magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de audit financiar 2

CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
S.C. ..........................., cu sediul în ............................., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ......................., având cont nr. ............ deschis la ................, cod fiscal ......................, reprezentată de către ........................, denumită în prezentul contract AUDITOR,
şi
S.C. ..........................., cu sediul în ............................., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ......................., având cont nr. ............ deschis la ................, cod fiscal ......................, reprezentată de către .........................., denumită în prezentul contract BENEFICIAR
Au convenit încheierea următorului contract, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie verificarea de către auditor, a situaţiilor financiare ale beneficiarului, contra unui onorariu.
Opinia auditorului cu privire la conturile anuale va fi prezentată în "Raportul de Audit" şi se va sprijini pe rezultatele activităţii desfăşurate în cursul anului.
Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe o durată de ................ şi intră în vigoare de la data semnării lui.
Art. 4. ONORARIUL AUDITORULUI
Beneficiarul va plăti auditorului pentru activităţile prestate un onorariu de .......... lei pe lună, plătibil la data de ............. ale fiecărei luni pe întreaga durată a contractului.
Plata se face prin virament în contul auditorului nr. .........., deschis la Banca .......... Onorariul se poate renegocia anual.
Art. 5. OBLIGAŢIILE AUDITORULUI
Auditorul se obligă:
- să verifice situaţiilor financiare ale beneficiarului;
- să întocmească anual "Raportul de Audit" şi să răspundă pentru realitatea datelor din acesta.
Art. 6. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
Beneficiarul se obligă:
- să plătească auditorului onorariul la termenele şi în condiţiile stabilite în prezentul contract;
- să furnizeze date, documente şi informaţi corecte asupra activităţii societăţii pentru realizarea lucrărilor şi prestaţiilor prevăzute în contract de către auditor.
Art. 7. CONFIDENŢIALITATE
Părţile se obligă să asigure deplina confidenţialitate a lucrărilor.
Art. 8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Beneficiarul va plăti penalităţi de întârziere de .... % pentru fiecare zi de întârziere de la plata onorariului auditorului.
Partea care invocă neîndeplinirea obligaţiile contractuale de către cealaltă parte, poate cere daune interese.
Art. 9. FORŢA MAJORĂ
Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor contractante, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, calamităţi. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 10 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră.
După încetarea cazului de forţă majoră, partea care l-a invocat, îşi va relua obligaţiile contractuale în termen de 3 zile şi va anunţa cealaltă parte. Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
Art. 10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract încetează prin rezilierea de către oricare dintre părţi cu o notificare prealabilă de 15 zile înainte de data propusă pentru reziliere.
Art. 11. LITIGII
Litigiile care vor izvorî din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor competente.
Art. 12. Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, din care un exemplar se depune la Filiala Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în raza căreia îşi are sediul prestatorul, în termen de ..... zile de la încheiere.

AUDITOR,
BENEFICIAR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de audit financiar 2.rtf12.87 KB1650în urmă cu 5 zile 9 ore
Contract de audit financiar 2.doc79 KB1535în urmă cu 1 săptămână 2 ore
Your rating: None Average: 10 (1 vote)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 2 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies