va soluţiona litigiile în conformitate cu regulamentul şi regulile sale de procedură, pe baza prevederilor prezentului contract şi a dreptului român.
Litigiile se vor soluţiona în România, la Bucureşti.
Deciziile Curţii de Arbitraj vor fi definitive şi obligatorii.
Art. 10. DISPOZIŢII FINALE
Prezentul contract are următoarele anexe:
Contractul intră în vigoare la data semnării de către părţi.
Completările şi/sau modificările aduse la prezentul contract nu sunt valabile şi opozabile decât dacă rezultă expres din acte semnate de ambele părţi contractante.
Cesionarea prezentului contract este posibilă numai prin acordul scris al părţilor contractante.
Prezentul contract a fost încheiat în ţara ............... oraşul .......... în limba .............. în ............ exemplare, cu aceeaşi putere valabilă, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

EXPORTATOR, IMPORATOR,
.............................. ..........................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de brater.rtf15 KB1396în urmă cu 1 săptămână 5 zile
Contract de brater.doc83 KB1928în urmă cu 2 săptămâni 3 zile
No votes yet

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 14 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies